تحقیق با موضوع عصاره آبی، سطوح نوروپپتید، پلاسمایی، فعالیت بدنی