جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی   …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی …

۱-۵-۱- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱ -۵-۲-فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
 
تعاریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۶-۱ تعرف نظری ومفهومی متغیر ها …………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۶-۲ تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………………………………۱۵
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول : عملکرد شغلی
۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲ مفاهیم وابعاد عملکرد شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۳ اهمیت ارزشیابی عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۴ مزایایی ارزشیابی عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۵ اهداف ارزشیابی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۶ عوامل عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۶-۱ عوامل رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۶-۲ عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۶-۳ عوامل فرایندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۶-۴ عوامل سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۷ روش های متداول ارزشیابی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۷-۱ روش درجه بندی ترتیبی ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۷-۲ روش مقایسه فرد به فرد …………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۷-۳ روش مقیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۷-۴ روش توزیع اجباری…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۷-۵ روش انتخاب اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۷-۶ روش فرم ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۷-۷ روش وقایع حساس …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۷-۸ روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف …………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۷-۹ روش بررسی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۷-۱۰ روش تشریحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۷-۱۱ روش ارزشیابی گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۸ هدف نهایی از ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان ……………………………………………………………………………………………۲۸
بخش دوم :سبک رهبری
۲-۸ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۹ مفاهیم وتعاریف سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱۰ تئوری های رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۰-۱ تئوری های شخصیتی –رهبری……………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۰-۲ تئوری های رفتاری ، رهبری ……………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۰-۲-۱ رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۰-۲-۲ رفتار انسان گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۰-۲-۳ تحقیقات دانشگاه آیوا …………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۰-۲-۴ تحقیقات اوهایو……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

برچسب گذاری شده با: , , , , ,