منابع مقالات علمی :
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع  …

منابع مقالات علمی : تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …

[۶۴]

۲۰۱۱

مسأله تحقق همزمان اهداف تأمین کننده و خریدار در حالت چند هدفه مدل سازی کرده¬اند و از یک روش ابتکاری برای حل استفاده نموده¬اند.

اهداف مسأله از هم مستقل هستند و تأثیر آنها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است.

مدل اصلی مسأله در حالتی که برای قطعات معیوب در آن تصمیم گیری نشده است مشابهت زیادی با مدل این تحقیق دارد.

این پایان نامه

۲۰۱۲

در این مدل علاوه بر مدلسازی همزمان منافع خریدار در مورد اقلام معیوب تصمیم گیری می کنیم و سیاست برخورد با این اقلام مشخص می شود.

دخیل کردن فاکتورهایی چون تحویل به موقع در مدل و بررسی حالت هایی که تقاضا و نرخ تولید مشخص نیست و استفاده از سیاست تخفیف در مدل.

مسأله مدلسازی همزمان منافع تامین کننده و خریدار است که برای حل مسأله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و بر اساس مدل EOQ عمل می کند.

فصل ۳:
مدلسازی مسأله
مقدمه
این تحقیق شرایطی را در نظر دارد که خریدار میخواهد برای تولید محصول نهایی خود، قطعات اولیه را از مجموعهای از تأمین‌کنند‌گان منتخب خریداری کند.
این فصل به مدلسازی مسأله می پردازد که شامل فرضیات مدل، تعریف نماد ها، تعریف تابع هدف می باشد. سپس مدلسازی بر اساس تصمیم گیری در خصوص اقلام معیوب که نو آوری در این پایان نامه است انجام می گیرد. در ادامه محدودیت ها تعریف شده سپس به حل مسأله می پردازیم.
فرض‌های مدل
در مدل ارائه شده، یک خریدار در نظر دارد تا برای تهیه محصول خود، قطعات و موارد مورد نیاز را از تأمین کنندگان بالقوه خریداری کند بهگونهای که در این تصمیم گیری مینیمم هزینه با در نظر گرفتن کیفیت مورد نظر برای هر دو عامل خریدار و تأمین کنندگان در سطح مطلوبی قرار گیرد. تعیین نوع سیاست ارسال از تأمین کننده به خریدار یکی از موارد مهم ارتباط خریدار و تأمین کننده است و ما بدلیل انطباق شرایط موجود به سیاست Lot For Lot، این نوع سیاست توزیع را در نظر گرفته ایم. بر اساس این نوع سیاست اندازه تولید اقتصادی تأمین کننده برابر با اندازه سفارش اقتصادی خریدار بوده و برای دورههای مختلف سفارش دهی یکسان میباشد، یعنی از یک دوره به دوره دیگر تغییر نمیکند. با توجه به مباحث مطرح شده فرضیات مدل به صورت زیر میباشد:
تقاضای کل افق برنامه ریزی ثابت و مشخص است.
در هر دوره بعد از مصرف شدن سفارش دریافت شده از یک تأمین‌کنند‌ه، سفارش تأمین‌کنند‌ه‌ی بعدی دریافت می‌شود.
کمبود مجاز نیست.
موجودی از یک دوره به دوره‌ی بعد منتقل نمی‌شود.
مسأله دارای یک خریدار و چند تأمینکننده است.
هدف از مدل‌سازی، تخصیص سفارش به تأمین‌کنند‌گان با هدف تحقق همزمان منافع خریدار و تأمینکنندگان است.
سیاست حمل محموله ها Lot For Lot است.
خریدار تنها قصد خرید یک محصول دارد.
مسأله بهصورت تک هدفه است.
تابع هدف مسأله‌ را مجموع هزینه‌های خرید، حمل‌و‌نقل، سفارش‌دهی تشکیل می‌دهند.
کلیه‌ی متغیرها و پارامترهای مدل قطعی هستند.
پارامترهای مسأله
i=1,….,m شمارندهی تأمینکنندهها.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , ,