بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی   …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی …

۴-۶-۱-۱ فرضیه اول
سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان تاثیر دارد.
جدول ۴-۷ حاکی از این است که سبک رهبری بر رویکرد یادگیری اثر دارد. بنابراین فرضیه اول با آماره (۴۷/۰( β= در سطح (۰۰۱/۰) تأیید میشود. یعنی، سبک رهبری با رویکرد یادگیری ارتباط دارد و می تواند آن رو به صورت مثبتی پیش بینی نماید.
۴-۶-۱-۲ فرضیه دوم
سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
فرضیه دوم مبنی بر رابطه بین سبک رهبری با فرهنگ یادگیری سازمانی با آماره (۶۱/۰ =β) تأیید شد. پس نتیجه گرفته می شود که سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی تأثیر دارد. سبک رهبری می تواند فرهنگ یادگیری سازمانی را تبیین نماید.
۴-۶-۱-۳فرضیه سوم
رویکرد یادگیری بر فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
نتایج جدول ۴-۷ نشان داد که رویکرد یادگیری با فرهنگ یادگیری سازمانی با آماره (۱۹/=۰ β) رابطه معنادار و مثبتی در سطح (۰۱/۰) دارد. یعنی رویکرد یادگیری می تواند فرهنگ یادگیری سازمانی را پیش بینی کند. بنابراین، با تغییر در رویکرد یادگیری در میزان فرهنگ یادگیری سازمانی هم تغییراتی ایجاد می شود. حال اگر این تغییرات مثبت باشد، فرهنگ یادگیری سازمانی نیز در جهت مثبت تغییر خواهد کرد.
۴-۶-۱-۴ فرضیه چهارم
رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد.
با توجه به آماره جدول ۴-۷ برای رابطه بین رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی که برابر با (۵۶/۰ β=) است و میزان t بدست آمده که مساوی (۹۳/۴) است. نتیجه گرفته می شود که میزان اثر رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی مثبت و در سطح (۰۰۱/۰) معنادار است. پس، رویکردهای یادگیری کارکنان سازمان می تواند به صورت مثبتی سطح عملکرد شغلی آن ها را مشخص نمایید.
۴-۶-۱-۵ فرضیه پنجم
فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد.
با توجه به جدول ۴-۷ و آماره بدست آمده (۱۶/۰۰ (β=- از رابطه بین فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی مشخص می شود که رابطه بین این دو متغیر در سطح (۰۵/۰) رد می شود. هرچند که جهت اثر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی منفی بود.
۴-۶-۲اثرهای غیر مستقیم
“یکی از ویژگی های روش تحلیل معادلات ساختاری، برآورد اثرات غیر مستقیم متغیرها بر یکدیگر است. این ویژگی به پژوهشگران این امکان را می دهد تا نقش میانجی متغیرها را در مدل مورد بررسی قرار دهند. یعنی، یک متغیر (X) علت متغیر دیگری (Z) است و این متغیر دوم (Z) نیز به نوبه¬ی خود بر متغیر سومی (Y) اثر دارد” (هومن، ۱۳۹۰، ص ۵۹). جدول ۴-۸ برآورد ضرایب اثرات غیر مستقیم را نشان می دهد.
جدول ۴-۸: برآورد ضرایب اثرهای غیرمستقیم

مسیرهای غیر مستقیم ضریب مسیر آماره t Sig
اثر سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی ۰۷/۰ ۴۵/۲ ۰۱/۰
عملکرد شغلی ۱۴/۰ ۴۲/۲ ۰۱/۰
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , ,