مقاله – 
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر  …

مقاله – بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …

جعفری ، فاطمه؛گل تاجی ، مرضیه (۱۳۹۱) .”مطالعه وضعیت علمی دانشگاه علوم انسانی،هنر و علوم دانشگاهی دولتی کشور”.فصل نامه علمی پژوهشی ،پژوهشکده علوم وفناوری .اطلاعات ایران ،دوره ۲۷ ،شماره ۳،ص ۵۶۲٫
جلالی، محمدعلی (۱۳۷۷). بررسی تأثیرات نگرش های شغلی بر عملکرد کارکنان عملیاتی بیمارستان های شبکه بهداشت و درمان و علوم پزشکی شهرستان شاهرود. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
حجازی ،الهه ؛لواسانی،مسعود ؛بابایی،ابولفضل (۱۳۹۰). «رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس ،سبک های تفکر،رویکردهای یادگیری وپیشرفت تحصیلی دانشجویان ».پژوهش در برنامه ریزی درسی .دوره ۸ ،شماره ۳۰،ص ۳۰).پاییز
حیدری تفرشی ، غلامحسین (۱۳۹۰) .” بررسی رابطه بین رضایت شغلی تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان “تحقیقات مدیریت اموزشی ،سال سوم ، شماره یکم پیاپی
خداپناهی،محمد کریم ؛فتحی آشتیانی ،علی؛ثابتی ،آزاده ؛قنبری ،سعید ؛سید موسوی ،پریسا سادات (۱۳۸۸).«تعامل بین شخصیت وسبک های فرد انگیزشی در عملکرد شغلی».مجله علوم رفتاری،شماره ۴،ص۳۰۲٫
دلوی ، محمد رضا ، (۱۳۸۹) ، “مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی ونقش آن در تولید دانش”. فصل نامه علمی وترویجی مدیریت توسعه ، دوره ۱۱، شماره ۴۴ ، ص۲ .
رابینز ، ب ، ۱۳۸۶ ، «مبانی رفتاری سازمانی ، » ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی چاپ هفدهم ، انتشارات دفتر های پژوهش فرهنگی ، تهران ، ۲۶۴ -۲۵۲٫
رابینز ،استیفن پی(۱۳۷۷).مبانی رفتار سازمانی،ترجمه پارسایان ،اعرابی .تهران ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ اول.
رابینز واستیفن پی (۱۹۹۸).مبانی رفتار سازمانی ،ترجمه دکتر قاسم کبیری ،چاپ دوم،۱۳۷۳،ناشر مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
رابینز، استیفن(۱۳۷۴) مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه سید علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران : موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی.
رابینز،استیفن پی (۱۳۸۶).مبانی رفتار سازمانی،ترجمه علی پارساییان وسید محمد اعرابی،چاپ ۱۶،تهران ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی..
رشید پور ، علی ، رحیمی کیا ، امین ( ۱۳۸۴ )، «پاسخگویی و دولت پاسخگو » مجله تدبیر ، شهریور ، شماره ۱۶ ، صص ۲۲ -۲۵٫
رضایی دولت آبادی ،حسین؛بهارستان ،امید؛محمدی صدر،محمد،(۱۳۹۰)،” تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگ نوآورانه و ابداع درصنایع غذایی کرمان (مورد مطالعه: شرکتهای زمزم، روغن و پگاه کرمان)”،مجله ابتکار وخلاقیت در علوم انسانی ،دوره دوم ،شماره ۳ ،ص ۴٫
رضاییان ،علی (۱۳۷۸).مدیریت رفتار سازمانی ،چاپ دوم ،تهران ،لنتشارات سمت .
رضاییان ،علی (۱۳۸۰).مدیریت رفتار سازمانی ،چاپ دوم ،تهران،انتشارات سمت.
رضاییان ،علی (۱۳۸۴)،مبانی مدیریت رفتار سازمانی ،تهران ،انتشارات سمت.
رضائیان، علی. ۱۳۹۰ . “مبانی سازمان و مدیریت”، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهاردهم.
رهنورد، فرج اله، ۱۳۸۷، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه مدیریت، شماره ۴، صص ۸۵-۷۰٫
زارع متین ،حسن (۱۳۸۶).”بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت وتوانمند سازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم )”،مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت،شماره ۱۶ .
زاهدی، شمس السادات و دیگران( ۱۳۷۸)، فرهنگ جامع مدیریت ، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول،
زمردیان،اصغر (۱۳۸۵).مدیریت تحول .سازمان مدیریت صنعتی ،تهران.
زندوندیان نایینی،احمد ؛رحیمی مهدی وفروغ پور طاهر(۱۳۹۳) ، بررسی رابطه رویکرد های یادگیری با عملکرد تحصیلی کیفی وکمی دانشجویان “، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی ،سال اول ،شماره چهارم،ص۳۱ .پاییز
ساعتچی ،محمود (۱۳۷۵)،روان شناسی کاربردی برای مدیران ،انتشارات ویرایش ،تهران .
سعیدیان،نرگس(۱۳۸۸)،”رابطه سبک های رهبری باس با وجدان کاری وتعهد کاری مدیران مدارس متوسط پسرانه شهراصفهان”.دانش وپژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)شماره ۲۱،ص ۱۱۹-۱۴۰٫تابستان
سماواتی، حسن؛ نجات، امیر رضا (۱۳۸۸). بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ناجا (تعرفه ن پ ۲) از دیدگاه مدیران. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره ۲۲ ، ص ۴۹-۱۹٫
سنگه،پیتر(۱۳۸۴).”پنجمین فرمان ،ترجمه حافظ کمال هدایت ومحمد روشن،تهران:انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،چاپ ۵٫
شکرکن، حسین .، نیسی،عبدالکاظم ، نعامی، عبدالزهرا .، و مهراب یزاده، مهناز . ( ۱۳۸۰ ).”بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز”. مجله علوم تربیتی و روا نشناسی،۸(۳و۴)،ص ۵
شوقی ، بهزاد (۱۳۹۲).«اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه سبک رهبری مدیرانوخلاقیت کارکنان بیمارستان ساوه ».مجله مدیریت بهره وری ،سال هفتم ،شماره ۲۶، ۹۳-۱۲۴٫پاییز
طوسی ، محمد علی ؛ صائبی ،محمد .(۱۳۸۰)،مدیریت امور کارکنان ومنابع انسانی .چاپ دوم ،تهران :انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ؛۱۳۸۰٫
طوسی ،محمد علی(۱۳۸۱).فرهنگ یادگیری سازمانی ،مرکز انتشارات مرکز آموزش ومدیریت دولتی ،تهران.
عباسی ،عنایت ؛کابلی،نرگس وفرهادیان ،همایون(۱۳۹۲).«بررسی فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان حفاظت محیط زیست :کاربرد مدل سازمان یادگیرنده ».تحقیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران،دوره ۴۴،شماره ۲،ص۳۱۸ تابستان .
عبداللهی ،بیژن؛حیدری،سربه (۱۳۸۸).”عوامل مرتبط با توانمد سازی اعضای هیات علمی دانشگاه :مطالعه موردی دانشگاه تربیت معلم تهران “.فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران ،سال دوم ،شماره یک ،۱۱۳٫
عسگری ، بهمن (۱۳۹۲)،” ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل
عطافر،علی؛بهرامی سامانی،مژگان ؛(۱۳۸۸).«میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه های دولتی وآزاد شهر کرد ».آنجمن آموزش عالی ایران،سال اول،شماره یک ،ص۷٫
علاقه بند ، علی (۱۳۷۹) . مقدمات مدیریت آموزشی ، چاپ ۱۸،تهران ، نشر روان.
علاقه بند،علی(۱۳۸۳).مدیریت فتار سازمانی کاربرد منابع انسانی ،چاپ ۲۳،تهران ،نشر امیر کبیر،ص ۱۳۴٫
علاقه بند،علی(۱۳۸۳).مدیریت فتار سازمانی کاربرد منابع انسانی ،چاپ ۲۳،تهران ،نشر امیر کبیر،ص۱۲۸٫
علامه،سید محمد حسن؛مقدمی ،مهدی،(۱۳۸۹)،”بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی وعملکرد سازمانی “پژوهشنامه مدیریت اجرایی”،سال دهم ،شماره یک پیا پی ۳۸،ص۸۰٫
علوی،سید امین الله (۱۳۷۶)،روان شناسی مدیریت وسازمان (رفتار سازمانی)،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران.
قاسمی ، فاطمه (۱۳۹۲)، “بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان ستادی بانک سپه تهران”.بانک سپه ،شماره ۱۴۶،ص ۴۲٫
قربانی زاده،وجه اله؛خالقی نیا،شیرین (۱۳۸۷).”نقش انتقال دانش ضمنی در توانمند سازی کارکنان”.فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)،سال اول شماره ۲،ص ۸۶٫
قربانی، محمود، کرامتی، محمدرضا و جعفریان راد، جعفر، ۱۳۸۱، ارزشیابی عملکرد کارکنان، مشهد: انتشارات پژوهش توس، چاپ اول.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,