تحقیق با موضوع پلاسمایی، فعالیت ورزشی، گروه کنترل، تحلیل واریانس