تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر  …

تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر …

 

شکل ۳-۳ مراحل داشت

۹-۳ عملیات برداشت

برداشت در مرحله رسیدگی دانه و با حذف نیممتر حاشیه از بالا و پایین در هر کرت از دو خط کاشت، انجام شد. لازم به ذکر است که قبل از برداشت با استفاده از دستگاه رطوبتسنج میزان رطوبت بذر در هر کرت اندازهگیری شد و زمانی که رطوبت دانهها به میزان ۱۶-۱۴ درصد رسید برداشت صورت گرفت.

۱۰-۳ صفات مورد بررسی

صفات مورفولوژیک شامل: ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، طول سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله.
صفات عملکردی شامل: عملکرد علوفهتر، عملکرد علوفه خشک، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد کاه.
صفات فیزیولوژِک شامل: شاخص سطح برگ
صفات کیفی شامل: درصد پروتئین دانه

۱۱-۳ روش تعین وزنتر و خشک علوفه

برای محاسبه وزن علوفهتر پس از برداشت مساحت یک متر طولی از هر کرت وزنتر علوفه برداشت شده با ترازوی حساس با دقت ۰۱/۰ گرم اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری علوفه خشک، ابتدا نمونه‌های ۱۰۰ گرمی تهیه شد و در آون در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت خشک شدند پس از ۴۸ ساعت هر ۴ ساعت یکبار نمونه توزین و در صورت عدم تغییر در وزن، درصد ماده خشک محاسبه گردید.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۱۲-۳ شاخص سطح برگ

شاخص سطح برگ در مراحل ابتدای ساقه رفتن، و اواسط ساقه رفتن اندازهگیری شد. ابتدا از هر کرت آزمایشی به میزان ۲۰ سانتیمتر طولی بوتهها را برداشت کرده و سپس با تمیز کردن گل و لای آنها و حذف غلاف برگها در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه، اندازهگیری شاخص سطح برگ انجام شد سپس اعداد قرائت شده بوسیله دستگاه، درون فرمول زیر قرار میگیرند:

سطح زمین / عدد قرائت شده = LAI

۱۳-۳ درصد رطوبت

کل بوتههای برداشت شده از سطح یک متر وزن شده و بر اساس آن وزنتر در یک متر مربع اندازهگیری میشود. سپس آنها را درون آون در دمای ۷۰ درجه به مدت ۴۸ ساعت قرار داده و دو باره توزین میشوند و وزن خشک در یک متر مربع بدست میآید و سپس با استفاده از فرمول زیر درصد رطوبت در هنگام برداشت محاسبه گردید.
۱۰۰ × وزنتر / وزن خشک _ وزنتر =درصد رطوبت

۱۴-۳ عملکرد و اجزای عملکرد

به منظور اندازهگیری عملکرد دانه کل سنبلههای برداشت شده از سطح برداشت نهایی با دست خرمنکوبی شده و توزین شدند سپس عملکرد دانه بر حسب kg/he (با رطوبت ۱۴ درصد) محاسبه شد.
برای اندازهگیری تعداد سنبله در واحد سطح تعداد کل سنبلههای برداشت شده از سطح برداشت نهایی هر کرت مورد شمارش قرار میگیرند و به عنوان تعداد سنبله در واحد سطح در نظر گرفته میشوند.
به منظور اندازهگیری تعداد دانه در سنبله به طور تصادفی ۱۰ سنبله از کل سنبلههای برداشت شده از هر کرت انتخاب کرده و پس از جدا کردن دانههای آنها، تعداد دانهها شمارش میشوند و با میانگین گرفتن از این ۱۰ سنبله، تعداد دانه در سنبله محاسبه گردید. وزن هزار دانه پس از بوجاری نمودن دانهها در رطوبت ۱۴درصد تعیین گردید. بدین صورت که دو نمونه ۵۰۰ عددی از بذرها جدا و توزین شدند و در صورتی که تفاوت وزن آنها از ۴ درصد کمتر باشد حاصل جمع آن دو نمونه به عنوان وزن هزار دانه گزارش شد.

۱۵-۳ عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه و شاخص برداشت

برای اندازهگیری عملکرد بیولوژیک (بر حسب kg/h) از رابطه زیر استفاده شد :
وزن خشک کل بوتههای برداشت شده ×۱۰۰ / معکوس درصد رطوبت – ۱۰۰= عملکرد بیولوژیک
عملکرد کاه (بر حسب kg/h) از رابطه زیر محاسبه میگردد :
عملکرد دانه – عملکرد بیولوژیک =عملکرد کاه
شاخص برداشت از رابطه زیر محاسبه شد :
۱۰۰ × عملکرد بیولوژیک/ عملکرد دانه = شاخص برداشت

۱۶-۳ ارتفاع بوته

به منظور اندازهگیری ارتفاع بوته به طور تصادفی ۱۰ بوته از هر کرت انتخاب شد و ارتفاع از سطح خاک تا نوک ریشک اندازهگیری شد و میانگین ارتفاع بوته بر حسب سانتیمتر محاسبه گردید.

۱۷-۳ تعداد پنجه در بوته

جهت اندازهگیری تعداد پنجه در بوته ۱۰ بوته از هر کرت به طور تصادف انتخاب شد وتعداد پنجههای هر بوته شمارش شد سپس میانگین تعداد پنجه در بوته محاسبه شد. تعداد پنجه در بوته در مرحله برداشت دانه اندازهگیری شد.

۱۸-۳ طول سنبله

برای اندازهگیری طول سنبله ۱۰ بوته از هر کرت به تصادف انتخاب کرده و میانگین طول سنبله بر حسب سانتیمتر اندازهگیری شد.

۱۹-۳ تعداد سنبلچه در سنبله

جهت اندازهگیری تعداد سنبلچه در سنبله ۱۰ بوته از هر کرت به تصادف انتخاب کرده سپس تمام سنبلچههای بارور آن شمارش شد و میانگین ۱۰ بوته به عنوان تعداد سنبلچه در سنبله منظور گردید.

۲۰-۳ درصد پروتئین

برچسب گذاری شده با: