مقاله علمی با منبع :
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد  …

مقاله علمی با منبع : بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد …

۲

رویکرد یادگیری

**۴۲/۰

۱

۳

فرهنگ سازمانی

**۶۷/۰

**۴۱/۰

۱

۴

عملکرد شغلی

۰۹/۰

**۴۰/۰

۱۱/۰

۱

*p<0/05, **p<0/01
جدول ۴-۶ حاکی از این است که بین عملکرد شغلی با رویکرد یادگیری (۴۰/۰r=) با سطح معنی داری (۰۰۰/۰)، رابطه مثبت و معنی داری در سطح (۰۱/۰) وجود دارد. اما، رابطه های بین عملکرد شغلی با سبک رهبری (۰۹/۰r=) و رابطه بین عملکرد شغلی با فرهنگ یادگیری سازمانی (۱۱/۰r=) معنادار نیستند. هرچند که جهت این رابطه ها مثبت است.
رابطه بین سبک رهبری با رویکرد یادگیری با میزان (۴۲/۰r=) و سطح معناداری (۰۰۰/۰) در سطح (۰۱/۰) مثبت و معنادار بود.
همچنین، بین فرهنگ یادگیری سازمانی با رویکرد یادگیری رابطه معناداری با سطح معناداری (۰۰۰/۰) و با مقدار (۴۱/۰r=) وجود دارد که در سطح (۰۱/۰) معنادار است. رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی با سبک رهبری نیز با میزان (۶۷/۰r=) و سطح معناداری (۰۰۰/۰) در سطح (۰۱/۰) معنادار است.
بالاترین ضریب همبستگی را فرهنگ یادگیری سازمانی با سبک رهبری (۶۷/۰r=) دارا هستند. کمترین ضریب همبستگی نیز به رابطه بین عملکرد شغلی و سبک رهبری (۰۹/۰r=) اختصاص دارد.
۴-۶ پیش بینی کننده های عملکرد شغلی
برای پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان الگوی مفهومی پیشنهاد شده از طریق الگوی معادلات ساختاری به روش LISREL project بررسی شد. مدل معادلات ساختاری یک فن نیرومند تحلیل چند متغیری با متغیرهای نهفته است که مدل یابی علّی و تحلیل ساختار کوواریانس نیز نامیده می شود، که تحولات روش شناسی قابل توجهی در علوم رفتاری به دنبال داشته است (بنتلر، ۱۹۸۰، به نقل از هومن، ۱۳۹۰) و در تحلیل های همبستگی، آزمایشی و غیر آزمایشی کاربرد دارد. در مدل لیزرل شاخص های کلی وجود دارد که برازش کلی مدل را نشان می دهند و باید تفسیر گردند (کارشکی، ۱۳۹۱). در پژوهش فعلی از شاخص های زیر برای بررسی برازش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. این شاخص ها عبارتند از: X2/d.f. که مقادیر کمتر از ۳ قابل پذیرش هستند، شاخص نیکویی برازش[۶۷][۶۸] (GFI) که مقادیر بیشتر از ۹۰/۰ نشانگر برازش مناسب مدل هستند، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI)[69] که مقادیر بیشتر از ۸۰/۰ قابل قبول هستند، مجذور میانگین مربعات خطای تقریب (RMSEA)[70] که مقادیر کمتر از ۰۸/۰ نشانگر برازش مناسب مدل هستند، شاخص برازش تطبیقی (CFI)[71] که مقادیر بیشتر از ۹۰/۰ نشانگر برازش مناسب مدل هستند و شاخص برازش هنجار شده (NFI)[72] و شاخص برازش هنجار نشده (NNFI)[73] که مقادیر بالاتر از ۹۰/۰ نشانه برازش مدل هستند (کارشکی، ۱۳۹۱).در پژوهش حاضر، سبک های رهبری متغیر برونزای [۷۴] مدل است. رویکرد یادگیری، اخلاق سازمانی و عملکرد شغلی متغیرهای درونزای[۷۵] مدل هستند
شکل ۴-۱: مدل عملکرد شغلی خروجی لیزرل
همانگونه که نتایج بدست آمده نشان می دهند بار عاملی (یا ضرایب اعتبار) هر یک از شاخص های استفاده شده برای متغیرهای نهفته از مقدار مناسبی برخوردار بوده و بشکل معنی داری در اندازه گیری متغیرهای نهفته سهیم هستند. در ادامه ضرایب مسیر هر یک از متغیرهای برونزا و درونزا در قالب فرضیه های پژوهش بررسی می شود.
۴-۶-۱ اثرهای مستقیم
“اثر مستقیم موقعی روی می دهد که یک متغیر بر متغیر دیگر، بودن آنکه متغیر سومی بین آن ها باشد، اثر داشته باشد” (هومن، ۱۳۹۰، ص ۵۰). یعنی، یک متغیر می تواند به تنهایی متغیر دیگری را پیش بینی نماید یا علت ایجاد آن باشد. در جدول ۴-۷ ضرایب اثرهای مستقیم، آماره t و همچنین سطح معنی داری مربوط به هر مسیر ارائه شده است : جدول ۴-۷: برآورد ضرایب اثرهای مستقیم

مسیرهای مستقیم
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
برچسب گذاری شده با: , , , , , ,