تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی  …

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی …

۳-۴٫ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
حجم نمونه
حجم نمونه با توجه به نظر گال و همکاران انتخاب گردید. “در تحقیقات آزمایشی حداقل تعداد نمونه در هر گروه نباید کمتر از ۱۵ نفر باشد”( گال، بورگ، گال، ۱۳۸۷: ۳۸۶).
تعداد نمونه ۱۱۰ نفر بود که۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی(۲۵ نفرگروه آزمایش، ۲۵ نفرگروه گواه) و۶۰ نفر از دانشگاه شهید باهنر(۳۰ نفر گروه آزمایش،۳۰ نفرگروه گواه) بودند.
روش انتخاب نمونه
انتخاب نمونه به صورت خوشه ای یک مرحله ای انجام گرفت. هرکدام از کلاس ها ی دانشکده های ادبیات و بهداشت به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. از هر دانشکده دو کلا س، مجموعاً چهار کلاس از دانشجویان ورودی ۸۸ از یک گروه آموزشی (مهر و بهمن) به عنوان خوشه انتخاب شد و به طور تصادفی یک کلاس از هر دانشکده به گروه آزمایش و یک کلاس به گروه گواه تخصیص داده شد.
۳-۵٫ شیوه گرد آوری داده ها
در آغاز پژوهش ابتدا پرسشنامه های مربوط تهیه و پس از اخذ مجوز از دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنر و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان به کلاس هایی که در نمونه به دست آمده بود دو بار مراجعه شد، یک بار قبل از اجرای کارگاه های آموزشی(پیش آزمون) و دیگری بعد از اجرای کارگاه های آموزشی( پس آزمون) و از دانشجویان تقاضا شد که به پرسشنامه های مربوط پاسخ گویند. همچنین پس ازتوزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در پیش آزمون، ۷ جلسه کارگاه آموزشی در مورد نمونه های گروه آزمایش اجرا گردید. در جلسات ابتدایی کلیاتی مربوط به فواید و مهارت های یادداشت برداری، همچنین فعالیت های مورد نیاز در سه مرحله الف ) قبل از کلاس ب) حین کلاس ج) بعد ازکلاس آموزش داده شد، سپس درجلسات بعدی در هر جلسه یکی از روش های مورد نظر آموزش داده شد و از دانشجویان درخواست شد که یادداشت های خود در جلسه بعد را به روش آموزش داده شده تهیه نمایند. در پایان هم از هر کدام از روش های آموزش داده شده نمونه کار دانشجویان جمع آوری گردید.
۳-۶٫ ابزارهای جمع آوری داده ها
در این تحقیق از پرسشنامه های انگیزه پیشرفت در یادگیری،کارآمدی دانش آموز مورگان – جینکز استفاده شد. با توجه به اینکه تعداد نمونه ۱۱۰ نفر بود و پرسشنامه ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردیدند، جمعاً ۲۲۰ پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد.
۳-۶-۱٫ پرسشنامه انگیزه پیشرفت در یادگیری
این پرسشنامه در سال ۱۳۷۳ توسط آقای حسین رضابخش ساخته شده است. اندیشه ها و مبانی نظری طراحی این پرسشنامه در چهار چوب نظریه های شناختی انگیزش در یادگیری وآموزش است و برای پرهیز از سوگیری در پاسخ دهنده و اجتناب از پاسخگویی بدون توجه به محتوا تعدادی از سؤالات به صورت وارون ارائه شده اند. این پرسشنامه دارای ۶۰ سؤال ۵ گزینه ای در مقیاس لیکرت باگزینه های کاملا” مخالفم تا کاملا” موافقم است. به این ترتیب که برای گزینه کاملاً موافقم نمره ۵ ، موافقم نمره ۴، نظری ندارم نمره ۳ ، مخالفم نمره ۲ و کاملاً مخالفم نمره ۱ تعلق می گیرد و برای ۲۲ سؤالی که به صورت وارون ارائه شده اند برعکس نمره داده می شود، یعنی به کاملاً موافقم نمره ۱ و به کاملاً مخالفم نمره ۵ داده می شود. سؤالات ۲۷- ۲۸- ۲۹- ۳۴- ۴۰- ۴۳- ۴۴- ۴۵- ۴۷- ۴۸- ۴۹- ۵۰- ۵۱- ۵۴- ۵۵ سؤالات معکوس هستند.
هرچه نمره آزمودنی در این آزمون بیشتر باشد به معنای انگیزه پیشرفت قوی تر در اوست. به این ترتیب که امتیاز کمتر از ۱۶۴ دارای سطح انگیزه پیشرفت در یادگیری خیلی پایین، بین ۱۶۴ تا ۱۸۹ پایین، بین ۱۸۹ تا ۲۱۵ متوسط، بین ۲۱۵ تا ۲۴۰ قوی و بیشتر از ۲۴۰ دارای انگیزه پیشرفت در یادگیری خیلی قوی است. سازنده اعتبار آن را ۸۰ /۰گزارش کرده است. این پرسشنامه توسط خانم معصومه وهابی درسال ۱۳۷۷ در مورد یک نمونه ۲۷۶ نفری ازدانش آموزان دبیرستان های تهران اجرا و اعتبار آن با استفاده از روش الفای کرونباخ برای دانش آموزان خانواده های تک فرزند و چند فرزند به ترتیب معادل ۸۸/۰ و ۸۵/۰ گزارش شده است.
۳-۶-۲٫ پرسشنامه کار آمدی دانش آموز مورگان – جینکز
این پرسشنامه دارای ۳۰ پرسش و سه خرده مقیاس، استعداد،کوشش و بافت(زمینه یا محیط) می باشد.گویه های این پرسشنامه با مقیاس لیکرت دارای پاسخ های چهارگزینه ای شامل کاملاً موافقم، تاحدودی موافقم تاحدودی مخالفم و کاملاً مخالفم و بانمره ۱ تا ۴ طراحی شده است.
سؤالات ۴- ۵- ۱۵- ۱۹- ۲۰- ۲۲- ۲۳- ۲۴- و ۲۸ سؤالت منفی هستند و به همین دلیل برای گزینه کاملا ًموافقم این سؤالات نمره ۱ تاحدودی موافقم نمره ۲، تاحدودی مخالفم نمره ۳ و برای گزینه کاملاً مخالفم نمره ۴ تعلق می گیرد و برای بقیه سؤالات که مثبت هستند برای گزینه کاملا ًموافقم نمره ۴، تاحدودی موافقم نمره ۳ ، تاحدودی مخالفم نمره ۲ و برای گزینه کاملاً مخالفم نمره ۱ تعلق می گیرد. سازنده ابزار، ضریب پایایی پرسشنامه را ۸۲/۰ و ضریب پایایی هر یک از خرده مقیاس های استعداد،کوشش و بافت را به ترتیب ۷۸/۰ و ۶۶/۰ و۷۰/۰ گزارش کرده است.
۳-۷- روش های تجزیه وتحلیل داده ها
در این پژوهش از جداول توزیع فراوانی، نمودارهای میله ای و جعبه ای برای تشریح و توصیف یافته های بدست آمده ازآمار توصیفی( میانگین) با استفاده از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. داده های حاصل با استفاده از روش آماری آزمون t وکوواریانس تحلیل شدند.
فصل چهارم
تحلیل داده ها
مقدمه
این فصل مشتمل بر یافته‌های توصیفی و یافته‌های مربوط به فرضیه ها می‌باشد. یافته‌های توصیفی به ارائه و تشریح نمودارها(میله ای و جعبه ای) می پردازد. یافته‌های استنباطی مربوط به فرضیه‌ها، نتایج تحلیل های آماری مناسب را که جهت بررسی آزمون فرضیه‌های مطرح شده انجام گرفته‌اند، عرضه می‌دارد.
در بخش تحلیل داده ها، پژوهشگر باید توصیف کلامی مختصر و مفیدی از تحلیل داده ها را با زبان آماری ارائه دهد. در ضمن گزارش نتایج آزمونهای آماری، ذکر این نکته که کدام فرضیه یا فرضیهها تأیید شده و کدام تأیید نشدهاند نیز ضروری است. همچنین دربارهی هر یک از آزمونهای آماری به کار رفته اطلاعات لازم باید داده شوند، از جمله مقدار آزمون، درجه آزادی، سطح احتمال و جهت اثر. در بخش نتایج هیچ کوششی در جهت تبیین اینکه چرا فرضیهها تأیید شده یا نشدهاند نباید صورت بگیرد. به سخن دیگر این بخش جای بحث دربارهی یافتهها نیست(سیف، ۱۳۸۷).
۴ـ۱ـ توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی های دانشکده های مختلف
در جدول و نمودار ۴ـ۱، تعداد آزمودنی ها، به تفکیک دانشکده ها مشخص شده است. تعداد ۶۰ آزمودنی دانشکده ادبیات، همگی دختر بوده اند. وآزمودنی های دانشکده بهداشت، ۸ نفر(۱۶ درصد) پسر و ۴۲ نفر(۸۴ درصد) دختر بوده اند.
جدول ۴ ـ۱٫ توزیع فراوانی آزمودنی های دانشکده های مختلف

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

برچسب گذاری شده با:
دانشکده کل
دانشکده ادبیات دانشکده بهداشت
تعداد درصد