تحقیق با موضوع سطوح نوروپپتید، پلاسمایی، گروه کنترل، تحلیل واریانس