علمی :
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی   …

علمی : بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی …

۲-۲۲ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۲-۲۳ تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۲جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۳ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۴ قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۵-۱ مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۳-۵-۲ روش میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۳-۶ ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۳-۶-۱ مقیاس عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۶-۲ مقیاس رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۳-۶-۳ مقیاس سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۶-۴ مقیاس فرهنگ یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۷ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۸ روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۲ یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۲-۱ توصیف داده های جمعیت شناسی ………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۲-۲ جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۲-۳ سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۲-۴ میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۲-۵ سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۳ شاخص های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۴ بررسی مفروضه های مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۴-۱ نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۴-۴-۲ رابطه خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۵ همبستگی بین متغیر های درونزا وبرونزا……………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۶ پیش بینی کننده های عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۶-۱ اثر های مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۶-۱-۱ فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۶-۱-۲ فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۴-۶-۱-۳ فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۶-۱-۴ فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۶-۱-۵ فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۶-۲- اثرهای غیر مستقیم………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۴-۶-۲-۱ فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۶-۲-۲ فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

برچسب گذاری شده با: , , ,