دسترسی متن کامل – 
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع  …

دسترسی متن کامل – تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع …

زمان تا دریافت وجود ندارد.
تأمینکننده سفارشهای خود را در مقادیر بزرگتر انجام میدهد و در مقادیر کوچک برای خریدار ارسال میکند.
همانطور که مشخص است مشخصات مدل بالا با شرایط واقعی مطابقت ندارد بنابراین محققان در مطالعات آتی، این مدل اولیه را بهبود دادهاند و این نقایص را به مرور برطرف نمودهاند. به عنوان مثال در [۸۶] نرخ تولید تأمینکننده بهبود داده شد. [۸۷] مدلی برای حالت یک تأمینکننده و چند خریدار ارائه داده است.
هنگامی که خریدار و تأمینکننده بهصورت مجزا قصد بهینه کردن رفتار موجودی خود را دارند از سیاستهای EOQ برای تولید و EPQخرید بهره میگیرند. ولی هنگامی که هدف مدیریت همزمان موجودیهاست این روشها مناسب نخواهند بود. بنابراین برخی محققان اقدام به تعریف اندازه انباشته (سفارش) در مدلهای موجودی در این شرایط نمودهاند[۸۲].
[۸۸] یک مدل همزمان اندازه انباشته را ارائه دادهاند که در آن موضوع کیفیت وارد این مبحث شده است. همچنین اندازه محموله ارسالی به تأمینکننده ثابت در نظر گرفته شده است.
در مدلهای دیگری با یک تأمینکننده و چند خریدار مانند نوع و تعداد حمل هر محموله برای خریدار نیز ارائه شده است [۸۹].
در [۹۰] یک مدل تصادفی از ارتباط بین خریدار و تأمینکننده ارائه شده است. در این مدل خریدار و تأمینکننده مقدار سفارش بهینه را بهصورت مشترک تعیین میکنند. نتیجه نشان میدهد که در اکثر مواقع این تأمینکننده است که از تعیین سفارش بهینه بهصورت مشترک سود میبرد و برای تشویق خریدار برای شرکت در فرآیند تعیین همزمان اندازه انباشته، سه استراتژی تغییر قیمت، اعمال تخفیف از سوی تأمینکننده و اقدام به سفارش در حجم بیشتر با دفعات حمل بیشتر توسط خریدار در نظر گرفته شده است.
اخیراً برخی از محققین حالت چند تأمینکننده و یک خریدار را مورد توجه قرار دادهاند. در [۹۱] یک سیاست حمل را برای یک زنجیره تأمین متشکل از یک سازنده، چند واحد که بهصورت موازی فعالیت میکنند، یک انبار و یک خریدار ارائه داده شده است. آنها مدلی را برای تعیین اندازه هر سیکل تولیدی سازنده، سیاست بهینه حمل برای خریدار و میزان تولید هریک از واحدها ارائه دادهاند بطوریکه هزینه کل فروشنده و خریدار حداقل شود.
در [۹۲] روشهای ابتکاری برای مسأله تصمیمگیری هماهنگ در حالت چند خریدار و چند تأمینکننده و خرید یک محصول و بیش از یک محصول ارائه شده است. هدف مسأله آنها تعیین تولید سالیانه و اندازه انباشته هریک از تأمینکنندگان، مقدار ارسال سالیانه و سفارش تخصیص یافته به هر تأمینکننده برای ارضای تقاضای هر یک از خریداران بوده است بهطوری که هزینه کل در زنجیره حداقل شود.
در[۹۳] مدلی ارائه شده است که در آنها توزیعکننده سفارشهایی را بر اساس الگوی [۲۴]EOQ به هریک از تأمینکنندگان اختصاص میدهد. آنها در مدل خود بهدنبال تعیین میزان تولید، تناوب ارسالهای هریک از تأمینکنندگان و سیکل خرید توزیعکننده بهمنظور حداقل کردن هزینه کل شامل هزینه تأمینکننده و توزیعکننده است.
در [۹۴] یک مدل تسهیم سود در یک زنجیره تأمین متشکل از یک شرکت توزیعکننده و یک خریدار مطرح شده است. آنها نشان میدهند که حالت بهینهسازی غیرمتمرکز نمیتواند باعث بهینه شدن کل زنجیره شود، ولی با انعقاد قراردادهای تسهیم سود بین طرفین زنجیره میتوان وضعیت برنده- برنده را ایجاد نموده و سود کل زنجیره را بهینه نمود.
[۹۵] هزینه حمل و نقل را نیز به عنوان هزینههای خریدار مورد توجه قرار داده اند.
در [۹۶] برای سه حالت ارسال محموله ها با سیاست Lot-for-Lot، حالتی که در آن تأمینکنندگان هر اندازه انباشته تولیدی خود را به چند قسمت مساوی تقسیم میکنند و آنها را در حین تولید یا پس از آن برای خریدار ارسال مینمایند و حالتی که تأمینکننده محمولههای خود را در اندازههای غیر یکسان برای خریدار ارسال مینماید مدلسازی را انجام دادهاند.
در [۶۴] مسأله تحقق همزمان اهداف تأمین کننده و خریدار در حالت چند هدفه مدل سازی شده و از یک روش ابتکاری برای حل استفاده شده است.
خلاصه
در این فصل مقالات منتشر شده معتبر علمی، کتابها، پایاننامهها در راستای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که خلاصه آن در جدول ۲-۳ آمده است.
در فصل بعد به مدلسازی مسأله و شرایط موجود می پردازیم که پس از مدلسازی با در نظر گرفتن سیاست های اقلام معیوب مدل را بازنویسی کرده و سپس روش حل را تشریح میکنیم.
خلاصه مرور ادبیات مطالعه شده در راستای تحقیق

محقق سال محاسن معایب در راستای تحقیق
[۸۰] ۱۹۷۷ ایده اصلی برای بهینه سازی همزمان خریدار و تأمینکننده را برای اولین بار ارائه داد. در این مدل خریدار و تأمینکننده براساس مدل EOQ روابط خود را تنظیم میکنند. نرخ تولید تأمین کننده نامحدود است.
زمان تا دریافت وجود ندارد.
نرخ تقاضا ثابت است.
آشنایی با مفاهیم اولیه مدل های خریدار و تأمین کننده.
ارائه مدل خریدار و تأمینکننده براساس مدل EOQ.
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
برچسب گذاری شده با: ,