اما همانطور که مشاهده ميشود بدبيني تحصيلي با مؤلفه “اجتناب از مشکلات” و “وابستگي به ديگران” رابطه معنيداري ندارد، چرا که سطح معنيداري رابطه بدست آمده، بالاتر از ۰۵/۰ است (۰۵/۰P>).
۶-۴-۴فرضيه ۶- بين باورهاي غير منطقي و ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. جدول ۱۴-۴: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ناکارآمدي تحصيلي
باورهاي غير منطقي
و مؤلفههاي آن
r
P
ضرورت تأييد از جانب ديگران
**۲۶۱/۰
۰۰۳/۰
انتظار بيش از حد از خود
**۲۳۵/۰
۰۰۷/۰
تمايل به سرزنش خود
**۲۹۲/۰
۰۰۱/۰
واکنش به ناکامي
**۲۵۸/۰
۰۰۳/۰
بي مسؤوليتي عاطفي
**۲۳۰/۰
۰۰۸/۰
بيش نگراني توأم با اضطراب
*۲۲۵/۰
۰۱۰/۰
اجتناب از مشکلات
*۲۲۴/۰
۰۱۰/۰
وابستگي به ديگران
**۲۲۸/۰
۰۰۹/۰
نا اميدي نسبت به تغيير
**۳۴۸/۰
۰۰۱/۰
کمال گرايي
**۳۶۷/۰
۰۰۱/۰
باورهاي غير منطقي
**۲۷۳/۰
۰۰۲/۰
۱۳۰ n=01/0 **p<و 05/0 *p<
با توجه به اطلاعات جدول ۱۴-۴ مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “ناکارآمدي تحصيلي” رابطهاي متوسط به اندازه ۲۷/۰ نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از ۰۱/۰ است (۰۱/۰>p، ۲۷۳/۰=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان ناکارآمدي تحصيلي آنان نيز بالاتر است. بنابراين فرضيه ۶ تحقيق تأييد ميشود.
همانطور که در جدول بالا مشاهده ميشود، همه باورهاي غير منطقي نيز با کل ناکارآمدي تحصيلي رابطه مستقيم و معنيداري دارند. در همه روابط سطح معني داري پايين تر از ۰۵/۰ است (۰۵/۰P<). بنابراين ميتوان گفت که هر چه ميزان مؤلفههاي باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان ناکارآمدي تحصيلي آنان نيز بالاتر است. همچنين با توجه به اطلاعات جدول بالا، از بين مؤلفههاي باورهاي غير منطقي به ترتيب "کمال گرايي"(01/0>p، ۳۶۷/۰=r)، “نا اميدي نسبت به تغيير”، (۰۱/۰>p، ۳۴۸/۰=r) و “تمايل به سرزنش خود” (۰۱/۰>p، ۲۹۲/۰=r)، قوي ترين روابط را با ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان دارند. جدول ۱۵-۴: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و کل تحليل رفتگي آموزشي
باورهاي غير منطقي
و مؤلفههاي آن
r
P
ضرورت تأييد از جانب ديگران
**۳۹۲/۰
۰۰۱/۰
انتظار بيش از حد از خود
**۳۵۴/۰
۰۰۱/۰
تمايل به سرزنش
**۳۷۸/۰
۰۰۱/۰
واکنش به ناکامي
**۴۰۳/۰
۰۰۱/۰
بي مسؤوليتي عاطفي
**۲۸۴/۰
۰۰۱/۰
بيش نگراني توأم با اضطراب
**۴۰۴/۰
۰۰۱/۰
اجتناب از مشکلات
**۳۸۴/۰
۰۰۱/۰
وابستگي به ديگران
**۳۱۱/۰
۰۰۱/۰
نا اميدي نسبت به تغيير
**۴۶۸/۰
۰۰۱/۰
کمال گرايي
**۴۶۴/۰
۰۰۱/۰
باورهاي غير منطقي
**۴۰۵/۰
۰۰۱/۰
۱۳۰ n=01/0 **p<و 05/0 *p<
همانطور که در جدول ۱۵-۴ مشاهده ميشود، ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “کل تحليل رفتگي آموزشي ” رابطهاي قوي به اندازه ۴۱/۰ نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از ۰۱/۰ است (۰۱/۰>p، ۴۰۵/۰=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان تحليل رفتگي آموزشي آنان نيز بالاتر است. همانطور که در جدول بالا مشاهده ميشود، همه باورهاي غير منطقي نيز با کل تحليل رفتگي آموزشي رابطه مستقيم و معنيداري دارند. در همه روابط سطح معني داري پايين تر از ۰۵/۰ است (۰۵/۰P<). بنابراين ميتوان گفت که هر چه ميزان مؤلفههاي باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان تحليل رفتگي آموزشي آنان نيز بالاتر است. همچنين با توجه به اطلاعات جدول بالا، از بين مؤلفههاي باورهاي غير منطقي به ترتيب "نا اميدي نسبت به تغيير"(01/0>p، ۴۶۸/۰=r)، “کمال گرايي”، (۰۱/۰>p، ۴۶۴/۰=r) و “بيش نگراني توأم با اضطراب” (۰۱/۰>p، ۴۰۴/۰=r)، قوي ترين روابط را با تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارند. ۷-۴-۴ فرضيه ۷ بين تحريفهاي شناختي و باورهاي غير منطقي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. جدول ۱۶-۴: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريفهاي شناختي و باورهاي غير منطقي ضرورت تأئيد از جانب ديگران
انتظار بيش از حد از خود
تمايل به سرزنش خود
واکنش به ناکامي
بي مسؤوليتي عاطفي
بيش نگراني
اجتناب از مشکل
وابستگي به ديگران
نا اميدي نسبت به تغيير
برچسب زني
کل باورهاي غير منطقي
تفکر همه يا هيچ
**۲۶/۰
**۲۴/۰
**۲۹/۰
**۲۸/۰
*۲۰/۰
**۳۴/۰
**۲۷/۰
**۲۳/۰
۱۷/۰
۱۵/۰
**۲۸/۰
تعميم مبالغه آميز
*۱۸/۰
*۲۱/۰
۱۶/۰
*۲۲/۰
*۱۸/۰
*۱۹/۰
*۲۱/۰
*۱۷/۰
۱۲/۰
۱۱/۰
*۲۰/۰
فيلتر ذهني
۰۳/۰
۱۱/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
۱۰/۰
۰۳/۰
۰۳/۰
۰۲/۰
۱۲/۰
۱۲/۰
۰۵/۰
بي توجهي
۰۶/۰
۱۲/۰
۰۸/۰
۰۵/۰
۰۹/۰
۰۵/۰
۰۹/۰
۰۶/۰
۰۴/۰
۰۷/۰
۰۸/۰
نتيجه گيري شتابزده
*۲۰/۰
**۲۵/۰
**۲۹/۰
*۲۲/۰
*۱۸/۰
۱۶/۰
*۲۲/۰
۱۷/۰
**۲۵/۰
**۲۹/۰
**۲۴/۰
درشتبيني-ريزبيني
۱۰/۰
*۱۸/۰
۰۸/۰
۱۱/۰
**۲۵/۰
۰۶/۰
۱۰/۰
۰۸/۰
۰۱/۰
۰۸/۰
۱۲/۰
استدلال حسي
*۲۰/۰
**۲۶/۰
**۲۸/۰
**۲۳/۰
**۲۳/۰
*۲۱/۰
*۲۲/۰
۱۳/۰
**۲۳/۰
**۲۸/۰
**۲۴/۰
بايد-بهتر
۱۳/۰
۱۰/۰
*۱۹/۰
۰۹/۰
۰۳/۰
۰۵/۰
۱۰/۰
۱۲/۰
*۲۲/۰
*۱۹/۰
۱۲/۰
برچسبزني
*۲۱/۰
*۲۰/۰
**۲۵/۰
*۲۰/۰
۱۶/۰
۱۶/۰
۱۷/۰
*۱۸/۰
**۲۶/۰
**۲۵/۰
*۲۱/۰
ش
خصي سازي
**۲۵/۰
*۲۲/۰
**۲۵/۰
**۳۰/۰
**۳۱/۰
**۲۵/۰
**۲۷/۰
*۲۰/۰
*۲۱/۰
**۲۴/۰
**۲۸/۰
کل تحريف شناختي
*۲۲/۰
**۲۷/۰
**۲۶/۰
**۲۴/۰
**۲۴/۰
*۲۰/۰
**۲۳/۰
*۱۸/۰
**۲۳/۰
**۲۵/۰
**۲۵/۰
۱۳۰ n=01/0 **p<و 05/0 *p< همانطورکه در جدول 16-4مشاهده ميشود ضريب همبستگي پيرسون رابطهاي مثبت و متوسط به اندازه 25/0 بين "کل تحريف شناختي" و "کل باورهاي غير منطقي" نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0P<) بنابراين رابطه معنيدار بودن و ميتوان گفت هر چه ميزان کل تحريف شناختي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان کل باورهاي غير منطقي نيز در آنها بيشتر است. همچنين بين کل تحريف شناختي با همه مؤلفههاي باورهاي غير منطقي نيز روابط مستقيم و معنيداري وجود دارد. در همه موارد سطح معنيداري روابط بدست آمده کمتر از 05/0 است (05/0P<) که نشان ميدهد هر چه ميزان کل تحريف شناختي در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان کل باورهاي غير منطقي و همه مؤلفههاي آن نيز در دانشجويان بالاتر است. همچنين با توجه به اطلاعات جدول بالا مشاهده ميشود که "کل باورهاي غير منطقي" با کل تحريف شناختي و همه مؤلفههاي آن به جز مؤلفههاي فيلتر ذهني، بي توجهي، درشت بيني-ريزبيني و بايد-بهتر رابطه مستقيم و معنيداري دارد (05/0P<) که نشان ميدهد هر چه ميزان کل باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان کل تحريف شناختي و مؤلفههاي ياد شده در دانشجويان بالاتر است.
8-4-4 فرضيه ۸- بر اساس تحريفهاي شناختي ميتوان تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان را پيشبيني کرد.
در ادامه براي مقايسه ميزان تأثير هر يک از مؤلفههاي تحريف شناختي بر تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان و همچنين پيشبيني تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان بر اساس مؤلفههاي ياد شده از تحليل رگرسيون چندگانه همزمان استفاده شده است. رگرسيون چندگانه روشي است که امکان بررسي انواع پيچيدهتري از روابط را بين مجموعهاي از متغيرها فراهم ميکند. با اين روش ميتوان تغييرات يک متغير وابسته را بر اساس چند متغير مستقل، تببين و پيشبيني کرد.قبل از انجام تحليل رگرسيون چندگانه ابتدا پيشفرض عدم وجود چند هم خطي و استقلال متغيرهاي پيش بين مورد بررسي قرار ميگيرد:
يکي از مفروضات مهم که براي انجام تحليل رگرسيون لازم است، مستقل بودن متغيرهاي پيشبين ميباشد. يعني مقدار يك مشاهده بيش از حد معيني با مقدار مشاهده ديگر رابطه نداشته باشد. هنگامي كه دادهها به صورت پشت سر هم جمعآوري شوند، مستقل نبودن مي تواند مشكل جدي باشد. براي اين منظور ميتوان از آزمون دوربين – واتسون استفاده کرد. مقدار اين آماره بين ۰ تا ۴ تغيير ميكند.اگر همبستگي بين باقيماندههاي متوالي وجود نداشته باشد، مقدار آماره دوربين ـ واتسون بايد نزديك به ۲ شود و اگر مقدار اين آماره به صفر نزديك باشد، نشان دهنده وجود همبستگي مثبت بين باقيمانده هاي متوالي است. اگر مقدار اين آماره به ۴ نزديك باشد، نشان دهنده وجود همبستگي منفي بين مشاهدات متوالي است. به عنوان يك قاعده كلي، اگر مقدار مشاهده شده دوربين ـ واتسون بين ۵/۱ تا ۵/۲ باشد، مستقل بودن مشاهدات را نشان مي دهد. در کنار اين آزمون ميتوان از آزمونهاي تولرنس و وي آي اف نيز استفاده نمود. خلاصه محاسبات مربوط به اين آزمونها در جدول ۱۷-۴ آمده است.
جدول ۱۷-۴: آزمونهاي دوربين واتسون، وي آي اف و تولرنس براي بررسي استقلال متغيرهاي پيشبين
متغيرهاي پيشبين
وارد شده در مدل
Tolerance
VIF
Durbin-Vatson
روش
تفکر همه يا هيچ
۶۵۰/۰
۵۴/۱
۸۴/۱ تعميم مبالغه آميز
۳۸۴/۰
۶۰/۲
فيلتر ذهني
۲۶۱/۰
۸۴/۳
بي توجهي
۳۹۰/۰
۵۶/۲
نتيجه گيري شتابزده
۲۶۵/۰
۷۷/۳ همزمان
درشتبيني-ريزبيني
۴۰۲/۰
۴۹/۲
استدلال حسي
۲۴۶/۰
۰۶/۴
بايد-بهتر
۴۲۰/۰
۳۸/۲
برچسبزني
۲۸۰/۰
۵۷/۳
شخصي سازي
۵۸۶/۰
۷۱/۱
همانطور که در جدول ۱۷-۴ مشاهده ميشود، مقدار ضريب تولرنس براي هر متغير پيشبين بالاتر از ۱۰/۰ است که نشان ميدهد مقدار زيادي از واريانس هر متغير پيشبين توسط متغير پيشبين ديگر تبيين نميشود. بنابراين با توجه به مقادير اين ضريب، متغيرهاي پيشبين در نظر گرفته شده براي تحليل رگرسيون چندگانه داراي استقلال کافي از يکديگرند. همچنين مقادير VIF يا تراکم عاملي نيز، کمتر از ۱۰ است که عدم تبيين هر متغير پيشبين توسط متغيرهاي پيشبين ديگر را تأييد ميکند. سرانجام براي اطمينان بيشتر از عدم وجود هم خطيهاي چندگانه آماره دوربين واتسون نيز در جدول ۱۷-۴ آمده است که مقدار اين ضريب ۸۴/۱ است. از آنجا که مقدار اين ضريب بين ۵/۱ و ۵/۲ قرار گرفته، بنابراين فرض استقلال متغيرهاي پيشبين از يکديگر تأييد ميشود.
نتايج تحليل رگرسيون چندگانه همزمان براي پيشبيني ميزان تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان بر اساس مؤلفههاي تحريف شناختي جدول ۱۸-۴: نتايج تحليل رگرسيون چندگانه همزمان
منبع واريانس
مجموع مجذورها
درجه آزادي
ميانگين مجذورها
مقدار F
سطح
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *