تحقیق با موضوع پلاسمایی، گروه کنترل، سطح معنی داری، تحلیل واریانس