تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی  …

تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی …

به این منظور از دستگاه کجلدال استفاده شد بدین ترتیب که ۵/۰ گرم از نمونههای هر تیمار آسیاب و در لولههای مخصوص آزمایش ریخته شد. سپس به هر لوله بین ۷ الی ۱۰ میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ (۹۸-۹۵%) و یک قرص کاتالیزور اضافه گردید. سپس بر روی هیتر برقی که دمای آن تدریجی به ۴۰۰ درجه سانتی گراد رسید به مدت ۲ ساعت قرار گرفت. پس از عملیات هضم، نمونهها به مدت ۱ ساعت در دمای معمولی قرار گرفتند تا خنک شوند. سپس به هریک از نمونهها بین ۷ الی ۱۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه شده و درصد نیتروژن نمونه به وسیله دستگاه به دست آمد (شکل ۴-۳). لازم به ذکر است ۴ نمونه شاهد هم تهیه گردید که قبل از اندازه گیری نمونههای اصلی برای کالیبره کردن دستگاه استفاده شد. در نهایت با ضرب کردن مقدار نیتروژن کل در فاکتور ۲۵/۶، درصد پروتئین نمونه آزمایشی محاسبه و گزارش گردید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

شکل ۴-۳ دستگاه کجلدال

۲۱-۳ آنالیزآماری

تجزیه‌ی آماری داده‌ها، شامل تجزیه‌ی واریانس، مقایسه میانگین‌ها، با استفاده از نرم افزار سیستم آنالیز آماری (SAS)، و مقایسه میانگین داده‌ها با آزمون LSD در سطح ۵ درصد انجام و جهت تجزیه‌ی رگرسیون و رسم نمودارها نیز از نرم‌افزار Excel استفاده گردید.

فصل چهارم

نتایج و بحث

نتایج و بحث

نتایج آزمایش نشان داد که اثر تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر اکثر صفات مورد بررسی معنیدار بود. بیشترین میزان عملکرد دانه از تراکم ۲۵۰ بوته در مترمربع بدست آمد. همچنین بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به تیمار عدم برداشت علوفه میباشد. بیشترین میزان عملکرد علوفه خشک مربوط به تیمار برداشت در اواسط ساقه رفتن میباشد.

۱-۴ ارتفاع بوته

۱-۱-۴ تاثیر سطوح تراکم کاشت بر ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تراکمهای مختلف کاشت بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول ۱-۴). بر اساس نتایج مقایسه میانگین بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تراکم ۵۵۰ بوته و کمترین ارتفاع بوته مربوط به تراکم ۱۰۰ بوته در مترمربع است و با افزایش تراکم کاشت ارتفاع بوته افزایش یافت (شکل ۱-۴). با افزایش تراکم بوته رقابت برای جذب نور افزایش پیدا میکند که این موضوع باعث افزایش رشد بوته و افزایش ارتفاع میشود که این نتایج با نتایج وبر[۲۰] و همکاران (۱۳۹۶) مطابقت دارد. با افزایش تراکم به علت قرار گیری ساقهها در تاریکی و عدم وجود نور در کنوپی گیاه، میزان اکسین در این مناطق افزایش یافته که باعث افزایش بیشتر ارتفاع بوته و در نتیجه افزایش زیست توده گیاهان علوفهای میشود. البته بنا به نظر سرمدنیا و کوچکی (۱۳۷۲) کمیت و کیفیت نور نیز بر طویل و باریک شدن ساقه نقش دارد. همچنین صالحی و همکاران (۱۳۸۸) با بررسی اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو محلی بدون پوشینه گزارش کردند که میزان بذر تاثیر معنیداری بر ارتفاع بوته نداشت اما به طور کلی با افزایش میزان بذر ارتفاع بوته در حال افزایش است به طوری که بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تراکم ۶۰۰ بوته با میانگین ۵۱/۵۰ و کمترین ارتفاع مربوط به تراکم ۳۰۰ بوته در متر مربع با میانگین ۶۵/۴۹ بود.

شکل ۱-۴ اثر سطوح تراکم کاشت بر ارتفاع بوته در جو

۲-۱-۴ اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار شده است (جدول ۱-۴). همچنین نتایج مقایسه میانگین صفت ارتفاع بوته نشان داد بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار عدم برداشت علوفه و کمترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار برداشت علوفه در ابتدای ساقه رفتن بوده است (جدول۴ -۴). با تاخیر در برداشت یا چرای علوفه رشد مجدد گیاه به عقب میافتد و گیاه نمیتواند کاهش ارتفاع ناشی از برش علوفه را جبران کند و در نهایت باعث کاهش ارتفاع بوتهها در برداشت در اواسط ساقه رفتن میشود. در این رابطه همتزاده و همکاران (۱۳۸۲) در بررسی اثر برداشت علوفه بر عملکرد دانه و برخی صفات ارقام یولاف نشان دادند که اثر برداشت علوفه بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود حداکثر و حداقل ارتفاع بوته از تیمارهای شاهد (عدم برداشت) و برداشت در ارتفاع ۱۰ سانتیمتری به دست آمد. تاخیر در برداشت یا چرای علوفه منجر به عقب افتادن رشد مجدد و در نهایت کاهش ارتفاع میگردد.

۳-۱-۴ اثر متقابل سطوح تراکم بوته و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته

نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار بود (جدول ۱-۴). نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که بیشترین میزان ارتفاع بوته در تراکم ۵۵۰ بوته و عدم برداشت علوفه، و کمترین ارتفاع در تیمار تراکم ۱۰۰، ۲۵۰ و ۴۰۰ بوته در مترمربع و برداشت در اواسط ساقه رفتن مشاهده شد (شکل ۲-۴). تاخیر در برداشت علوفه در تمام تراکمها باعث کاهش ارتفاع بوتهها میشود.

شکل ۲-۴ اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته در جو

برچسب گذاری شده با:

جدول ۱-۴ تجزیه واریانس صفات مختلف جو

مجموع مربعات ( SS )
منابع تغییر درجه آزادی ارتفاع بوته تعداد پنجه طول سنبله تعداد سنبلچه در سنبله وزن هزاردانه تعداد دانه در سنبله