تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان  …

تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان …

مرحله دوم

گزینش، طراحی و تشریح روشهای کار

مرحله سوم

گردآوری اطلاعات و داده ها

مرحله چهارم

طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

مرحله پنجم

تدوین گزارش تحقیق

شکل ۳-۱ نمودار فرآیند تحقیق علمی
تحقیق حاضر کاربردی و بر مبنای توصیفی- تحلیلی، پیمایشی است. توصیفی به خاطر اینکه به منظور شناسایی و ارایه تصویری از کیفیت خدمات گمرک از نظر شرکتها و پیمایشی چون از طریق نمونه گیری از جامعه به دست می آید و تحلیل می شود.
روش کار این طور است که برخی ابعاد و مشخصه های کیفیت خدمات از ادبیات تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و با الگو قرار دادن مدل سروکوال شناسایی و جهت آگاهی از این ابعاد و رضایتمندی پرسشنامه طراحی و سوالات مطرح می گردد.
۳-۳) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۳، ص۱۹). جامعه آماری شامل شرکت های حمل و نقل (دریایی ، بین المللی )، کارگزاری ، بازرگانی که کار ترخیص کالا را نیز انجام می دهند می باشد که از این میان ۸۵ شرکت فعال ، طبق اعلام گمرک به عنوان جامعه انتخاب گردید.
۳-۴) حجم نمونه
نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که نشان دهنده ویژگی های اصلی آن جامعه باشند. به عبارتی گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، ۱۳۸۵،ص ۲۹۵). که از این تعداد بر اساس نمونه گیری محدود ۶۸ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید.
۳-۵) روش نمونه گیری
روش نمونه گیری ما غیر احتمالی در دسترس می باشد. چون طبق اعلام گمرک محل حضور شرکتها معرفی و محقق طبق محدودیت در دسترس بودن، آنها را انتخاب می نماید. تعداد ۸۵ پرسشنامه توزیع و تعداد ۶۸ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید.
فرمول تعیین حجم نمونه (جامعه محدود )
n= حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (بر اساس متغیر مورد بررسی)
N= حجم جامعه
n=
e= 0.05
S= 0.46761
S2=0.21866
N=85
n= 68
۳-۶) ابزار گردآوری پژوهش
برای گردآوری داده ها در این پژوهش از روشهای بسیاری استفاده شده است. برای نوشتن طرح تحقیق از روش استفاده از کتابخانه، اینترنت و مطالعه آماری و صحبت با مسئولین و کارشناسان شرکتها و اداره کل گمرکات گیلان استفاده شده بود. برای تنظیم فصل دوم و پیشینه نیز از روشهای اینترنت و کتابخانه ای و مطالعه مقالات الکترونیکی و کتابهای اینترنتی و اسناد و مجلات کتابخانه ای استفاده شده است؛ اما به دلیل اینکه تحقیق حاضر توصیفی و پیمایشی می باشد و همچنین در قلمرو شرکت های فعال در اداره کل گمرکات استان گیلان به صورت میدانی انجام می پذیرفت برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است؛ روش میدانی به روشی اطلاق می گردد که محقق برای گردآوری اطلاعات باید با مراجعه به افراد یا سازمان ها یا شرکت ها و همچنین برقراری ارتباط مستقیم با آنها داده های مورد نظر خود را جمع آوری نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۳،ص ۱۷۹).
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات توصیفی پیمایشی است؛ و به مجموعه از پرسشها که به صورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند و وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی می شود. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه کرد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
برچسب گذاری شده با: , , ,