سامانه پژوهشی –
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع  …

سامانه پژوهشی – تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …

هزینه‌ی سفارشدهی سالیانه خریدار
هر بار سفارش به تأمینکننده iم هزینه ای معادل برای خریدار ایجاد خواهد شد.
همانطور که میدانیم متغیر به صورت زیر تعریف میشود:
(۸)
۱
۰
بنابراین هر بار سفارشدهی، هزینهی زیر را به سیستم تحمیل خواهد کرد:
(۹)
و با توجه به این که در هر سال تعداد دورهها و دفعات سفارش برابر یا است، مجموع هزینه سالیانه سفارشدهی خریدار به کلیه تأمینکنندگان برابر است با؛
(۱۰)
هزینه نگهداری سالیانه خریدار
هزینه‌ی نگهداری شامل هزینه‌های انبارداری (تسهیلات انبار)، هزینه‌های انتقال قطعات، هزینه‌های افت موجودی (فاسد شدن)، هزینه‌های متروک شدگی (از مد افتادن)، هزینه‌ی بیمه و مالیات و هزینه‌ی سرمایهای است که برای تهیه‌ی موجودی بکار می‌رود و فرصت سرمایه‌گذاری در امور دیگر را از خریدار می‌گیرد.
هر کدام از این هزینه‌ها کمابیش در صنایع مختلف کاربرد دارند مثلاً هزینه‌ی افت موجودی برای تولیدکنندگان مواد غذایی کاربرد دارد یا هزینه‌ی متروک شدگی برای پوشاک کاربرد دارد [۹۷]. ولی یکی از این هزینه‌ها که در همه‌ی صنایع مصداق دارد و معمولاً مقدار قابل توجهی است، هزینه‌ی سرمایهای است که برای تهیه‌ی موجودی بکار می‌رود و معمولاً به‌صورت ضریبی از هزینه‌ی خرید محاسبه می‌شود.
یک روش معمول در محاسبه‌ی هزینه‌ی نگهداری این است که متوسط موجودی در درصدی از قیمت هر واحد موجودی ضرب شود.
با توجه به اینکه نمودار موجودی- زمان خریدار بهصورت زیر خواهد بود:
نمودار موجودی- زمان خریدار
همانطور که میبینید متوسط موجودی خریدار بهخاطر خرید از تأمینکننده iام برابر است با:
(۱۱)
از طرفی با در نظر گرفتن این مسأله که نرخ مصرف موجودی توسط خریدار ثابت است، همواره تساوی به ازای هر i برقرار است. با جایگذاری T از رابطه Q=TD در تساوی اخیر خواهیم داشت :و بدین ترتیب متوسط موجودی خریدار که به خاطر خرید از تأمینکننده iم به دست میآید برابر است با: . با در نظر گرفتن این مسأله که نرخ نگهداری هر واحد کالا برای خریدار r بوده و هزینه هر واحد خرید از تأمینکننده iام نیز برابر است، کل هزینه موجودی برای خریدار در هر دوره برابر است با:
(۱۲)
با ضرب رابطه بالا در تعداد دورهها و همچنین در نظر گرفتن رابطه و Q=TD به ازای هر i=1,…,n، کل هزینه سالانه نگهداری موجودی برای خریدار برابر است با:
(۱۳)
تابع هزینه نهایی خریدار با محاسبه مجموع روابط بالا بهدست میآید و برابر خواهد بود با:
(۱۴)
هزینه هر تأمینکننده
هزینه تولید
هزینه متغیر تولید هر واحد محصول در سال برای تأمین کننده iام مبلغی معادل است و مقدار سالیانه تولید او برابر با است، بنابراین هزینه تولید سالیانه برابر خواهد بود با:
D (15)
هزینه آمادهسازی
در هر دوره سفارش خریدار برای تأمینکننده iام، هزینهی آماده سازی برای او ایجاد خواهد شد. از طرفی میدانیم که تعداد دفعات سفارش برابر یا است. بنابراین مجموع هزینه سالانه آمادهسازی کل تأمینکنندگان برابر است با:
(۱۶)
هزینه نگهداری موجودی تأمینکننده
شکل موجودی- زمان تأمینکنندهها بهصورت زیر خواهد بود:
موجودی- زمان تأمین کننده ها
اگر تأمینکننده iام انتخاب شود ()، در این صورت این تأمینکننده به ازای هر پریود خریدار اندازه انباشتهای به مقدار و با نرخ واحد در سال، در مدت زمان تولید خواهد کرد.
در نتیجه:
(۱۷)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: ,