تحقیق با موضوع درون داده، هورمون رشد، فعالیت بدنی، نقش تنظیمی