تحقیق با موضوع توزیع شده، تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار، نام گذاری