بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر  …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …

در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه ی مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع ، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه ی جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
۳-۵ -۲روش میدانی
در این پژوهش از یک پرسشنامه که ترکیبی از چهار پرسشنامه رویکرد یادگیری ، سبک رهبری، عملکرد شغلی، فرهنگ یادگیری سازمانی است، استفاده شده است که بعداز تایید نسخه نهایی پرسشنامه توسط اساتید راهنمای محترم ، مجوز اجرای پژوهش توسط دانشگاه صادر گردید .
۳-۶ ابزار اندازه‌گیری
در پژوهشهای علوم رفتاری از ابزارهای مختلفی همچون پرسشنامه، مصاحبه و غیره جهت اندازه گیری متغیرها استفاده می شود. انتخاب نوع ابزار اندازه گیری بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و آزمودنی ها دارد. بنابراین انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب یکی از مهمترین مراحل روش علمی پژوهش است که می تواند محقق را در جمع آوری اطلاعات کمک نماید. در این پژوهش ابزار اصلی گردآوری داده ها براساس متغیرهای تحقیق، پرسشنامه می باشد. در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده گردیده است:
۳-۶-۱مقیاس عملکرد شغلی
پرسشنامه عملکرد شغلی، توسط پاترسون(۱۹۹۱) تهیه و تدوین گردیده و در سال ۱۳۶۹ نیز توسط شکرکن و ارشدی در ایران، ترجمه شده است. این پرسشنامه، دارای ۱۵ سوال می باشد. که عملکرد کارکنان را در حوزه ی وظایف شغلی سازمانی شان اندازه می گیرد. شیوه ی نمره گذاری این پرسشنامه ۱۵ سوالی، به صورت پنچ گزینه ای است گزینه های آن شامل «خیلی کم »، «کم »، «متوسط»،«زیاد» و «خیلی زیاد» می باشد. در ازای هر یک از گزینه ها به ترتیب امتیازات ۴،۳،۲،۱،۰داده می شود . ودر این پژوهش از سوال ۱-۱۵ می باشد.
۳-۶ -۲مقیاس رویکرد های یادگیری
پرسشنامه رویکرد یادگیری ( Kirby،۲۰۰۳ ) تهیه و تدوین گردیده و این پرسشنامه، دارای ۲۹ سوال می باشد. شیوه ی نمره گذاری این پرسشنامه ۲۹ سوالی، به صورت پنچ گزینه ای است گزینه های آن شامل «خیلی کم »، «کم »، «متوسط»،«زیاد» و «خیلی زیاد» می باشد. در ازای هر یک از گزینه ها به ترتیب امتیازات ۴،۳،۲،۱،۰داده می شود ودارای سه مولفه است که مولفه عمقی از سوال (۱۶-۲۵) ،مولفه سطح منطقی (۲۶-۳۵)و مولفه استراتژی (۳۶-۴۴) . ودر این پژوهش از سوال ۱۶-۴۴می باشد.
۳-۶ -۳مقیاس سبک رهبری
پرسشنامه سبک رهبری توسط باس وآولیور(۲۰۰۴ ) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای سه مولفه تحول گرا ،مراوده ای وعدم مداخله ای را در بر میگیرد . این پرسشنامه دارای ۴۵ گویه است ،که برای مولفه تحول گرا (۲۰ گویه)،مولفه مراوده ای(۱۲ گویه )و مولفه آزاد گذار(۴ گویه )و۹گویه جهت اندازه گیری نتایج وپیامدهای رهبری اثربخش (۴ گویه)،تلاش فوق العاده(۳ گویه)و رضایت(۲ گویه ) می باشد.
این پرسشنامه ۲۰ گویه تحول گرا شامل پنچ بعد ترغیب فکری(۴گویه )،نفوذ ایده الی رفتاری (۴ گویه )،
نفوذ ایده آلی صفاتی (۴ گویه)،ملاحظه فردی (۴ گویه)وانگیزش الهام بخش (۴ گویه )می باشد.
برای پاسخ گویی از مقیاس لیکرت پنج درجه ای «خیلی زیاد»، «زیاد»، «متوسط »، «کم» و «خیلی کم » استفاده شد.
۳-۶-۴مقیاس فرهنگ یادگیری سازمانی
پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی مارسیک وواتکینز (۲۰۰۳) تهیه و تدوین گردیده و این پرسشنامه، دارای ۱۶ سوال می باشد. شیوه ی نمره گذاری این پرسشنامه ۱۶ سوالی، به صورت پنچ گزینه ای است گزینه های آن شامل «خیلی کم »، «کم »، «متوسط»،«زیاد» و «خیلی زیاد» می باشد. در ازای هر یک از گزینه ها به ترتیب امتیازات ۴،۳،۲،۱،۰داده می شود . ودر این پژوهش از سوال ۱۰۶-۹۰ می باشد.
۳-۷ پایایی و روایی پرسشنامه ها
گرچه همه گویه های پرسشنامه ها از ابزارهای استاندارد لاتین به فارسی ترجمه شدند. لیکن با توجه به این واقعیت که پرسشنامه ها متاثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی می باشند، از رواسازی تحلیل عاملی استفاده شد. پایایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه ) ، با روش آلفای کرونباخ در جدول شماره ۳-۶ آورده شده است
جدول شماره ۳-۱ پایایی و روایی با روش آلفای کرونباخ

گویه ها آلفای کرونباخ
سبک رهبری ۹۶/۰
فرهنگ یادگیری
سازمانی
۹۳/۰
رویکرد یادگیری ۹۰/۰
عملکردشغلی ۹۱/۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
برچسب گذاری شده با: , , , ,