تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان  …

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان …

۴۰۰۰۰/۲۸-

واریانس های دو گروه نابرابر

۵۵۳/۳-

۳۹۵/۱۰۰

۰۰۱/۰

۴۰۰۰۰/۲۸-

نمودار جعبه ای زیر نشان می دهد که میانه انگیزه پیشرفت در یادگیری در پس آزمون گروه آزمایش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های یادداشت برداری، سبب افزایش انگیزه پیشرفت در یادگیری می شود.
نمودار ۴-۷٫ نمودارجعبه ای مقایسه انگیزه پیشرفت یادگیری آزمودنی های گروه آزمایش وگواه
برای اطمینان از نتایج به دست آمده، آزمون تحلیل کوواریانس را که تکنیکی برای اصلاح دقت یک آزمایش است نیز بکار برده شد.
ج)تحلیل کوواریانس
در این روش، فرضیه‌های آماری به صورت زیر می‌باشند:
H0 : میانگین نمره انگیزه پیشرفت در یادگیری در گروه‌های آزمایش و کنترل یکسان است.
H1 : میانگین نمره انگیزه پیشرفت در یادگیری در گروه‌های آزمایش و کنترل متفاوت است.
H01 : نمره پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری با انگیزه پیشرفت یادگیری رابطه ندارد.
H11 : نمره پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری با انگیزه پیشرفت یادگیری رابطه دارد.
در جدول تحلیل کوواریانس با توجه به این که pـ‌مقدار محاسبه شده (۰۰۰/۰) کمتر از سطح معنی‌دار ۰۵/۰ (۰۵/۰= α) است، لذا در این سطح، H0 رد می‌شود(H1 پذیرفته است)، یعنی بین میانگین‌های نمره انگیزه پیشرفت یادگیری در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی‌داری وجود دارد و در نتیجه آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری تأثیر معنیدار دارد و با توجه به مجذور ضریب ایتا، میزان تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری ۵/۹۷ درصد می‌باشد (جدول ۴-۸).
همچنین به دلیل این ‌که pـ‌مقدار محاسبه شده (۲۳۵/۰) کمتر از سطح معنی‌دار ۰۵/۰نیست، لذا در این سطح، H01 رد نمی‌شود(H11 پذیرفته نمی‌شود) و در نتیجه بین نمره پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری با انگیزه پیشرفت یادگیری رابطه معنی‌داری وجود دارد و با توجه به مجذور ضریب ایتا، میزان همبستگی ۶/۰ درصد می‌باشد(جدول ۴-۸).
جدول ۴-۸ . تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری و پیش آزمون بر انگیزه پیشرفت یادگیری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برچسب گذاری شده با:
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F pـ‌مقدار مجذور ایتا
پیش آزمون ۴۷۳/۱۴۶۶ ۱ ۴۷۳/۱۴۶۶ ۴۱۷/۱