تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع  …
3d Business growth chart. Global financial charts on abstract business background

تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …

همانطور که در نمودار زیر مشخص است هر چه α مقدار کمتر و δ مقدار بیشتری داشته باشد، تابع هزینه ما مقدار کمتری خواهد داشت.
تأثیر تغییر پارمترهای α,β و δ روی هزینه نهایی
بنابراین علاوه بر اینکه توجه همزمان به منافع خریدار و تأمینکننده میتواند هزینههای کل سیستم را به شکل قابل ملاحظهای کاهش دهد، در زمینه اقلام معیوب هم هر چه ضایعات کل سیستم کمتر شود و در حد امکان روابط بلندمدت و همه جانبهای بین خریدار و تأمینکننده برقرار باشد تا تأمینکننده بتواند پشتیبانی اقلام خود را برعهده بگیرد و درصورتی که این اقلام معیوب هستند آنها را تعمیر نماید علاوه بر تأمینشدن نیاز خریدار هزینههای کل سیستم هم کاهش خواهد یافت.
خلاصه
در این فصل ابتدا به معرفی شرکت مورد مطالعه پرداختیم و سپس مسأله را با کمک نرمافزار Lingo و الگوریتم ژنتیک حل نموده با مقایسه جوابها، تقریباً برابر به دست آمد ولی در مسألههایی با ابعاد بزرگتر استفاده از الگوریتم ژنتیک امری ضروری است. توضیحات به کارگیری و نحوه استفاده از الگوریتم ژنتیک در فصل ۴ بخش ۴-۶ توضیح داده شده است. در انتها به نتایج حاصله از حل مدل پرداختهایم. فصل بعد به نتیجه گیری و کار آیندگان میپردازد.
فصل ۶:
نتیجه گیری و مطالعات آتی
نتایج
نتایجی که در این تحقیق گرفته شده است به شرح زیر میباشد:
در یک زنجیره تأمین اگر خریداران تنها به منافع خود بیندیشند نمی توانند انتظار روابط بلند مدت و رشد دهنده ای با تأمین کنندگان داشته باشند و لزوم توجه به منافع کل اعضای زنجیره تأمین و تمرکز روی سیاست برنده- برنده برای سازمانها و تأمین کنندگان ضروری است. در این تحقیق ما مدلی را ارائه دادیم که بهطور همزمان منافع خریدار و تأمینکننده را مدنظر قرار دهد و تصمیم گیری در مورد درصدی از قطعات دریافت شده از تأمین کنندگان از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند که این اقلام نقش تعیین کننده ای روی هزینه های دو طرف و روابط آینده آن ها خواهد داشت.
خریدار در برخورد با اقلام معیوب دریافت شده از تأمینکنندگان میتوانند استراتژیهای مختلفی در نظر بگیرند. در این پایان نامه سه تصمیمی که توسط خریدار میتواند اتخاذ شود به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
برگرداندن کالای معیوب به تأمین کننده.
خرید محصول به عنوان محصول درجه ۲ توسط خریدار انجام شود و تعمیر آن بر عهده خریدار باشد.
خرید به صورت محصول درجه ۱ و تعمیر توسط تأمین کننده.
با توجه به در نظر گرفتن هرکدام از این حالت ها مدل ما دستخوش تغییراتی می شود که ما آنها را مورد بررسی قرار داده و مدل را بازنویسی کردیم. سپس با حل مثال با نرم افزار Lingo و نبز حل با الگوریتم ژنتیک پرداخته و نتایج را مقایسه کردیم. با توجه به اینکه تابع هدف مسأله محدب است مشخص است که جواب بهدست آمده از الگوریتم ژنتیک با جواب حاصل از Lingo خیلی نزدیک و برابر خواهد بود. در ضمن در الگوریتم ژنتیک سرعت رسیدن به جواب افزایش یافته است و بنابراین برای مسائلی با داده های بزرگتر استفاده از آن ضروری میشود.
این مسأله را در حالی که هزینههای خریدار و تأمین کنندگان به صورت جداگانه محاسبه شدهاند نیز حل نمودیم. همانطور که مشخص شد با در نظر گرفتن همزمان منافع خریدار و تأمینکننده، مجموع هزینهها نسبت به حالتی که تنها منافع خریدار را در نظر میگیریم کمتر شده است.
با توجه به اینکه مدل ارائه شده برای تصمیمگیری برای اقلام معیوب دریافت شده از تأمینکننده سه حالت در نظر گرفته و احتمال تصمیم برای هر حالت به ترتیب α,β و δ در نظر گرفته شده میتوان با ترکیبهای مختلف α,β و δ این مسأله را حل نمود و بهترین ترکیب و سیاست برخورد خریدار و تأمینکننده را مشخص نمود. ما برای ترکیبهای مختلف α,β و δ مسأله را حل نمودیم. در مسأله مورد نظر، با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد هر چه α مقدار کمتر و δ مقدار بیشتری داشته باشد، تابع هزینه ما مقدار کمتری خواهد داشتعلاوه بر اینکه توجه همزمان به منافع خریدار و تأمینکننده میتواند هزینههای کل سیستم را به شکل قابل ملاحظهای کاهش دهد، در زمینه اقلام معیوب هم هر چه ضایعات کل سیستم کمتر شود و در حد امکان روابط بلندمدت و همه جانبهای بین خریدار و تأمینکننده برقرار باشد تا تأمینکننده بتواند پشتیبانی اقلام خود را برعهده بگیرد و درصورتی که این اقلام معیوب هستند آنها را تعمیر نماید علاوه بر تأمینشدن نیاز خریدار هزینههای کل سیستم هم کاهش خواهد یافت.
مطالعات آتی
دخیل کردن فاکتورهایی چون تحویل به موقع در مدل.
بررسی حالت هایی که تقاضا و نرخ تولید مشخص نیست.
تبدیل مسئله ی تک هدفه به چند هدفه.
استفاده از سیاست تخفیف در مدل.
لحاظ کردن هزینه حمل و نقل در مدل.
مراجع

[۱] مهدی غضنفری. فتح اله م. “نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین”، ۱۳۸۶،چاپ اول، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
[۲] Ghobadian A, A.S, Kiss T, A computerized vendor rating system 1993.
[۳] Ghodsypour, S.H. and C. O’Brien, The total cost of logistics in supplier selection, under conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraint. International Journal of Production Economics, 2001. 73(1): p. 15-27.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
برچسب گذاری شده با: , ,