سایت مقالات فارسی – 
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع  …

سایت مقالات فارسی – تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …

بنابراین متوسط موجودی تأمینکننده iام در مدت زمان برابر است با و هزینه نگهداری موجودی تأمین کننده iام در مدت زمان در هر پریود برابر است با:
(۱۸)
با توجه به تعداد پریودها ()، هزینه سالیانه نگهداری موجودی تأمین کننده iام () بصورت زیر محاسبه میشود:
*{ (۱۹)
با توجه به اینکه هزینههای هر تأمینکننده برابر است با:
(۲۰)
بنابراین کل هزینههای تأمینکنندگان برابر خواهد بود با:
(۲۱)
هزینه کل سالیانه زنجیره تأمین برابر است با مجموع هزینه سالیانه خریدار (BAC) و هزینه سالیانه تأمینکنندگان ():
(۲۲)
مدلسازی بر اساس تصمیمگیری در خصوص اقلام معیوب
همانطور که مطرح شد، همواره همه اقلام ارسال شده از طرف تأمینکنندگان، از نظر کیفی قابل قبول نیست. هدف ما در این تحقیق مشخص کردن نحوهی برخورد با این کالاهای معیوب و مدلسازی تابع هدف بر این اساس است.
اگر q درصد از اقلام از نظر کیفیتی مناسب باشند با بقیه این اقلام به روشهای مختلفی میتوان برخورد کرد، بهترین راه که به نفع طرفین خواهد بود جداسازی این اقلام بر اساس حجم معیوب بودن آنهاست.
بهطور کلی با توجه به حجم معیوب بودن، یکی از تصمیمهای زیر را میتوان اتخاذ نمود:
برگرداندن کالای معیوب به تأمین کننده:
اگر کالای معیوب قابل تعمیر و اصلاح نباشد با این حالت روبرو خواهیم بود که در α درصد مواقع اتفاق خواهد افتاد. در این صورت شکل سطح موجودی به صورت زیر خواهد بود:
موجودی- زمان خریدار و تأمین کنندگان در حالت ۱
تأمین کننده باید کالاهای معیوب را پیش خود نگه دارد و تا دور بعد در مورد آنها تصمیم گیری کند (معدوم نمودن آن و غیره).
بنابراین هزینه خرید برابر خواهد بود با:
(۲۳)
در اینصورت هزینه نگهداری از این اقلام معیوب به هزینه های تأمین کننده اضافه می شود:
(۲۴)
(۲۵)
با توجه به تعداد دوره ها در یک سال ()، خواهیم داشت:
(۲۶)
(۲۷)
بنابراین کل هزینهی سالیانه زنجیره تأمین برابر خواهد بود با:
(۲۸)
(۲۹)
(۳۰)
با توجه به اینکه احتمال رخ دادن این حالت α است، مدل نهایی به صورت زیر خواهد بود:
(۳۱)
خرید محصول به عنوان محصول درجه ۲ توسط خریدار انجام شود و تعمیر آن بر عهده خریدار باشد:
احتمال دارد اینکه با شرایطی روبرو باشیم که بخشی از قطعات خریداری شده از تأمینکننده که کیفیت مطلوبی ندارند قابل تعمیر باشند، در اینصورت قطعاتی که کیفیت مطلوب دارند به صورت محصول درجه ۱ خریداری شده و بقیه به صورت محصول درجه ۲ خریداری شوند.
برای مدل سازی مسأله در این حالت، در قیمت خرید به جای ، قرار می گیرد ) ) و همچنین هزینه ای برابر با ، برای تعمیر اضافه میشود، در این صورت خواهیم داشت؛
(۳۲)
هزینه های تأمین کننده مشابه با حالت پایه مسأله خواهد بود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , ,