دسترسی به منابع مقالات :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع  …

دسترسی به منابع مقالات : تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …

در خصوص مدلهای برنامهریزی ریاضی استفاده از بستههای نرمافزاری مانند Lingo، Gams، Excel Solver برای حل گسترش یافته است. اگر مسأله از نوع NP-Hard باشد، تابع هدف محدب نباشد یا استفاده از بستههای نرمافزاری برای رسیدن به جواب زمانبر باشد از الگوریتمهای فراابتکاری استفاده میشود، همچنین برخی از محققان روشهایی ابتکاری را برای حل مدلهای خود معرفی میکنند.
معمولاً در زنجیره‌ی تأمین خریداران نسبت به تأمین‌کنند‌گان قدرت بیشتری دارند و تأمین‌کنند‌گان برای فروش قطعات خود سعی در کاهش قیمت نهایی خواهند داشت که این امر روی کیفیت نهایی قطعات تأثیرگذار خواهد بود و قطعات با کیفیت کم، محصولات نهایی بیکیفیتی را ارائه خواهند داد و بقا در بازار رقابتی را با مشکل مواجه خواهند ساخت. از طرفی تأمینکننده مورد نظر هم که برای کسب نظر مساعد خریدار و انتخاب شدن از سوی او کمترین قیمت ممکن را پیشنهاد داده، با گذر زمان از عهده مخارج خود بر نیامده و متضرر شده مجبور به متوقف کردن فعالیت خود خواهد شد.
بنابراین تنها توجه کردن به منافع خریدار در بلند مدت به نفع هیچکدام از طرفین نخواهد بود. امروزه سازمانها برای موفقیت در بازار رقابتی سیاست برنده- برنده را اتخاذ نموده و با مدنظر قرار دادن کل هزینههای زنجیره تأمین (نه تنها هزینههای خریدار) به کاهش هزینههای یکدیگر کمک نموده و به بهبود عملکرد یکدیگر کمک مینمایند و بدین ترتیب روابط بلند مدتی با هم خواهند داشت و از مزایای این سیاست بهرهمند میشوند.
یکی از مشکلات موجود مطلوب نبودن کیفیت همه قطعات ارائه شده است. اگر خریدار تنها به منافع خود بیندیشد این قطعات را مرجوع نموده و هزینههای حملونقل را به تأمینکننده تحمیل مینماید و ارتباط خریدار و تأمینکننده پایان خواهد یافت. یافتن یک تأمینکننده مناسب، تفهیم انتظارات و غیره هزینه و زمان زیادی را از خریدار خواهد گرفت.
تصمیمگیری در خصوص نحوه برخورد مناسب با این اقلام به شکلی که به نفع طرفین باشد در این تحقیق مد نظر ما خواهد بود.
در این تحقیق ما قصد داریم مدلی را ارائه دهیم که بهطور همزمان منافع خریدار و تأمینکننده را مدنظر قرار دهد. همانطور که میدانیم همواره درصدی از قطعات دریافت شده از تأمینکنندگان از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند. مرجوع کردن این قطعات یا تعمیر و استفاده از آنها میتواند از جمله برخوردهای خریدار در خصوص این اقلام باشد. با توجه به اینکه ما قصد داریم منافع خریدار و تأمینکننده را همزمان بهینه کنیم تصمیمگیری در خصوص این اقلام نقش تعیین کنندهای روی هزینههای دو طرف و روابط آینده آنها خواهد داشت.
بنابراین یکی از نوآوریهای این تحقیق لحاظ نمودن روشهای مختلف برخورد با اقلام معیوب و یافتن ترکیب بهینهای از این روشها به صورتی که منافع خریدار و تأمینکننده همزمان بهینه شود خواهد بود.
ساختار پایاننامه
این پایاننامه در قالب ۶ فصل زیر تدوین شده است:
در فصل ۲ مروری بر ادبیات حوزهی انتخاب تأمینکننده و مدلهای هماهنگی در زنجیره تأمین انجام میشود.
در فصل ۳ مدل نهایی برای این تحقیق معرفی میشود و سپس با در نظر گرفتن اقلام معیوب که نوع آوری ما در این مسأله است مدل را بازنویسی میکنیم.
در فصل ۴ متدولوژی حل مسأله به کمک الگوریتم ژنتیک تشریح میشود و سپس با معرفی نرم افرار مطلب و پیاده سازی مدل در آن به حل مدل میپردازیم.
در فصل ۵ به معرفی شرکت صنایع برق زاویر و مطالعه موردی در آن شرکت می پردازیم و مسأله را با نرم افزار Lingo و الگوریتم ژنتیک حل میکنیم.
در فصل ۶ نتیجه گیری و مطالعات آینده را بیان میکنیم.
فصل ۲:
مرور ادبیات موضوع
مقدمه
منابع مورد استفاده در راستای این پایاننامه تحت عنوان “تخصیص سفارش به تأمینکنندگان به کمک الگوریتمهای متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر” از مجلات معتبر علمی، کتابها، پایاننامهها و مقالات منتشر شده در کنفرانسهای علمی هستند.
در این تحقیق صرفاً مقالات فارسی و انگلیسی مورد توجه بودهاند و مقالات منتشر شده به سایر زبانها یا مقالات منتشر شده در مجلات حرفهای غیر معتبر مورد استفاده قرار نگرفتهاست.
کلید واژههای اصلی برای جستجو در بانکهای اطلاعاتی اعم از سایتهای Irandoc و Sciecedirect عبارتند از: “انتخاب تأمینکننده”، “انتخاب شریک”، “ارزیابی و انتخاب تأمینکننده”، “هماهنگی خریدار و تأمینکننده”، “ارتباط خریدار و تأمینکننده” و “اندازه انباشته” هستند.
برای یافتن مباحث تحقیقاتی جدید، مقالاتی با کلید واژههای: مرور ادبیات زنجیره تأمین” و “تحقیقات آتی در زنجیره تأمین” مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کتابها
“نیاز به تأمین کالا و خدمات تقریباً همزمان با پیدایش شرکتها و سازمان‌ها شکل گرفت. در ابتدا شرکت‌ها بدون برنامه‌ی قبلی کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تأمین میکردند. در دهه‌ی ۳۰ میلادی، تئوری‌های تقسیم کارِ آدام اسمیت سازمان‌هایی را ایجاد کرد که وظیفهای عمل می‌کردند. تجمیع وظایف کاری در قالب یک واحد سازمانی، مزیت تمرکز در مهارت و تخصص را بوجود آورد و منجر به پیدایش ساختارهای سازمانی وظیفهای کنونی شد” [۱].
“بخش تدارکات و خرید با مسئولیت تهیه و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز برای تهیه‌ی محصول آن سازمان در این زمان به‌وجود آمد و وظایف این واحد عبارت بود از:

  1. تهیه‌ی سفارشهای خرید ۲٫ تنظیم اصطلاحات مذاکره ۳٫ برنامه‌ریزی و تحویل مواد
  2. تنظیم صورت‌حساب‌ها ۵٫ انتخاب تأمین‌کنند‌گان ۶٫ تهیه‌ی قراردادها
  3. زمانبندی استفاده از مواد و خدمات ۸٫ نظارت و کنترل موجودی

از دهه‌ی ۳۰ تا ۷۰ میلادی، این مراحل انجام می‌شدند و نتایج حاصل از آن قابل قبول بود” [۱].
در اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی، مشخص شد که در بیشتر سازمان‌ها هزینه‌ی مواد خام و قطعات مورد استفاده، بخش عمده‌ی هزینه‌های محصول را تشکیل می‌دهند که در برخی از سازمان‌ها این سهم می‌تواند تا ۷۰% باشد [۲] و در شرکت‌های دارای تکنولوژی بالا بیش از ۸۰% از هزینه‌ی کل محصول را هزینه‌ی مواد و خدمات خریداری شده تشکیل می‌داد [۳]. با توجه به تأثیر زیاد مرحله‌ی خرید روی سرمایه‌های سازمان توجه و تمرکز بیشتری روی فرایند خرید انجام شد [۱].
از سوی دیگر، زنجیره تأمین یک محصول از ورود مواد اولیه شروع شده و با تولید و در نهایت توزیع و تحویل محصول به مشتری خاتمه مییابد. در محاسبه هزینه تولید یک محصول علاوه بر هزینههای معمولی تولید محصول (هزینه تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی)، هزینههایی همچون آماده سازی فروش، حمل محصول برای تحویل به مشتری و خدمات به مشتری نیز دخیل هستند. بنابراین بهمنظور کاهش هزینه تولید یک محصول، شرکتها باید طوری عمل کنند که در یک زنجیره تأمین همه فعالیتها بهصورت هماهنگ برنامهریزی و اجرا شود. به عبارت دیگر شرکا در یک زنجیره تأمین که شامل تأمینکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان هستند نمیتوانند بدون در نظر گرفتن منافع یکدیگر، فقط در پی حداکثر کردن سود و منافع خود باشند. در این صورت دیگر زنجیره تأمین معنای واقعی خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل است که موضوع هماهنگی فرایندهای کسب و کار بین اعضای یک شبکه برای بهبود عملکرد و کارایی شبکه به یکی از مباحث مهم زنجیره تأمین تبدیل شده است.
مقالات
در این پایاننامه میخواهیم مدلی ارائه دهیم که منافع خریدار و تأمینکننده را همزمان در نظر بگیرد بنابراین در بخش مرور مطالعات انجام شده در دو حوزه انجام خواهد شد:
۱- مقالات مرتبط با انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین کننده.
۲- مقالات مرتبط به حوزه هماهنگی خریدار و تأمین کننده.
مقالات مرتبط با انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش به تأمین کننده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , ,