بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی  …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …

۴-۶-۲-۳ فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۶-۳ اثر های کل………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۶-۴ مقایسه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم …………………………………………………………………………………………………۹۴
۴-۷آزمون بردازش مدل عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۴-۷-۱ فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۸ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
فصل پنجم
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۵-۲ تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۵-۳ پیشنهادها ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۵-۳-۱ پیشنهاد های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۵-۳-۲ پیشنهاد های کاربردی ……………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۳-۳ محدویت ها تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
فهرست جدولها و نمودارها
جدول ۲-۱ تعاریف مختلف عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………….۲۰
جدول ۲-۲ خصوصیات رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………….۴۲
جدول ۳-۱ ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
جدول ۴-۱ داده های توصیفی به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………………….۷۹
جدول ۴-۲ داده های توصیفی به تفکیک سن …………………………………………………………………………………۸۱
جدول ۴-۳ داده های توصیفی به تفکیک میزان تحصیلات ……………………………………………………………..۸۲
جدول ۴-۴ داده های توصیفی به تفکیک سابقه خدمت ………………………………………………………………….۸۳
جدول ۴-۵ شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش …………………………………………………………………….۸۴
جدول ۴-۶ ماتریس همبستگی متغیر های درون زا وبیرون زا…………………………………………………………..۸۶
جدول ۴-۷ برآورد ضرایب اثر های مستقیم ……………………………………………………………………………………….۸۹
جدول ۴-۸ بر آورد ضرایب اثرهای غیر مستقیم …………………………………………………………………………………۹۱
جدول ۴-۹ برآورد ضرایب اثر های کل ……………………………………………………………………………………………….۹۳
جدول ۴-۱۰ اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده عملکرد شغلی……………………………..۹۴
جدول ۴-۱۱اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده فرهنگ یادگیری سازمانی ………………..۹۵
جدول ۴-۱۲اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده رویکرد یادگیری……………………………….۹۵
جدول ۴-۱۳ شاخص های برازش عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………..۹۶
جدول ۴-۱۴ ضرایب رگرسیون ،خطای معیار ومقدار (t)محاسبه شده عملکرد شغلی ………………………………۹۷
نمودار ۴-۱ نمودار ستونی مربوط به جنسیت ………………………………………………………………………………………………۸۰
نمودار ۴-۲ نمودار ستو نی مربوط به سن ……………………………………………………………………………………………………۸۱
نمودار ۴-۳ نمودار ستونی مربوط به میزان تحصیلات ………………………………………………………………………….۸۲
نمودار۴-۴ نمودار ستونی مربوط به سابقه خدمت ………………………………………………………………………………..۸۳
نمودار ۴-۱ ماتریس پراکندگی رابطه خطی بین متغیر ها……………………………………………………………………۸۵
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۵

برچسب گذاری شده با: , , , ,