بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر  …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …

۲-۱۰-۲-۵ تحقیقات میشیگان ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۱۰-۲-۶ شبکه مدیریت …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱۰-۲-۷ چهار نظام مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۱۰-۲-۸ تحقیقات اسکاندیناوی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۰-۳ تئوری های اقتضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۰-۳-۱ نظریه مسیر-هدف……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۰-۳-۲ الگوی فیدلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۰-۳-۳ تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۰-۳-۴ زنجیره رفتاری رهبری …………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۰-۳-۵ مدل سه بعدی اثر بخشی رهبری……………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۰-۳-۶ مدل مشروط وروم-ی تن…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۰-۴ تئوری های نوین رهبری………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۰-۴-۱ رهبری کاریزما…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۰-۴-۲ رهبری فرهمند ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۰-۴-۳ رهبری خدمتگذار …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۰-۴-۴ رهبری تحول گرا …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۰-۴-۴-۱ ویژگی رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۱۰-۴-۵ رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۰-۴-۵-۱ ویژگی رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۱۰-۴-۶ رهبری عدم مداخله گر …………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۱۱ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
بخش سوم:فرهنگ یادگیری سازمانی
۲-۱۲ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱۳ یادگیری چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۴ اندازه گیری یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۱۵ سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۱۶ انواع یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۷ سطوح یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۷-۱ یادگیری فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۱۷-۲ یادگیری تیمی-گروهی………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۱۷-۳ یادگیری فرابخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۱۷-۴ یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۱۸ فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۱۸-۱ کارکرد های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۱۹ فرهنگ یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
بخش چهارم:رویکرد یادگیری
۲-۱۹ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲۰الگوی p3بیگز از یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲۱ رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۲-۲۱-۱ رویکرد یادگیری عمیق………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۲۱-۲ رویکرد یادگیری سطحی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۲۱-۳ رویکرد یادگیری استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

برچسب گذاری شده با: , , , , ,