بررسی نقش گیرنده ۵ HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار  …

بررسی نقش گیرنده ۵ HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار …

۳-۳- تحریک حیوانات ۲۸
۳-۴- ثبت پتانسیلهای میدانی ۲۹
۳-۵- روش تزریق دارو ۲۹
۳-۶- کیندلینگ حیوانات بوسیله PTZ 30
۳-۷-گروههای آزمایشی ۳۰
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل آماری ۳۲
:
۴-۱- تأیید بافت شناسی ۳۴
۴-۲- نتایج آزمایش اول ۳۵
۴-۲-۱- اثر اعمال تحریک تتانیک بر پتانسیل های میدانی در حیوانات دست نخورده(بدون تزریق PTZ) 36
۴-۳- نتایج آزمایش دوم ۳۷
۴-۳-۱- بررسی نقش گیرنده های سروتونین بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل (با تزریق PTZ) 37
۴-۳-۲- بررسی تزریق آنتاگونیست گیرنده ی ۵-HT1A سرتونینی ((WAY-100635 با غلظت ۵/۱۲ نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل ۴۰
۴-۳-۳- بررسی تزریق آنتاگونیست گیرنده ی ۵-HT1A سرتونینی ((WAY-100635 با غلظت ۲۵ نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل ۴۱
۴-۳-۴-بررسی تزریق آنتاگونیست گیرنده ی ۵-HT1A سرتونینی ((WAY-100635 با غلظت ۵۰ نانومولار بر اثر بخشی تحریک تتانیک در حیوانات کیندل ۴۳
۴-۴-مقایسه دوزهای مختلف آنتاگونیست گیرنده ی ۵-HT1A سرتونینی (WAY-100635)در اثر بخشی LTP 46
:
۵-۱- بحث و بررسی ۴۸
۵-۲-نتیجه گیری ۵۲
۵-۳- پیشنهادها ۵۳
منابع References 54
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۲-۱: تقسیم بندی انواع صرع بر اساس نامگذاری مجمع بین المللی مبارزه با صرع ۹
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۲-۱: جایگاه هیپوکمپ در مغز انسان ۱۷
شکل۲-۲: نمایی از ورودی و خروجی های شکنج دندانه دار. ۱۸
شکل۲-۳: ساختار شیمیایی شماتیک سروتونین ۲۳
شکل۳-۱: نمونه ای از ثبت پتانسیل میدانی ناحیه شکنج دندانه دار پس از تحریک تک پالس ۲۹
شکل۳-۲: نحوه تزریق دارو به داخل بطن جانبی با استفاده از پمپ تزریق (a) و سرنگ هامیلتون (b) 30
شکل۳-۳: پروتوکل زمانی گروه۱(غیرکیندل)از آغاز جراحی تا آخرین ثبت گرفته شده. ۳۱
شکل۳-۴: پروتوکل زمانی گروه۲(کنترل کیندل)از آغاز جراحی تا آخرین ثبت گرفته شده. ۳۱
شکل۳-۵: پروتوکل زمانی گروه های ۳ ، ۴ و ۵(گروه های درمان کیندل) از آغاز جراحی تا آخرین ثبت گرفته شده. ۳۲
شکل ۴-۱ : موقعیت شکنج دندانه دار در مغز انسان. ۳۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۲-۴ A اثر اعمال تحریک تتانیک بر دامنه اسپایک های تجمعی در گروه۱ (غیر کیندل). ۳۶
نمودار۱-۲-۴ B اثر اعمال تحریک تتانیک بر شیب پتانسیل های میدانی در گروه۱ (غیر کیندل). ۳۷
نمودار۱-۳-۴ A اثر اعمال تحریک تتانیک بر دامنه اسپایک های تجمعی در گروه ۲(کنترل کیندل). ۳۸