دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …

قربانیان،عظیمه.(۱۳۸۹). رابطۀ سبک رهبری (تحول آفرین، تبادلی،عدم مداخله گر) مدیران و رضایت شغلی تکنسینهای فوریتهای پزشکی در شهرستان اصفهان.
قنبری پور نصرتی،امیر؛ساعت چیان ،وحید ؛پور سلطانی زرندی،حسین(۱۳۹۱).«ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی ،انگیزه یادگیری وکیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب ».مدیریت ورزشی ،شماره ۱۴،ص ۹۳ .پاییز
کارشکی، حسین: ۱۳۹۱، روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی: مبانی و راهنمای آسان کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ دوم. انتشارات آوای نور، تهران.
کدیور ،پروین ؛همکاران (۱۳۹۱)،”رابطه باور های معرفت شناسی ،رویکردهای یادگیریوتفکر تاملی بر پیشرفت تحصیلی”،مجله روان شناسی ۶۳،سال ۱۶،شماره ۳،پاییز.
کوشا،منصور(۲۰۰۶).انگلیسی برای رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ،تالیف دکتر منصور کوشا ،سمت.
کونتز،سی(۱۹۸۶)،ضرورت مدیریت ،ترجمه وحید قنبری ،۱۳۹۰،ص ۳۱۰٫
مجید پور،جعفر(۱۳۹۰)،”بررسی تاثیر سبک رهبری (تحول گرا ومراوده ای )وجنسیت بر اعتماد سازمانی دبیران آ.پ ناحیه یک شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰”. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،ارومیه،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ارومیه ،ص ۱۰٫
مرتضوی،مرتضی(۱۳۸۷ ) .”توانمند سازی وتکنیک های آن برای تغیر فرهنگ سازمانی “. مجله مدیریت ،شماره ۳۸،ص ۴۲ .
مردانی حموله ،مرجان ؛ حیدری ،هایده (۱۳۸۸).”بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در سازمانی در کارکنان بیمارستان”.مجله ایرانی اخلاق وتاریخ پزشکی ،دوره ۲،شماره ۲ ،۴۷-۵۴٫
مورهد وگریفین .ترجمه سید مهدی الوانی ؛ غلامرضا معمار زاده (۱۳۸۲).تهران .انتشارات مروارید.
موغلی ،علی رضا (۱۳۸۳)،«رهبری تحول افرین وابزار سنجش آن ».فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره ۴۴-۴۳٫
مومن زاده ،سمیه(۱۳۹۳)،”بررسی نقش میانجی پاسخگویی در رابطه جو روان شناختی وتوانمند سازی روان شناختی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال۱۳۹۳” .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،ارومیه،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ارومیه ،ص ۶٫
میر کمالی، سید محمد (۱۳۷۹)،رهبری مدیریت آموزشی .تهران .انتشارات یسطرون.
نجات،نازی وهمکاران (۱۳۹۰).«بررسی تاثیر نقشه مفهومی بر رویکرد های یادگیری دانشجویان پرستاری »مجله دانشکده پرستاری ومامایی .دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات).دوره ۱۷،شماره ۲ ، ص ۲۳).
نصری ،صادق ؛خورشید ، علی رضا (۱۳۹۱)؛ “بررسی ارتباط چندگانه ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری شاگردان “مجله ی روان شناسی مدرسه، دوره یک ، شماره ۱۳۴٫
نکویی مقدم،محمود (۱۳۸۶)،سازمان یادگیرنده ،چاپ اول ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
هرسی وبلانچارد ،ک .آ (۱۹۹۶)،مدیریت رفتار سازمانی ،استفاده از منابع انسانی ،دکتر قاسم کبیری ۱۳۷۵ ،چاپ پنجم ،انتشارت جهاد دانشگاهی ،تهران .
هومن، حیدر علی: ۱۳۹۰، مدل ابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران.
هوی،میسکل(۱۳۸۲).مدیریت آموزشی (تئوری،تحقیق،عمل)،ترجمه میر محمد سید عباس زاده ،چاپ چهارم ،ارومیه ،انتشارات دانشگاه ارومیه.
وکیلی، نفیسه؛ گل پرور، محسن؛ آتش پور، حمید (۱۳۸۸). نقش ویژگیهای شغل، رهبری تحولی و دشواری هدف در عملکرد کارکنان شرکت احیاء فولاد سپاهان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، شماره ۳۹، ص ۲۲-
یعغوبی ،نورمحمد؛مقدمی،مجید (۱۳۸۹).”بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا ورفتار شهروندی سازمانی کارکنان »،پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال دوم،شماره ۴،ص ۷۰،نیمه دوم.
یمنی ، ۱۳۷۲ «رویکرد سیستمی برای بررسی عملکرد مرکز آموزشی » فصلنامه آموزش بزرگسالان ، شماره ۱۵ ، صص۱۷-۱٫
یوکل،گری(۱۳۸۲).مدیریت ورهبری در سازمان ها ،چاپ اول،تهران ،انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
منابع انگلیسی
Argeris, C., Schon D.A (1996), Organizational Learning 2 Reading, Mass: Adision Wesley
Bass B, Avolio B, Editors. Multifactor leadership questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press; 1995.
Borman WC, Ilgen DR, Klimoski RJ(2003). ” Industrail and organizational psychology”. Handbook of psychology,New jersey.
Cano, F. (2005). Epistemological belief and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology ,75,203-221
Cano,F.(2005).Epistemlogical belief and approaches to learning :their change through secondary school and their in fluence on academic performance british journal of Educational psychology,75,203-221.
Dominik Froehlich, Mien Segers, Piet Van den Bossche)2014)” Informal Workplace Learning in Austrian Banks: The Infl uence of Learning Approach, Leadership
Style, and Organizational Learning Culture on Managers’Learning Outcomes”
Dimovski, V. (1994). Organizational learning and competitive advantage. PhD thesis.
Diseth.A.(2003).pesonality and approaches to learing as predictors of academic achivment.European journal of personality.63,295-312.
Dodgson,M (1993), Organizational Learning: A Review of Some Literatares. Organizatin Studies, Vol 14, No 3.
Dubrin,A.J:(2001)leader ship-Research finding,practices and skills,third Edition Mifflin company BOSTON,NEW YOORK.pp.643-668.
Duff, A. (2004). The Revised Approaches to Studying Inventory (RASI) andits use in management education, Active Learning in Higher Education, 5(1), 56-72.
Egan, T. M., Yang, B. M., & Bartlett, K. R. (2004). The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3), pp. 279–۳۰۱٫
Entwistle,N&Tait,H.(1993).Appraches to studying and preferences for teaching in Higher Education :Implication for student rating.paper presented at the anmual meeting of the American educational research Association .Atlanta,GA,April 12-16,1993.
Foil, c & et al (1985), Organizational Learning, Academy of Management Review, Vol 10,No 4
Frese, M., & Fay, D. (2001). Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century. Research in Organizational Behavior, 23(1), 133–۱۸۷٫
Lia,J,Chou,Ch.(2008).”A strategic approach of internal service quality employecs job satisfaction in e-business”.Acmdigital library.NY.
Lia,J.Chou, Ch. (2008). “A strategic approach of internal service quality employees job satisfaction in e-business”. ACM digital library. NY.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,