تاریخچه طرح مفهوم کیفیت زندگی

بیشتر محققان پنچ بعد واسه کیفیت زندگی قائلند ومقتقدند این ابعاد باهم در ارتباطند

 

  1. بعدفیزیکی[۴]: مفاهیمی مانندقدرت، انرژی، توانایی انجام فعالیت های روزمره ومراقبت از خوداز این دسته ان.
  2. بعد روانی[۵]: که اضطراب، افسردگی وترس از این گروه ان.
  3. افسردگی

  4. بعد روحی[۶]: درک فرد از زندگی وهدف ومعنای زندگی رادر بر می گیرد، ثابت شده که بعدروحی زیر مجموعه بعد روانی نیس ویک زمینه مهم ومستقل حساب می شه.
  5. بعد اجتمایی[۷]: این بعد در مورد روابط فرد با خونواده، دوستان وهمکاران ودر آخر جامعه س.
  6. علائم مربوط به مریضی یا تغییرات مربوط به درمان.

پادیلا[۸]، پنج بعدکیفیت زندگی رو شامل خوب بودن از نظر روانی، نگرانی های اجتماعی، کنارآمدن با شکل ظاهری، خوب بودن جسمی و جواب به درمان بیان می کنه (نجات۱۳۸۷).

۲-۲-۵-۳-۲- ذهنی بودن کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مثل سازه ای ذهنی به احساسات، انتظارات وپندار های فرد بستگی داردیعنی حتما بایدتوسط خود شخص، براساس نظراو و نه فرد جانشین تعیین شه، بنابر این آزمایش خودشخص ازسلامت یا خوب بودنش عامل کلیدیه. در این نگاه کیفیت زندگی رابا امتحان احساس های ذهنی شخص از خوشحالی درباره جنبه های جورواجور زندگی می توان آزمایش کرد. به عنوان یه تجربه ذهنی کیفیت زندگی آزمایش درکی فرداز وقایع وپاسخ عاطفی به این وقایع رو شامل می شه (غفاری، کریمی ونوذری۱۳۹۱).

[۱]Nico Makhus

[۲]Happiness

[۳]pigou

[۴]physical

[۵]psychological

[۶]Spiritud

[۷]Sociol

[۸]padilla

[۹]Subjective

علمی