تجارت الکترونیک- قسمت 4

تجارت الکترونیک- قسمت 4

 

منابع

الف)منابع فارسی
1-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، تهران
2-جینفرای، هیل، 13(مترجم: مصطفی السان): آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 35، ص198.
3-السان، مصطفی،1384، تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، 1384، ص 184-141.5
4-شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، تهران.
5-صفایی، سید حسین، 1386، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران
6-قاسم زاده، سید مرتضی، 1385،  حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، نشر دادگستر، تهران
7-قلی زاده، احد، 1386،  تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 بهار، ص169-168
8-فیضی چکاب، غلام نبی، 1383، لحظه انعقاد قرارداد از رهگذر واسطه های الکترونیکی، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، انتشارات سلسبیل
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
9-کاتوزیان، ناصر، 1364، حقوق مدنی-قواعد عموی قراردادها، جلد اول، تهران
10- قانون مدنی مصوب 1307
11- قانون تجارت مصوب1311
12-قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
13-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388
ب) منابع عربی
1-الاهوانی، حسام الدین، 1995، النظریه العامه للالتزام، الجزء الاول، مصادر الالتزام، چاپ دوم، القاهره
2-ابو الحسن مجاهد، اسامه، 2000، خصوصیه التعاقد عبر الاینترنت، دارالنهضه، القاهره
3- الدسوقی ابواللیل، 2003، الجوانب القانونیه للتعاملات الاکترونیه، طبع مجلس النشر العلمی بجامعه الکویت، الکویت
4- ممدوح ابراهیم، خالد، 2005، ابرام العقد الالکترونی، دارالفکر، القاهره
ج) منابع انگلیسی و ترکی
 
1-Akipek,S,2007, Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi,http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam.metin/hukuk.htm.
2- Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009
3-Hance/Balz, 1996, Business and Law on the Internet, 2nd Edition, London
4- Kayıhan, S/Yıldız, H, 2004, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seckin Yayıncılık, Ankara

5-Rawls, Amelia, Contract Formation in Internet Age, The Columbia Scince and Technology Law Review,  www.stlr.org
6- Ec Commerce Directive (Art.1 para. 2, 9 para.1) OJ L 178, 17.7.200
7- Official Journal of The European Communities 17/7/2000
8- United States Uniform Electronic Transactions Act 1999
9- Uyulmaz, Alper, 2007, Elektronik Sozlesmelerin web Siteleri Araciligiyla Kurulmasi ve Bu Sozlesmelerin Ifasi, Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, Cilt:9, Ozel Sayi.

 1. (مواد 223، 226، 308 و 311 قانون تجارت) ↑
 2. مواد 1 تا 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد 195 تا 198 قانون تجارت). ↑
 3. كاتوزیان، 1380، تهران، ج1 ، ش174 ↑
 4. (كاتوزیان، 1380، ص 67). ↑
 5. (كاتوزیان، 1380، ش 151). ↑
 6. (pichler, 2000, P. 276)، انگلستان (Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; Spencer V.Harding , 1980, LR 5cp. 561)، سوئیس و فرانسه (pichler, 2000, P. 274 ↑
 7. (Weber, 2001, P.315 ↑
 8. Miguel, 2000, P. 307). ↑
 9. Oudenhove, 2001,P. 395 ↑
 10. كاتوزیان، 1380، ش 173). ↑
 11. كویت ماده 111 قانون تجارت، لبنان ماده 182 قانون عقود) ↑
 12. (اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11، كنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19). ↑
 13. s.2061999Smith Hance/Balz,1996,s.151;). ↑
 14. ابو الحسن مجاهد، اسامه 2000، ص39) ↑
 15. (ممدوح ابراهیم، خالد 2005، ص51).  ↑
 16. Rawls,Amelia,1989;Uyulmaz2007,s.910) ↑
 17. جینفرای،هیل1385،ص35؛ قلی زاده، احد 1386، ص169-198). ↑
 18. السان، مصطفی 1384، ص184-141). ↑
 19. (فیضی چکاب1384، ص419) ↑
 20. (فیضی چکاب1384، ص431). ↑
 21. ابوالدسوقی، ابواللیل 2003،ص93) ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*