بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد  …
3d Business growth chart. Global financial charts on abstract business background

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد …

رهبری تحول گرا نیز یکی از سبک های رهبری نوین است که با توجه به بهره مندی از زیر دستان پویا از سایر سبک ها متمایز می شود .در سال ۱۹۷۸،برنز[۲۱] رهبر تحول گرا را این گونه تعریف کرد:در فرایندی که رهبران وزیر دستان بالاترین سطوح اخلاق ،وجدان وانگیزش را در را در یکدیگر شکل می دهند..باس ۱۹۸۵ رهبران تحول گرا را افرادی توصیف می کند که زیر دستان خود را توانمند سازند وآنها را برای «عملکردی فرا سوی انتظار»تحریک می کنند .از منظر او او زیردستان این رهبران از نیاز های کوتاه مدت وشخصی خود در راستای تحقق اهداف جمعی وگروهی صرف نظر می کنند.آن ها با تدارک خود به عنوان یک الگوی رفتاری برای زیر دستان وجلب اعتماد واطمینان آنها تاثیری شکرف بر آنها می گذارد.از نظر باس ۱۹۸۵ رهبران تحول گرا ،اهداف آینده را تبیین آنها برنامه ریزی می کنند.آنها نوآور هستند وسازمان تحت رهبری شان معمولا اثر بخش است.آنها با توانمند سازی زیر دستان آنها را تحریک می کنند که توانایی ها وتلاش خود را برای سازمان آشکار کنند.
در این نوع رهبری،افراد می توانند بر همتابان ومافوق ها،مانند زیر دستان اثر گذاری داشته باشند.این نوع رهبری می تواند در فعالیت های روزمره مردم عادی نیز اتفاق بیفتد،ولی این امر عادی ورایج نیست.(یوکل ،۱۳۸۲،ص۴۹۶).فرایند رهبری تحول گرا ریشه درارزش ها وعقاید شخصی رهبر دارد؛ولی در این فرایند ؛دیگر کالایی میان مافوق وزیر دستان رد وبدل نمی شود .چنین رهبرانی از عمیق ترین ارزش های شخصی خود (همانند عدالت،انصاف،صداقت وشرافت)الهام می گیرند،که برنز از این ارزش ها ،به عنوان ارزش های نهایی یاد می کند .ارزش های نهایی به گونه ای هستند که بر سر آنها نمیتوان چانه زنی کرد ویا مبادله ای انجام داد. مطالعات تیکی ودونا نشان داد که موفقیت چنین رهبرانی در گرو سه اقدام زیر است.
۱٫تشخیص نیاز به تجدید حیات سازمان ؛

  1. خلق چشم اندازی جدید از آینده سازمان؛

۳٫نهادینه کردن تغیر در میان کارکنان سازمان؛
همان گونه که ملاحظه نمودید ،فرایند تغیر نیازمند ایجاد رویکردی نوین ونهادینه کردن آن می باشد ،که در این میان رهبران تحول افرین فرایند تغیر افراد وسازمان را تسهیل می کنند .این رهبران با توجه به موقعیت موجود برای سازمان یا واحد سازمانی خود چشم اندازی جذاب ،واقعی وباور کردنی از آینده ایجاد کرده وموجب اجرای موفقیت آمیز تغیرات سازمانی می شوند.
به طور کلی مبانی تاریخی و ریشه های انواع رفتارهای رهبری تحول افرین از جامعه شناسی کاریزما (وبر ،۱۹۲۴/۱۹۴۷،۱۹۴۶)تئوری رهبری کاریزماتیک (هاوس،۱۹۷۷)و تئوری رهبری تحول آفرین (برنز،۱۹۷۸ و بس ،۱۹۸۵)نشات می گیرد وتا اندازه زیادی با رفتار های تحول گرا (کوین وهمکاران ،۱۹۹۰)ارتباط دارد
در باب اهمیت سبک رهبری تحول گرا ،نتایج پژوهش ها شواهدی متقن را فراهم کرده اند .در پژوهش با فراتحلیل ۳۹ پژوهش نشان می دهند که همبستگی مستقیمی بین سبک رهبری تحول گرا واثربخشی سازمان نقطه نهایی تاثیر سبک رهبری تحول بخش است.اما در حقیقت این سبک پیامدهای مختلفی دارد. با توجه به اوصاف مطرح شده وپژوهش های صورت گرفته می توان دریافت که این پیامد های فردی وسازمانی طبقه بندی می شوند. در طبقه اول؛متغیر های نظیر انگیزش ،بهر ه وری ،احساس کارامدی ،کارامدی سازمانی ،ادراک حمایت سازمانی و در طبقه دوم،فرهنگ وجو سازمانی از جمله پیامد های مهم هستند (زین آبادی،بهرنگی،نوه ابراهیم وفرزاد،۱۳۸۸).
هدف رهبری تحول گرا فراتر از ارضای نیاز های فوری است .رهبری تحول ،فرین خوش بینی وجاذبه هوشی وبسیاری از توانایی های شخصی خود را به کار می گیرد تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته وافراد وسازمان ها را به سمت عملکرد بالاتری ارتقا دهد(شوقی ،۱۳۸۷).
رهبران تحولگرا از طریق ارتباطات هدایتی حمایتی و از طریق برقراری رابطه بین تواناییهای کارکنان با اهداف آینده نگرانه به خوبی بستر و زمینه لازم را برای تقویت عملکرد کارکنان فراهم می سازند. از طرف دیگر رهبران تحولگرا با انتقال حس اطمینان به خود در کارکنان به اشکال مختلف بستر تقویت خودکارآمدی کارکنان را فراهم
می سازند. در واقع این تبیین ها مبتنی بر نقش رهبران تحولگرا در همانندسازی با واحد کاری و تقویت خودکارآمدی است. در این راستا و برای اطمینان هرچه بیشتر از نقش رهبران تحولگرا در سازمانهای ایران بر خودکارآمدی و همانندسازی سازمانی و کاری، پژوهشگران علاقه مند م یتوانند در پژوهش های آینده در این خصوص نقش خودکارآمدی شغلی و همانندسازی با سازمان، اهداف آن و مشاغل را در رابطه بین رهبری تحولی با ابعاد مختلف عملکرد مورد بررسی قرار دهند.(وکیلی ،۱۳۸۸،ص ۱۸).
۲-۱۰-۴-۴-۱ ویژگی های رهبری تحول گرا
اولیو وهمردیفان وی چهار نوع رفتار های اساسی را بنا نهادند که رهبری تحول گرا را تشکیل می دهد:
۱-تاثیر مطلوب(کا ریزمایی)؛[۲۲]
تاثیر مطلوب ،یک عنصر کاریزمایی از رهبری تحول گرا می باشدکه در آن رهبران به صورت الگویی در می آیند که از سوی پیروان تحسین شده، مورد احترام قرار گرفته ، سرمشق دیگران قرار می گیرد (باس واولیورر،۲۰۰۲) در نتیجه ،پیروان درجه بالای از اطمینا را در چنین رهبرانی ،مستدل می نمایند (یاتگ و اولیور،۲۰۰۰،ص ۹۹۴).
تاثیر مطلوب در رهبری همچنین شامل شکل یکپارچه ای رفتار وسلوک اخلاقی ومعنوی می باشد(ترسی وهین کیم ،۱۹۹۸،ص ۲۲۷).توسعه یک چشم انداز درونی شده در بین افراد یک سازمان ،یک ترکیب جدایی ناپذیر از نقش آرمان گزایانه رهبر تحول گرا می باشد.(یانگ والیور ،۲۰۰۰) این به سایرین کمک می کند تا به وضعیت آینده آن توجه داشته باشند.هنگامی گه پذیرش را طی تنظیم ارزش ها وعلایق فردی به علایق جمعی اهداف گروه القا می نمایند(یانگ والیور،۲۰۰۰،ص۹۹۵).
رهبران تحوا گرا همچنین تمایل دارند تا احتمالات وتصمیات در شرایط ریسک را با پیروان اتخاذ نمایند(باس والیور،۲۰۰۲،ص ۴۷).
۲-انگیزش الهام بخش ؛[۲۳]
رهبران تحول گرا سایرین را طریق «پدید آوردن معانی واجاد چالش در مورد شغل پیروانشان» برانگیخته والهام می بخشند(باس والیور،۲۰۰۲،ص ۵۳) روحیه تیم تحریک شده است.در حالیکه «شور وشوق وخوش بینی»نمایان شده است (باس والیور ،۱۹۹۸،ص ۵۴)رهبر تحول گرا در طول ارتباط تعاملی ،روابطی را باقید وبند فرهنگی را با پیروان شکل می دهد که توسط هر دو گروه به تیری در ارزش ها منجر می شود. رهبر،پیروان را قانع می نماید تا موقعیت جذاب آینده را ببینند،در حالی که استثنائات را به یکدیگر ارتباط می دهند وباعث یک تعهد نسبت به اهداف وچشم انداز مشترک می شوند.تاثیر مطلوب وانگیزش الهام بخش معمولا با یکدیگر ترکیب شده اند تا رهبری کاریزمایی الهامی را شکل دهند(باس،۱۹۹۸،ص ۵۴).
۳-تحریک عقلایی؛[۲۴]
رهبران تحول گرا پیروانشان را تحریک می نمایند تا تلاشهیشان بدعت آمیز خلاق باشند که این ها از طریق مورد سئال قرار گرفتن فرضیات ،تدوین مجدد مشکلات ، نزدیک شدن موقعیت های قدیمی به روش های جدید ،صورت می گیرد (با س والیور،۲۰۰۲،ص ۴۸).اشتباهات پیروان عموما بحرانی وخطرناک نیستند و خلاقیت به طور آشکار مورد تشویق قرار میگیرد.رهبران تحول گرا از پیروانشان درخواست ارائه عقاید وراه حل های موثر بر حل مشکلات را دارند وصحبت های آنان را می شوننوند وان ها را به کا میبندند وبدین وسیله پیروان را در حل مشکلات مشارکت می دهند. تحریک عقلایی رهبر،پیروان را مشتاق می نماید تا به روش های جدید روی آورند .البته بر روی عقلانی بودن روش های جدید تاکید دارد (باس ،۱۹۹۸،ص ۵۴).
۴-ملاحضه فرد به فرد؛[۲۵]
رهبر تحول گرا برمبنای نیاز های فردی پیروان برای پیشرفت ورشد،توجه شخصی وخاص هر فرد را ارائه می دهد(باس واولیور،۲۰۰۲،ص ۵۰).برای تحقق چنین عملی ،رهبر بعنوان یک مرشد یا مربی هدایت کننده (راهبر)عمل می کند وپیروان را در یک جو حمایتی تا سطح بالا« حداقل بصورت بالقوه »هدایت کرده ،آنان را ارتقا می دهد(باس،۱۹۹۸،ص ۵۵).رهبر،با ملاحظه ،پیروان را با توجه به نیاز ها وخواسته هایشان درک نموده ،تفاوت های فردی آن ها را مشخص ومستدل می نماید(باس و الیور ،۲۰۰۲)وبا انجام دادن چنین کاری،رهبر تحول گرا از طریق توجه وموثر وسودمند ،ارتباط دوطرفه را ترویج می نماید(باس والیور ،۲۰۰۲)رهبر از طریق واگذاری کردن وظایف وسپس نظارت غیر مستقیم بر آن وظایف ،پیروان را ارتقا می دهد واگر به حمایت یا هدایت اضافی باشد،پیروان را کنترل می نماید.تاثیر شبکه ای ملاحظه فرد به فرد وسایر رفتارهای رهبری تحول گرا ،قدرتمند سازی پیروان می باشد(بلینگ ومک فلین،۱۹۹۶،ص ۱۷۳).
نهایتا ،رهبران تحول گرا می توانند موجب توسعه نفوذ قدرتمند شان بر روی پیروان باشند.به عنوان مثال ،مطالعات متعدد تحقیقاتی ،قدرت رهبری تحول گرا در ایجاد ارزش وفاق واطمینان در میان گرو را ثابت نموده اند(یانگ والیور ،۲۰۰۰) پیروان رهبران تحول گرا را محترم می دانند وبه ان ها اطمینان دارند،آن ها ارزش های شان را با رهبران مطابقت می نمایند وبه رهبران اختیار رهبریشان را می دهند.
به طور خلاصه ،رهبر تحول گرا ، چشم انداز را به روشنی وجذاب وگیرا توضیح می دهد وچگونگی حاصل شدن این چشم انداز را بیان می کند ،واز روی اطمینان و با دیدی مثبت وخوشبینانه عمل می نماید ،اطمینان واعتماد را در پیروان بیان می کند ، با اقدام های اصولی بر ارزش ها تاکید می نماید،مثال های را ارائه می دهد وتوانایی رسیدن به چشم انداز را در پیروان ایجاد می نماید(یوکل،۲۰۰۲،ص ۱۴۳).
جدول زیر چهار ناحیه بنیادی یا کاربردی رهبری تحول گرا را به طور خلاصه بیان می کند وصفاتی را معرفی می نماید که مشخصه اولیه این رهبری را همراهی می کنند.
۲-۲خصوصیات رهبری تحول گرا

صفات کاربردی صفات توام وهمراه
تاثیر مطلوب یا کاریزمایی بصیرت-مورد اعتماد –مورد احترام-شریک امورتمام کمال (بدون عیب ونقص)-الگو
انگیزش الهامی متعهد به اهداف –اطلاع رساندن وآگتهی دهنده شور وشوق
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , ,