تحقیق با موضوع پلاسمایی، گروه کنترل، تمرین استقامتی، سطح معنی داری