تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و  …

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …

مقایسه تأثیرآموزش مهارت های یادداشت برداری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشجویان دانشکده بهداشت، نشان می دهد که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش خودکارآمدی تحصیلی آزمودنی های دانشکده بهداشت شده است اما بر آزمودنی های دانشکده ادبیات و علوم انسانی تأثیر نداشته است.
فرضیه سوم:
میزان استعداد دانشجویان با توجه به دانشکده آنان متفاوت است.
H0 : میانگین میزان استعداد دانشجویان دانشکده ادبیات و بهداشت متفاوت است.
H1 : میانگین میزان استعداد دانشجویان دانشکده ادبیات و بهداشت متفاوت نیست.
نتایج آزمون tمستقل نشان می دهد که میزان معنی داری فرضیه برابری واریانس های دو گروه برابر ۰۰۰/۰ بدست آمده است. بنابراین فرضیه برابری واریانس ها در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد می شود و میزان معنی داری فرضیه برابری میانگین ها ۵۰۰/۰ می باشد که در این صورت فرضیه صفر درسطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود(جدول ۴-۲۴). در نتیجه نمی توان گفت که میانگین میزان استعداد دانشجویان دانشکده ادبیات و بهداشت متفاوت است.
جدول ۴-۲۴٫ نتایج آزمون برابری میانگین میزان استعداد دانشجویان دانشکده ادبیات و بهداشت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

آماره آزمون برابری واریانس معنی داری آزمون برابری واریانس t آماره درجه آزادی معنی داری اختلاف میانگین ها
واریانس های دو گروه برابر ۱۹۶/۲۵ ۰۰۰/۰ ۷۰۹/۰ ۲۱۸ ۴۷۹/۰ ۵۸۵۰۰/۰
واریانس های دو گروه نابرابر ۶۷۶/۰ ۱۹۲/۱۴۹ ۵۰۰/۰ ۵۸۵۰۰/۰

نمودار جعبه ای زیر نیز نشان می دهد که میانه میزان استعداد دانشجویان دو دانشکده، تقریبا برابر است.
نمودار ۴-۱۳٫ نمودار جعبه ای مقایسه میزان استعداد دانشجویان دانشکده ادبیات و بهداشت
در ضمن جدول۴-۲۵ و نمودار ۴ـ۱۴، میزان استعدادآزمودنی ها، پس از تبدیل نمره های خام به رده های کم استعداد و با استعداد ( تقسیم بندی بر اساس حد میانگین)، به تفکیک دانشکده آنان، مشخص شده است. از میان ۱۲۰ آزمودنی دانشکده ادبیات، ۹ نفر کم استعداد(۵/۷%) و ۱۱۱ نفر(۵/۹۲%) با استعداد بوده اند. و از میان ۱۰۰ آ زمودنی دانشکده بهداشت، ۱۷ نفر(۱۷%) کم استعداد و ۸۳ نفر(۸۳%) با استعداد بوده اند.
جدول ۴ـ۲۵٫ توزیع فراوانی میزان استعداد آزمودنی های دانشکده های مختلف

برچسب گذاری شده با: ,