پژوهش – 
تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه  …

پژوهش – تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه …

نمودارهای زیر نشان می دهند که خود کارآمدی تحصیلی وخرده مقیاس های آن در پیش آزمون و پس آزمون افزایش داشته اند.

نمودار۴-۴- .درصد خود کار آمدی تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون

 

نمودار۴-۵٫ درصدخرده مقیاسهای خودکارآمدی تحصیلی درپیش آزمون وپس آزمون

همچنین نمودارجعبه ای زیر نشان می دهدکه میانه خودکارآمدی و خرده مقیاس های آن، در پس آزمون بالاتر می باشد. در ضمن پراکندگی نمره خودکارآمدی و همه خرده مقیاس های آن در پیش آزمون و پس آزمون، تقریبا یکسان است.
نمودار ۴-۶٫ نمودارجعبه ای مقایسه خودکارآمدی تحصیلی و خرده مقیاس های آن در پیش آزمون و پس آزمون
۴ـ۳ـ بررسی فرضیه های تحقیق:
۴ـ۳ـ ۱ـ فرضیه های کلی
فرضیه اول:
مهارت های یادداشت برداری، بر انگیزه پیشرفت در یادگیری دانشجویان کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تأثیر دارد.
الف) آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت یادگیری در گروه های آزمایش و گواه
H0 : میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت یادگیری در دو گروه برابر است.
H1 : میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه برابر نیست.
جهت آزمودن فرضیه بالا، از آزمون tمستقل استفاده گردیده است. از آن جا که میزان معنی داری فرضیه برابری واریانس های دو گروه برابر ۰۶۵/۰ بدست آمده است. بنابراین فرضیه برابری واریانس ها در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود و میزان معنی داری آزمون برابری میانگین ها، برابر ۱۷۸/۰ می باشد که در این صورت فرضیه صفر درسطح معنی داری ۰۵/۰ رد نمی شود. بنابراین می توان گفت میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت در یادگیری در دو گروه آزمایش وگواه، یکسان است(جدول ۴-۶).
جدول۴-۶٫ نتایج آزمون برابری میانگین نمره های پیش آزمون انگیزه پیشرفت یادگیری
در دو گروه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: ,
آماره آزمون برابری واریانس معنی داری آزمون برابری واریانس t آماره درجه آزادی معنی داری اختلاف میانگین ها
واریانس های دو گروه برابر