بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر  …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …

۴-۷ جمع بندی و نتیجه گیری
در ابتدا شاخص های توصیفی شامل: میانگین و انحراف معیار برای هر یک از متغیرهای درونزا و برونزا ارائه شد. در ادامه، نرمال بودن داده های بدست امده بررسی شد. چولگی و کشیدگی نمرات حاکی از صادق بودن این فرضیه داشتند. رابطه خطع متغیرها از دیگر مفروضه¬های روش معادلات ساختاری نیز بررسی شد که این مفروضه نیز برقرار بود. سپس، مدل مفهومی پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت که شاخص های (۴۰/۲(X2/d.f=، (۰۶۲/۰ =RMSEA) و سایر شاخص های محاسبه شده نشان دهنده این بودند که مدل مفهومی با داده های گردآوری شده برازش مناسب را دارد. پس این مدل می تواند مدلی روا در جامعه پژوهش باشد. همچنین، سایر فرضیه های پژوهش که مبتنی بر مسیرهای مستقیم هستند مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه اول مبنی بر رابطه بین سبک رهبری با رویکرد یادگیری تأیید شد. فرضیه دوم اثر سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی مثبت و معناداربود. فرضیه سوم حاکی از این بود که رویکرد یادگیری بر فرهنگ یادگیری سازمانی اثر معناداری در سطح (۰۱/۰) دارد. فرضیه چهارم که به بررسی رابطه بین رویکرد یادگیری با عملکرد شغلی می پردازد، مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه پنجم را رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی را با عملکرد شغلی بررسی کرد که این فرضیه در سطح (۰۵/۰) رد شد و جهت آن نیز منفی بود. فرضیه ششم و هفتم که به بررسی متغیرهای میانجی (اثرات غیر مستقیم) پرداختند، تأیید شدند. اما، فرضیه هشتم که اثر واسطه گری فرهنگ یادگیری سازمانی را در رابطه بین رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی بررسی نمود، در سطح (۰۵/۰) رد شد. در کل می توان نتیجه گرفت که برای بالا بردن عملکرد کارکنان سازمان بهتر است به مهیا نمودن عواملی چون سبک رهبری، رویکرد یادگیری کارکنان و فرهنگ یادگیری سازمانی توجه شود. در ضمن در نظر داشت که بین این عوامل روابط علّی برقرار است که می توانند سطح عملکرد شغلی کارکنان سازمان را تبیین نمایند. یعنی، میزان آن را بهبود ببخشند یا کاهش دهند.
فصل پنجم
نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. سپس شاخص های برازندگی مدل ساختاری پژوهش حاضر مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا” بر اساس مدل ساختاری، فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. قبل از بحث در مورد تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از مدل ساختاری، ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفته است . چرا که نرمال بودن توزیع متغیرها در مطالعات ساختاری از پیش فرضهای روش مدل یابی معادلات ساختاری است. با توجه به اطلاعات بدست آمده از نتایج تحلیل مقدماتی داده ها، مشخص شد که هیچ گونه تفاوت معنی داری بین کارمندان در ارتباط با متغیرهای پژوهش دیده نشد.
۵-۲تحلیل فرضیه ها
در آزمون فرضیات فوق بطور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از مدل ساختاری می توان گفت:
فرضیه یک : سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان تاثیر دارد.
فرضیه اول با آماره (۴۷/۰= β،t=6/04) در سطح (۰۰۱/۰) تأیید میشود. یعنی، سبک رهبری با رویکرد یادگیری ارتباط دارد و می تواند آن رو به صورت مثبتی پیش بینی نماید. نتایج پژوهش فروهلیج (۲۰۱۴) که به رابطه بین سبک رهبری ورویکرد یادگیری نیز در تحقیقات ان پرداخته شده است بین سبک رهبری ورویکرد های یادگیری رابطه وجود دارد وسبک رهبری باعث تحریک یادگیری می شود ؛رهبران پیروانان خود را تحریک به اتخاذ یک روش یادگیری می کنند .که این یافته با پژوهش حاضر همخوانی دارد.
فرضیه دوم : سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
فرضیه دوم مبنی بر رابطه بین سبک رهبری با فرهنگ یادگیری سازمانی با آماره (۶۱/۰ = β،t = 5/51)تأیید شد. پس نتیجه گرفته می شود که سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی تأثیر دارد. سبک رهبری می تواند فرهنگ یادگیری سازمانی را تبیین نماید. نتایج پژوهش فروهلیچ (۲۰۱۴) که رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و سبک رهبری رابطه وجود دارد به به این صوت که سبک رهبری به فرهنگ یادگیری سازمانی بستگی دارد . واین یافته با یافته های این تحقیق همسو وهمخوانی دارد.
قاماس اوغلو وآیسلو (۲۰۱۱) در پژوهش دریافتند که سبک رهبری ،خلاقیت کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد وهمچنین یافته های نشان داد که سبک رهبری رابطه معنی دار ومثبتی با نواوری سازمانی دارد.
گمسلو و همکاران ( ۲۰۰۹ )تحقیقی تحت عنوان سبک رهبری تحول گرا، خلاقیت و نوآوری درسازمان انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که سبک رهبری تحولگرا، اثرات مهمی بر روی خلاقیت، هم در سطح سازمانی وهم در سطح انفرادی دارد.
بر اساس یافته های اندرو پلیس (۲۰۰۱) فرهنگ یادگیری سازمانی با خلاقیت وسبک رهبری رایطه معنی داری دارد وفرهنگ یادگیری سازمانی بر روی سبک رهبری وخلاقیت تاثیر می گزارد .وبا یافته های این تحقیق همخوانی دارد.
لیم . کوراتی (۲۰۰۱) در پژوهشی دریافتند که ارتباط معناداری بین سبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی وجود دارد وفرهنگ یادگیری سازمانی نیز تاثیر مهمی بر اثر بخشی سازمانی دارد .
بر اساس یافته های کرمی نیا (۱۳۸۹) که بین سبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد با یافته های این تحقیق همخوانی دارد.
فرضیه سوم: رویکرد یادگیری بر فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد
فرضیه سوم رویکرد یادگیری با فرهنگ یادگیری سازمانی با آماره (۱۹/=۰ β،t=2/58 ) رابطه معنادار و مثبتی در سطح (۰۱/۰) دارد. یعنی رویکرد یادگیری می تواند فرهنگ یادگیری سازمانی را پیش بینی کند. بنابراین، با تغییر در رویکرد یادگیری در میزان فرهنگ یادگیری سازمانی هم تغییراتی ایجاد می شود. حال اگر این تغییرات مثبت باشد، فرهنگ یادگیری سازمانی نیز در جهت مثبت تغییر خواهد کرد.بر اساس یافته های وقار وهمکاران(۱۳۸۸) ودی ژن (۲۰۰۵)و ایگن (۲۰۰۴) فرهنگ یادگیری سازمانی خوب تا حدودی می تواند دز یادگیری کارکنان موثر باشد واین موثر بودن در ارائه خدمات کارکنان میتواند کمک کند .با یافته های این تحقیق همخوانی دارد .
فرضیه چهارم : رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد.
فرضیه چهارم آماره رابطه بین رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی که برابر با (۵۶/۰ β=،t=4/93 ) است ،نتیجه گرفته می شود که میزان اثر رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی مثبت و در سطح (۰۰۱/۰) معنادار است. پس، رویکردهای یادگیری کارکنان سازمان می تواند به صورت مثبتی سطح عملکرد شغلی آن ها را مشخص نمایید.
نتایج پژوهش یانگ وهمکاران (۲۰۰۴) یادگیری با عملکرد رابطه معنی داری دارد ، یادگیری با عث تقویت عملکرد می شود .هررا (۲۰۰۷) یادگیری مداوم بیشترین تاثیر را در عملکرد شغلی کارکنان مورد بررسی قرار میدهد . سئو (۲۰۰۳) ، شیمیزومیت (۲۰۰۴)بین یادگیری و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم : فرهنگ یادگیری سازمانی برعملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد.
فرضیه پنجم آماره رابطه بین فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی (۱۶/۰= – β ، (t=-1/89 مشخص می شود که رابطه بین این دو متغیر در سطح (۰۵/۰) رد می شود. هرچند که جهت اثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی منفی بود. بر اساس یافته های پژوهشی علامه (۱۳۸۹) علت تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی فقط بر توان نواوری ورقابت می باشد رابطه معنی داری بین این دوتا متغیر وجود نداره ورابطه عکس بین انها برقرار است و نتایح ان با یافته های این تحقیقق همخوانی دارد. می توان این گونه نتیجه گیری کرد که مدیران سازمان ها با ارتقای سطح یادگیری در سازمان به شکل قابل توجهای می توانند در درج هی اول توان و قدرت رقابت و نیز سطح خلاقیت و نوآوری سازمان را بهبود دهند و در درجه ی دوم عملکرد سازمان را با بهبود توان رقابتی ارتقا دهند.
جیمنز و همکاران(۲۰۱۰) دریافتند که بین یادگیری سازمانی با نوآوری، خلاقیت و عملکرد رابطه مثبتی وجود دارد و اثریادگیری سازمانی بر نوآوری و خلاقیت بیش از عملکرد است
بر اساس یافته های تیس (۱۹۹۷) فرهنگ یادگیری ازمانی بر روی عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد وبا یافته های این تحقیق همخوانی ندارد.
فرضیه ششم : رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی مؤثر است.
فرضیه ششم آماره بدست آمده که اثر غیرمستقیم سبک های رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی
(۰۷/۰= β ،۲/۴۵ t=) در سطح (۰۱/۰(P> تأیید می شود. بنابراین، رویکرد یادگیری می تواند نقش مؤثری را در رابطه بین سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی داشته باشد.یک کارمند با یک سبک رهبری مشخص وفزهنگ یادگیری سازمانی مناسب اگر رویکرد یادگیری مناسبی بر ان اعمال شود نتیجه مناسبی را یبه بار می اورد.
فرضیه هفتم : فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و عملکرد شغلی مؤثر است.
که سبک رهبری با واسطه گری فرهنگ یادگیری سازمانی اثر مثبت و معناداری را در سطح (۰۱/۰) بر روی عملکرد شغلی دارد. میزان این اثر مساوی با (۱۴/۰= β)است. یعنی، هر زمان که در درون یک سازمان این دو متغیر در کنار هم قرار گیرند، می توان عملکرد شغلی را پیش بینی نمود.
راماندیو(۲۰۱۱) در پژوهش دریافت که فرهنگ یادگیری سازمانی به طور مثبت با سبک رهبری وعملکرد کارکنان ارتباط دارد وهمچنین سبک رهبری در ارتباط میان فرهنگ یادگیری سازمانی وعملکرد کارکنان نقش میانجی گری را دارد .
اگباتا و همکاران(۲۰۰۰) پیرامون وجود شواهد ضمنی در مورد ارتباط بین سبک رهبری و اجرا در انگلستان تحقیقی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با عملکرد اعضای سازمان مرتبط است.که با این پژوهش همخوانی دارد
براساس پژوهش شوقی (۱۳۹۱) نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سبک رهبری مدیران بر خلاقیت کارکنان از یک سو و از سوی دیگر تأثیر معنادار متغیر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه ی میان سبک رهبری و خلاقیت میباشد.
فرضیه هشتم : فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطهای در رابطه بین رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی مؤثر است.
فرضیه هشتم آماره بدست آمده (۰۳/۰ (β=-از رابطه بین رویکرد یادگیری با عملکرد شغلی با میانجیگری فرهنگ یادگیری سازمانی که دارای مقدار) ۵۲/۱t=- (است. مشخص می سازد که این رابطه در سطح (۰۵/۰) رد می شود. هر چند که جهت رابطه منفی است. درنتیجه، رویکرد یادگیری در کنار فرهنگ یادگیری سازمانی نمی تواند عملکرد شغلی کارکنان را تبیین نمایدرویکرد یادگیری به تنهای وبدون واسطه فرهنگ یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه معنی دارد وقتی فرنگ یادگیری سازمانی به عنوان میانجی وارد می شود این معنی داری را از بین میبرد .
فرضیه نهم : سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری توان تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان را دارند
بر اساس یافته های و شاخص های بدست آمده که نشان از برازش مدل ساختاری دارند. درنتیجه، فرضیه نهم تأیید می شود. یعنی، سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یک الگوی علّی می توانند میزانی از واریانس عملکرد شغلی را تبیین نمایند.
نتایج یافته های هولیپا وهمکاران(۲۰۰۹) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری ،تعهد سازمانی وعملکرد شعلی بین سبک رهبری وعملکرد شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
اوکان و ریهامر(۲۰۰۰) نشان دادند که سبک رهبری بر کار گروهی و محیط سازمانی اثر میگذارد و محیط سازمان نیز بر روی خلاقیت و بازده کارکنان اثر میگذارد.
جانگ (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان “رهبری تحولگرا و عملکرد و تأثیر آنها بر خلاقیت در گروه”، بر این نکته تأکید دارد که خلاقیت افراد تحت مدیریت تحولگرا به طور معنی داری بیش از خلاقیت افراد تحت مدیریت عملگرا است.
آمابیل و گریسکویئز (۱۹۸۷) بر این عقیدهاند که مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینهای در محیط کار، بر خلاقیت تأثیر میگذارند. از طرفی رفتار مدیر یا رئیس سازمان که باید نقش رهبری را بر عهده گیرد، بر افکار، احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود که موجب انگیزش و هدایت رفتار میشود، اثر میگذارد بنابراین سبک رهبری به عنوان عامل تسهیل کننده و بر انگیزاننده به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بهرهوری سازمان و کارکنان اثر میگذارد.با یافته های تحقیق همخوانی دارد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,