تحقیق با موضوع سیستم عصبی، مصرف انرژی، فعالیت بدنی، شبکه های عصبی