سایت مقالات فارسی – 
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر  …

سایت مقالات فارسی – بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر …

رضایت مندی، تلاش و تعهد کارکنان و الگوی رهبری تحول گرا در سازمان های موفق اداری ایران رابطۀ
معنی داری وجود دارد . اما، بررسی رابطۀ رهبری تحو ل گرا با افزایش پیامدهای رهبری تاکنون در میان
مؤسسات آموزش عالی ایران صورت نگرفته است.
۲-۲۲ تحقیقات خارجی
*چن و هو ( ۲۰۱۳ ) نشان میدهد رویکرد عمیق به یادگیری در طراحی محیط مبتنی بر یادگیری مسأله محور با عملکرد تحصیلی همبسته است ولی در طراحی درس میتنی بر سخنرانی این همبستگی وجود ندارد
* چیانگ (۲۰۱۲) با انجام تحقیقی با عنوان تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی گزارش کردند.
. * وات و هرگیس[۶۳] (۲۰۱۰) با انجام مطالعه ای در زمینه ارتباط بین احتمال بی حوصلگی با بیکاری ذهنی، حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی نشان داد که ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی در سطح معناداری ۰۱/۰P≤ برابر ۴۶/۰ است.
* ریگل و همکاران (۲۰۰۹) رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و پیامدهای ناشی از آن را طی یک فراتحلیل مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه پژوهش های ۲۰ ساله حمایت سازمانی را مد نظر قرار داده و تعهد سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد وظیفه ای، عملکرد زمینه ای و تمایل به ترک خدمت را به عنوان پیامدهای ناشی از آن مورد بررسی قرار داده است. ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای به ترتیب از ۲۹/۰- تا ۶۴/۰ و ۱۱/۰- تا ۵۲/۰ متغیر بود.
* بکتون، متیوس، هارتلی و ویتاکر[۶۴] (۲۰۰۹) طی تحقیقی در رابطه با تعیین ارتباط بین تمایل به ترک خدمت، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در ۶۲۷ کارمند بیمارستان گزراش کردند که ضریب همبستگی بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی برابر ۲۴/۰ است.
. *استوکر(۲۰۰۸) ،رابطه مثبتی سبک رهبری پرستاران ارشد ورضایت شغلی پرستاران وجود دارد.
*هو ( ۲۰۰۸ )، عنوان می کند فرهنگ یادگیری سازمانی به دریافت و تفسیر اطلاعات و خلق دانش سازمانی وابسته است از سوی دیگر فرهنگیادگیری سازمانی می تواند، توان نوآوری را در صنایع بزرگ افزایش دهد. در فرضیه های سوم و چهارم تأثیر مستقیم و معنادار نتیجه فرایند یادگیری سازمانی یعنی متغییر تغییرات رفتاری و شناختی بر فرهنگ نوآورانه و نوآوری فنی تأیید شد. لازم به یادآوری است که این متغییر به طور غیر مستقیم هم بر نوآوری فنی تأثیر گذار است.
*چنگ ( ۲۰۰۸ )، نوآوری سازمانی به طور معناداری معلول فرهنگ یادگیری سازمانی است و به طور مثبتی متاثر از تعامل مابین یادگیری سازمانی و عدم اطمینان محیطی است، نتایج پژوهش های محققین عنوان شده به نوعی با نتایج چهار فرضیه اول پژوهش حاضر مطابقت دارد، لازم به ذکر است چون در این پژوهش فرضیات به صورت ریز و با توجه به فرایند های دو متغیر اصلی پژوهش ارائه و تست گردیده اند، مقدور نشد که مصداق کاملاً مشابهی از پژوهشهای گذشته برای مقایسه با نتایج فرضیات این پژوهش آورده شود.
* های، وانگ و جوسولد[۶۵] (۲۰۰۷) طی تحقیقی با عنوان تمایل به ترک خدمت و عملکرد شغلی: نقش عواطف مثبت، ارزش های چینی، حمایت سازمانی ادراک شده و اختلاف نظر سازنده که در بین ۱۵۳ کارمند کارخانجات اسباب بازی سازی در کشور چین انجام گرفت، گزارش کردند که ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی برابر ۱۸/۰ است.
* گومز ( ۲۰۰۶ ) بررسی سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا را رویکردی مفید برای مطالعه رهبری مربیان عنوان کرد و مطالعات انجام شده در این زمینه و به خصوص در ارتباط با متغییر هایی مانند انگیزش، تلاش، رضایتمندی، تعهد و عملکرد تیم را بسیار کم ارزیابی کرد. از سوی دیگر در تحقیقات انجام شده، مدیران سازمان مورد توجه بوده اند، در حالی که نباید نقش مربی را به عنوان رهبر تیم در استفاده از این سبک نادیده گرفت. مربی در نقش یک رهبر باید به عنوان یک برانگیزاننده، راه ها و روش های مطمئن و مؤثری را برای پیشرفت کارکنان ایجاد کند
*کانو( ۲۰۰۵ ) در پژوهشی بر روی دانش آموزان دبیرستانی اسپانیایی رابطۀ باورهای معرفت شناختی رویکردهای یادگیری را با پیشرفت تحصیلی در قالب یک مدل مورد بررسی قرار داده است.
*دی ژن(۲۰۰۵) نشان داد که بین فرهنگ یادگیری سازمانی و انگیزه برای یادگیری با کیفیت خدمات داخلی رابطه معناداری وجود دارد و فرهنگ یادگیری سازمانی ۵ درصد از واریانس کیفیت خدمات داخلی را تبیین می کند
*مرسی(۲۰۰۴) به مطالعۀ سبک های رهبری در مؤسسات آموزش عالی مالاوی پرداخت . یافته های او نشان داد که اساتید سبک رهبری مدیران خود را تا حدودی تحو ل گرا و مقداری مراوده ای شناسایی کرده اند.
*بومر و بالدوین(۲۰۰۴ )دریافتند که رهبرانی که گروه رهبران همگنان آن ها از رفتار رهبری تحول گرای بیشتری برخوردارندتمایل بیشتری به رفتار رهبری تحول گرا نشان می دهند
*تحقیق لی پین و همکاران ( ۲۰۰۴ ) نشان داد که انگیزه یادگیری به طور مثبت با عملکرد یادگیری مرتبط است.
* البرت(۲۰۰۳) به آزمون نظریۀ رهبری تحو لگرا در محیط های کاری کشو ر جامائیکا پرداخت . بر اساس نتایج این پژوهش ، بین بعد ملاحظۀ فردی و پیامد رضایت رابطه همبستگی مشاهده شد .
*نیکولینا(۲۰۰۳) به بررسی میزان مناسب بودن سبک رهبری تحو ل گرا در محیط ها و سازمان های آموزشی – علمی پرداخت . نتایج این پژوهش نشان داد که سبک رهبری تحول گرا با پیامد اثربخشی همبستگی مثبت دارد .
*وب (۲۰۰۳)میزان همراهی رفتارهای ر هبری رؤسای دانشگاه را با رضایت شغلی پیروان و انگیزش به سمت تلاش بالاتر از حد انتظار و اثربخشی رهبری در کال ج ها و دانشگاه های ایوانجلیکال مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش نشان داد که ترکیب رفتارهای تحو ل گرا و مراوده ای پیش بینی کننده بهتری برای رضایت شغلی و اثربخشی رهبری، در مقایسه با رفتارهای تحو ل گرا به تنهایی می باشد.
*هیس و هیل(۲۰۰۱) نیز نشان دادند که انگیزش کارمند و یادگیری سازمانی به طور مثبت با کیفیت خدمات درک شده مرتبط است. آنها نتیجه گرفتند که کارمندان برانگیخته و توانایی یادگیری سازمانی برای نشان دادند که سازمان در رسیدن به کیفیت خدمات عالی ضروری است.
*فیلیپس و همکاران( ۱۹۹۱ ) اعتقاد دارند که سبک رهبری وظیفه گرا بازدهی و اثربخشی بیشتری رادر ساختارهای آموزشی ایجاد می کند. اینگونه تناقضات نظری وهمچنین ابهامات عمده در زمینه کسب مسأله، موجبات شکل گیری وایجاد مساله پژوهش در زمینه نحوه ارتباط بین سبک های رهبری و اثربخشی مدیران کرده است روشن است این مسئله خود از ضرورت بالایی برخورد است چرا که در محدوده مدیریت آموزشی کاربردهای بسزایی را رقم می زند بدین ترتیب سبک رهبری می تواند اثرات قابل توجهی را برای کارآیی مدیریت آموزشی بر جای
*انتویستل و رامسدن ( ۱۹۸۹)خاطرنشان میسازند رابطه بین رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند. بنابراین با وجود یافته های موجود باید به عوامل دیگری همچون الزامات محیط یادگیری و شیوه های سنجش توجه کرد. گذارد
* پژوهش آنتوان ( ۱۹۸۸ ) در زمینه سبک های رهبری واثربخشی مدیران آموزشی مشخص گردیده است که سبک رهبری انسان گرا در مقایسه با سبک رهبری وظیفه گرا بازدهی بالاتری را در اثربخشی مدیران ایجاد کرده است.
*کاتز وهنری (۱۹۸۸) بر آنند که پژوهش در این خط تحقیقاتی می تواند منجر به شکل گیری و رشد و تحول رویکردهای منسجم تر و نظام دارتری در امر تدریس گردد
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
پدیده های مورد مطالعه در علوم انسانی، به ویژه علوم تربیتی بسیار پیچیده هستند و متغیرهای زیادی در آن تاثیرگذار می باشند . این امر باعث می شود روش های آزمایشی ودستکاری متغیرها عملی نباشد یا با مشکلات بسیاری توأم گردد.هدف تمام علوم، شناخت ودرک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحضه ای کرده اند از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدف آن حقیقت یابی است استفاده از روش تحقیق مناسب می باشد.انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد. اهمیت این بخش در آن است که محققان از طریق آن می توانند، یک نوع تحقیق خاص را دوباره انجام داده و نتایج را با یکدیگر مقایسه نمایند. بنابراین، لازم است که محققان توجه خاصی را به این بخش مبذول داشته و به طور شفاف و مبسوط چگونگی کار را مورد بحث قرار دهند تا محققان بعدی، در صورت تمایل، بتوانند با بکار بردن همان روش تحقیق، یک پژوهش را دوباره مورد بررسی و آزمون قرار دهند.
با توجه به هدف کلی تحقیق که تعیین رابطه ی بین سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی در بین کارکنان دانشگاه اورمیه است.در این فصل پیرامون روش شناسی پژوهش شامل: روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات، متغیرها و روش های آماری پژوهش بحث خواهد شد.
همانطور که ذکر شد، برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد.
۳-۲ جامعه آماری
اولین گام در انجام پژوهش، شناسایی جامعه است که محقق علاقه مند است یافته های پژوهش را به آن ها تعمیم دهد.جامعه شامل گروهی از افرادند که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند و این صفات مورد توجه پژوهشگر می باشد.جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه اورمیه در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ می باشند. که طبق آمار کارگزینی تعداد این کارکنان ۵۲۸ نفر ، که به صورت رسمی و پیمانی می باشند.
۳-۳ نمونه آماری(حجم- روش)
نمونه بخشی از جامعه آماری است که طبق ضوابط معین انتخاب می شود و معرف جامعه به حساب می-آید.در پژوهش حاضر از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. تعداد نمونه طبق جدول مورگان ۲۳۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
۳- ۴ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
در این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه اورمیه (قلمرو مکانی) و سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به عنوان( قلمرو -زمانی) می باشد.
۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است
۳-۵ -۱ مطالعات کتابخانه ای

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,