پژوهش دانشگاهی – 
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …

۳-۸روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش حاضر از روشهای آمار توصیفی وهمبستگی بهره گرفته شده است . در بخش آمار توصیفی از شاخصهایی همچون میانگین، انحراف استاندارد جهت نشان دادن وضعیت داده ها و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی این مطالعه، روش دسته بندی کردن [۶۶]، روش تحلیل عاملی تائیدی، روش مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها و ارائه مدل ساختاری بکار گرفته شده است. از این رو برای دسته بندی کردن از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. شایان ذکر است که برای همه سازه ها روش تحلیل مولفه های اصلی به کار گرفته شد. بعد از اینکه آیتم های هر عامل مشخص شدند، نمرات آیتم های هر عامل با یکدیگر جمع شدند، جمع آنها بر تعداد آیتم ها تقسیم شدند و نهایتا نمره بدست آمده، باعث شکل گیری هر دسته شد. در پژوهش حاضر از رویکرد دو مرحله ای توصیه شده توسط (Anderson & Gerbing, 1988 ؛ به نقل از وثوقی، ۱۳۸۹) برای ارزیابی مدل ها استفاده گردید: در گام اول از روش تحلیل عاملی تائیدی برای ارزیابی برازندگی مدل های اندازه گیری متغیرهای مکنون استفاده شد. به عبارت دیگر، در این گام به بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا اندازه های مشاهده شده به خوبی و درستی سازه های مکنون را اندازه گیری می نمایند. در گام دوم از روش مدل یابی معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. در پژوهش حاضر از چند شاخص برای ارزشیابی و مقایسه مدل اندازه گیری و مدل ساختاری استفاده شده است: ۱) مجذور کای، ۲) نسبت مجذور کا به درجه آزادی، ۳) شاخص نیکویی برازش (GFI)، ۴) شاخص NNFI، ۵) شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، ۶) شاخص برازندگی افزایشی (IFI) و ۷) ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA).
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱مقدمه
به منظور تحلیل داده ها، ابتدا به بررسی یافته های توصیفی پرداخته شده است. متعاقب آن همبستگی های متغیرهای نهفته در قالب جداول ماتریس آورده شده است. پس از آن داده های مربوط به مدل آمده است. به همین منظور پس از مختصر اطلاعاتی در مورد شیوه کار در مدل معادلات ساختاری، اثرات مستقیم، ضرایب بین متغیرهای مشاهده شده و نهفته، ضرایب خطای متغیرهای مشاهده شده، اثرات غیر مستقیم و آماره های برازش در جداول جداگانه آورده شده است. سپس نمودار اصلی با ضرایب مربوط به آن ترسیم شده است.
در این فصل داده های گردآوری شده از طریق آماره های توصیفی قالب بندی و تجمیع می شود. داده ها خلاصه و دسته بندی می شوند تا شمایل کلی اطلاعات گردآوری و مشخص شود. در کنار آن از طریق روش های آماری استنباطی فرضیه های پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرد. بدینوسیله آشکار می گردد که یافته های پژوهشی قابلیت کاربست علمی دارند یا خیر. در نتیجه، ابتدا میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است. سپس، فرضیه های پژوهش با روش الگویابی علّی (مدل یابی معادلات ساختاری) بررسی گردید.
۴-۲ – یافته های توصیفی
۴-۲-۱- توصیف داده های جمعیت شناختی
با توجه به اینکه بخش نخست پرسشنامه مربوط به اطلاعات مشخصات تکمیل کننده پرسشنامه است، در این
ارتباط ۴ سوال تنظیم شده بود. در این بخش به توصیف داده های حاصل می پردازیم. از ۲۱۵ نفر کارمند مورد مطالعه، اطلاعات توصیفی به شرح زیر می باشد:
۴-۲-۲ جنسیت
جدول ۴-۱ داده های توصیفی به تفکیک جنسیت
گروه اسمی فراوانی درصد فراوانی تجمعی
زن ۸۱ ۶۸/۳۷ ۶۸/۳۷
مرد ۱۳۴ ۳۲/۶۲ ۱۰۰
کل ۲۱۵ ۱۰۰
نمودار نمودار ۴-۱٫ نمودار ستونی مربوط به جنسیت
داده های جدول آماری ۴-۱ مربوط به جنسیت پاسخگویان نشانگر آن است که از ۲۱۵ نفر نمونه مورد
مطالعه ۱۳۴ نفر (معادل ۶۲/۳۲درصد) مرد و ۸۱ نفر (معادل ۳۷/۶۸ درصد) کارمند زن بوده اند. بیشترین فراوانی مربوط به گروه مردان می باشند .
۴-۲-۳ سن جدول ۴-۲ داده های توصیفی به تفکیک سن
گروه اسمی فراوانی درصد فراوانی تجمعی
زیر۲۰ سال ۰ ۰ ۰
۲۰-۳۰ سال ۱۷ ۹۰/۷ ۹۰/۷
۳۰-۴۰ سال ۸۵ ۴۰ ۹۰/۴۷
۴۰-۵۰ سال ۹۸ ۱/۴۵ ۹۳
۵۰ سال به بالا ۱۵ ۷ ۱۰۰
کل ۲۱۵ ۱۰۰
نمودار ۴-۲٫ نمودار ستونی مربوط به سن
داده های جدول آماری ۴-۲ مربوط به جنسیت پاسخگویان نشانگر آن است که از ۲۱۵ نفر نمونه مورد مطالعه
زیر ۲۰ سال (معادل صفر ) صفر نفر،۲۰-۳۰ سال (معادل ۹۰/۷)۱۷ نفر،۳۰-۴۰(معادل ۴۰) ۸۵ نفر،۴۰-۵۰
(معادل ۱/۴۵) ۹۸ نفر و ۵۰ سال به بالا (معادل ۷) ۱۵ نفر بوده اند .بیشترین فراوانی مربوط به ۴۰-۵۰ سال می باشد.
۴-۲-۴ میزان تحصیلات
جدول ۴-۳ داده های توصیفی به تفکیک میزان تحصیلات
گروه اسمی فراوانی درصد فراوانی تجمعی
دیپلم ۱۲ ۵/۵ ۵/۵
فوق دیپلم ۱۱ ۱/۵ ۶/۱۰
لیسانس ۱۱۷ ۴/۵۴ ۵۵
فوق لیسانس ۷۱ ۳۳ ۸۸
دکتری ۴ ۲ ۱۰۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
برچسب گذاری شده با: ,