سامانه پژوهشی –
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی  …

سامانه پژوهشی – بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …

۱۹۸۹

عملکرد عبارتست از کارآیی و اثربخشی در وظایف محوله

کمپل

۱۹۹۰

فرایندی است که اعم از رفتار است و از نتایج مجزا می باشد

آمسترانگ

۱۹۹۴

دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است

برنادین

۱۹۹۵

عملکرد عبارتست از نتایج کاری

کنی

۱۹۹۶

فرایندی است که فرد به آن توجهی ندارد و در واقع جدا از هدف است

بورمن وموتویدلو ( ۱۹۹۷ ، ص ۱۰۲ ) دو عملکرد ذکر شده را حداقل از چهار بعد متمایز از یکدیگر می شمارند:
فعالیتهای وظایف سازمانی : بطور مستقیم یا غیر مستقیم با پردازش و تغییر و تحول محصولات سازمانمرتبط باشند. فعالیتهای وظایف سازمانی بسته به شغلهای متفاوت ، تفاوت محسوسی داشته در حالیکه فعالیتهای موقعیتی در شغلهای متفاوت اغلب مشابه می باشند . فعالیتهای وظایف سازمانی بر خلاف فعالیتهای موقعیتی بر اساس نقش سازمانی تعریف میگردند.
پیشایندهای عملکردهای وظایفی بیشتر قابلیتهای ذهنی وادراکی را شامل میگردند در حالیکه پیشایندهای عملکردهای زمینه ای بیشتر متغیرهای شخصیتی را شامل می گردند .
۲-۳ اهمیت ارزش یابی عملکرد شغلی
ارزشیابی عملکرد کارکنان از مهم ترین و مشکل ترین جنبه های مدیریت منابع انسانی و وظایف یک مدیر و فرمانده است و از جمله ابزار و وسایل مؤثری است که با استفاده صحیح از آن نه تنها تحقق اهداف و مأموریت های سازمانی فراهم میشود. بلکه از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان وتقویت و بهبود آن بهره وری وکـارایی سازمان را به حداکثر خود رسیده و منافع واقعی کارکنان و سازمان نیز تأمین می گردد.
اجرای فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان گامی است مؤثر جهت سنجش خصوصیات مختلف کارکنان و تخصص های آنان و نحوه انجام وظایف و مشاغل محوله به آنها و مقایسه کارکنان با یکدیگر نیز از بهترین تدابیر در ایجاد روابط جسته و تفاهم بین مدیران وکارمندان ، کارفرمایان و کارگران در تمامی واحدهای کوچک و بزرگ دولتی و خصوصی ، صنعتی ، تولیدی ، خدماتی ، علمی و فرهنگی به شمار می آید.
مدیران سازمانها با ارزشیابی عملکرد کارکنان ، از یک سو با شناسایی نیروهای مازاد میتوانند نسبت به جابه جایی ، نقل و انتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و از سوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان ، به ارتقاء ، ترفیع ، انتصاب ، و اعطای پست های بالاتر اقدام نمایند (زارعی متین ،۱۳۸۶، ص ).
۲-۴ مزایای ارزشیابی عملکرد شغلی
ارزشیابی عملکرد کارکنان در صورت احرای صحیح و توأم یا حسن نیت بر مبنای آموزه های دینی و شیوه ها و اول عملی و پذیرفته شده نه تنها کارمند در انجام بهتر وظایف خو یاری میدهد بلکه سرپرستان و مدیران سازمان را نیز به وضع کارکنان و نحوه فعالیت آنها آشنا میکند و در نتیجه محیط کاری مطلوب ، مناسب و اکنده از حسن تفاهمی را برای کارکنان و مدیران ، شکل خواهد داد.
ارزشیابی عملکرد کارکنان پاسخی است عملی به دو مشکل و مسئله اساسی زیر:
۱٫چگونگی اندازه گیری لیاقت توانایی و عکس العمل آنان در مقابل استانداردهای تعیین شده در کار و مسابقه با سایر کارکنان.
۲٫چگونگی اعطای پاداش ها و مزایای مادی و معنوی به کارکنان طبق اصول صحیح و عادلانه.
درباره فواید و مزایای ارزشیابی عملکرد کارکنان مطالب فراوانی در مدیریت منابع انسانی ذکر شه است که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره میکنیم.
۱٫شناخت نیازهای آموزشی با ارزشیابی عملکرد کارکنان و کمبودها و نیازر های آموزشی آنها شناخته میشود
و در واقع ارزشیابی کارکنان برای برنامه ریزی آموزشی و و تنظیم برنامه های جدید آموزشی در سازمانها قرار خواهد گرفت.
۲٫پیشرفت شغلی و تکامل شخصیت کارکنان ارزشیابی میتواند با ایجاد زمینه مناسب گاهی مؤثر باشد و در جهت تعالی و پیشرفت حرفه ای و تکامل شخصیت کارکنان.
۳٫ایجاد روش صحیح ارائه اختیارات مادی .

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
برچسب گذاری شده با: , , , , , ,