بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر  …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …

بشناسند.(علامه ، مقدمی ،۱۳۸۹ ،ص ۷۶).
در سالهای اخیر توجه زیادی به یادگیری سازمانی در کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه شده است . بیشتر پژوهشگران معتقد هستند که یادگیری سازمانی زمانی به مزایای رقابتی مفید برای کارمندان منجر می شود تا دید روشنی از اهمیت کیمت خدمات داشته باشند .به علاوه شناسایی انگیزه های کارکنان به منظور اجرای کیفیت خدمات بهتر می توانند ،خدمات سازمان را جهت تشکیل سیستم یادگیری توانا سازد .این رویکرد قادر است ، سیاست مدیریت منابع انسانی را با رفتاری مطلوب در خدمات کارمندان مرتبط مند.(رضایی دولت ابادی وهمکاران ،۱۳۹۰،ص ۲).از طرفی سازمان های یادگیرنده، سازمان هایی هستند که به طور مستمر خود را از نو می سازند، کشف کرده ونیروی مضاعفی در خود ایجاد می کنند. یادگیری سازمانی را می توان فرایندی پویا از خلق، کسب و جمع آوری دانش به منظور توسعه منابع و ظرفیت که به عملکرد بهتر سازمان منجر می شود، تعریف کرد(علامه،مقدمی ،۱۳۸۹، ص ۸۰) . فرهنگ یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی ،فرایند پیچیده ای است .که به توسعه دان جدید مربوط است وتوانایی باقلوه ای را برای رفتار دارد یادگیری سازمانی یک فرایند ریشه دار است که تغیر رفتار فردی وسازمانی را در پی داردمطالعات بسیاری نشان می دهند.فرهنگ هایی که یادکیری سازمانی را ارتقا می دهند،باعث بهبود یادگیری فردی،گروهی وسازمانی ودر نتیجه بهبود عملکرد سازمانی می شوند. از طرفی سازمان های یادگیرنده ،سازمان هایی هستند که به طور مستمر خود را از نو می سازند،کشف کرده ونیروی مضاعفی در خود ایجاد می کنند.(رضایی دولت آبادی،همکاران ،۱۳۹۰ ،ص ۸).
یکی از موضوعات دیگری که در مبحث تفاو تهای فردی باید مورد توجه قرار گیرد، سبک های یادگیری است. یافته های پژوهشی دانشمندان علوم تربیتی و روان شناسی در زمینه یادگیری، افق های تازه ای را برای انسان گشوده است. این یافته ها موجب شده است که آموزش و یادگیری نه به عنوان یک فعالیت تصادفی، بلکه به صورت یک روند علمی منظم تلقی شود . با شناخت سبک های یادگیری نه تنها می توان در زمینه آموزش و یادگیری کمک کرد، بلکه می توان هر فرد را به رشته ی تحصیلی و شغلی مناسب هدایت نمود . از آنجایی که انسا نها در ابعاد مختلف دارای تفاوت هایی هستند و این تفاوت ها در توانایی ها،استعدادها، رغبت ها و سرانجام در شخصیت افراد نمود می یابد، شناخت ویژگیهای شخصیتی، این امکان را فراهم می آورد تا با شناخت و آگاهی، مسایل را با علایق و صلاحی تهای تطبیق داده، و از نظر روحی و روانی محیط زندگی و زمین ههای شغلی و تحصیلی خود را ایمن سازند و در آن محیط، تواناییها ومهارت های خویش را به کار گیرند و استعداد های واقعی خود را به منصه ظهور برسانند (نصری،۱۳۹۱، ص ۱۰۷).
۱-۴-اهداف پژوهشی
۱-۴-۱ هدف کلی
هدف کلی این پژوهش عبارت است از بررسی نقش نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.
 
 
اهداف جزیی
۱ – بررسی تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .
۲ – بررسی تاثیر سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان .
۳ – بررسی تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری سازمانی کارکنان .
۴ – بررسی تاثیر رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .
۵ – بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .
۶ – بررسی تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی .
۷ – بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و عملکرد شغلی.
۸ – بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.
۹ – بررسی تاثیر سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .
۱-۵ –فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱ فرضیه اصلی
بررسی نقش نوع یادگیری ،سبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی .
۱-۵-۲ فرضیه فرعی
۱- سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان تاثیر دارد.
۲- سبک رهبری برفرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
۳- رویکرد یادگیری بر فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
۴- رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد.
۵- فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد.
۶-رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی مؤثر است.
۷-فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و عملکرد شغلی مؤثر است
۸-فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی مؤثر است..
۹-سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری توان تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان را دارند.
۱-۶-تعاریف متغیرها
۱-۶-۱ تعریف نظری ومفهومی متغیر ها :
فرهنگ یادگیری سازمانی : فرهنگ یادگیری سازمانی می تواند به عنوان ادغام آموزش و فرهنگ سازمانی تفسیر شده است.
فرهنگ سازمانی به عنوان مفهوم جامعی است که اعتقادات ،ایدئولوژی ،سنت ،هنجار ،رسوم ،دانش وفناوری را در بر می گیرد.فرهنگ سازمانی یک عامل اصلی است که رفتار سازمانی واعضای آن را تحت تاثیر قرار می دهد.(رضایی دولت ابادی وهمکاران ،۱۳۹۰،ص ۲) .
عملکرد شغلی : موتویدلو، بورمن و اشمیت[۸] (۱۹۹۷) بیان نمودند که بعنوان یک ساختار ،عملکرد شغلی رفتاری است دارای یک مولفه قابل سنجش، رفتاری که می توان آنرا از بعد مثبت یا منقی بودن بر روی اثربخشی فردی یا سازمانی ارزیابی نمود (موتویدلو، بورمن و اشمیت،۱۹۹۷،به نقل از مومن زاده ۱۳۹۳).
رویکرد یادگیری: رویکردهای یادگیری، فعالیت ها ی ، ذهنی ای هستند که فراگیران در هنگام مطالعه به کار می برند تا بتوانند به طور مؤثرتری در دریافت، سازمان دهی، یا به خاطر آوردن اطلاعات از آ نها استفاده نمایند.(نجات وهمکاران ،۱۳۹۰، ص ۲۳)
سبک رهبری:به ساختار نیاز اساسی رهبر بر میگردد در وضعیت های بین شخصی مختلف رفتاررا بر می انگیزد .در حقیقت ، سبک رهبری عبارت است از خصوصیات شخصیتی است؛یک نوع پایداری از رفتار رهبر را توضیح می دهد.(هوی ومیسکل،۱۳۸۲،ص۵۴۱).
سبک رهبری تحولگر (تحول آفرین)سبکی از رهبری است که رهبر بر باورها، ارزشها و اهداف پیروان نفوذ میکند و به عنوان قهرمان شناخته شده و تأثیر فوق العاده ای بر پیروان خود بر جای میگذارد.
سبک رهبری تعاملگرا (مبادلهای) سبکی از رهبری است که رهبر، پیروان خود را در جهت اهداف تعیین شده بر میانگیزد
سبک رهبری عدم مداخله گر( بدون رهبری) رهبر دراین سبک رهبری، زیردستان را تشویق به فعالیت نمی کند و تلاشی ملموسی در جهت تشخیص نیازهای زیردستان انجام نمیدهد. در این سبک رهبری، رهبر ارتباط موثری با زیردستان نداشته و در صورتی که انحراف یا اشتباهی صورت گیرد خود را مبرا از آن مینماید .
۱-۶[۹] -۲ تعریف عملیاتی متغیرها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,