بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی  …

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …

سبک رهبری شیوهای که مدیریت بر پایه آن عمل می کند
سبک رهبری تحولگر (تحول آفرین)سبکی از رهبری است که رهبر بر باورها، ارزشها و اهداف پیروان نفوذ میکند و به عنوان قهرمان شناخته شده و تأثیر فوق العاده ای بر پیروان خود بر جای میگذارد.
سبک رهبری تعاملگرا (مبادلهای) سبکی از رهبری است که رهبر، پیروان خود را در جهت اهداف تعیین شده بر میانگیزد
سبک رهبری عدم مداخله گر( بدون رهبری) رهبر دراین سبک رهبری، زیردستان را تشویق به فعالیت نمی کند و تلاشی ملموسی در جهت تشخیص نیازهای زیردستان انجام نمیدهد. در این سبک رهبری، رهبر ارتباط موثری با زیردستان نداشته و در صورتی که انحراف یا اشتباهی صورت گیرد خود را مبرا از آن مینماید .
در عین حال ،برای ورود به بحث به بعضی از تعاریف اشاره می کنیم:
-رهبری ،نفوذ در مردم است،به منظور همراه کردن آنها برای رسیدن به یک مقصود مشترک.(کوننتز وادانل ،۱۹۵۹،ص۴۳۵ :به نقل از مجیدپور).
-رهبری،کار تاثیر گذار بر مردم است برای وادار کردن آنها به کوشش دلخواه به سوی هدف های گروهی(تری[۱۸]،۱۹۶۰،ص ۴۹۳).
-رهبری کنش متقابل میان اشخاص است که در آن یک فرد نوعی اطلاعات را هب طریقی عرضه می کند که دیگری می پندارد اگر به نحو پیشنهاد شده یا مورد نظر رفتار کند ،منافع وی بهبود خواهد یافت (پاکوپز،ص۲۱۰،به نقل از مجید پور۰)
-رهبری همانند عشق وزیبایی مقوله ای است که هر کس وجود آن را میشناسد ؛اما تعریف آن را نمی شناسد؛تعریف رهبری نیز دشوار است؛اما وقتی شما آن را میبینید ،می شناسید .
-رهبری نوعی فرایند نفوذ است که به وسیله آن کردار یک فرد سبب تغیر رفتار ونظرات دیگران می شود که این نفوذ باید مشروعیت داشته باشد وتغیر،همسون با اهداف فرد پدید آید(دکوتیس[۱۹] ودیگران،۱۹۷۹،ص۱۱،به نقل از مجید پور ).
-رهبری را به عنوان یکی از وظایف مدیر،فرایند تاثیر گذاری وهدایت فعالیت های مربوط به کار
کار اعضای گروه ها تعریف می کنند .
– مروری بر دیگر نوشته های دیگر نویسندگان روشن می کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت توافق دارند که رهبری عبارت است از:فرایند نفوذ در فعالیت های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص.از این تعریف رهبری به این نتیجه می رسیم که فرایند رهبری تابعی از این متغیر هاست :رهبر،پیرو ،موقعیت .(هرسی وبلانچارد،۱۹۶۹،ص ۱۷۱)
-رهبری فراگرد نفوز در زیر دستان است که تلاش وکوشش داوطلبانه ومشتاقانه آنان را در جهت تحقق اهداف سازمان بر می انگیزند (ساعتچی ،۱۳۷۵،ص ۲۳).
در نهایت در یک تعریف ساده وکلی می توان عنوان نمود که رهبری اعمال نفوذ در افکار،رفتار وتصمیمات دیگران به گونه ای که از روی میل ورغبت برابر انتظار،عمل بکنند.
رهبری یکی از اساسی ترین ودر عین حال پیچیده ترین موضوعات در عرصه ی مطالعات سازمان ومدیریت تلقی می وشد .باس ۱۹۷۸ در خصوص ماهیت پیچیده ی رهبری می گوید :رهبری یکی از پدیده هایی است که بیشترین مطالعات را اندیشه ها در مورد آن صورت گرفته است.اما هنوز در قلمرو پدیده های ناشناخته قرار دارد.به طور کلی واژه رهبری از دو رویکرد تعریف شده است .در رویکرد اول ،رهبر را فردی می داند که در آن مقام وجایگاه رهبری برای انجام برخی از وظایف از پیش تعین شده وهدایت یک یا چند گروه کاری انتخاب می شود.این فرد ویژگی های یک رهبر واقعی را ندارد وبهتر است که او را صرفا یک مدیر اجرایی (نه رهبر)بدانیم.در رویکرد دیگر،رهبر فردی توصیف می شود که به صورت پویا وفعال با زیر دستان خود برای انجام تغیر وتحول آمیخته می شود .این فرد با نفوذ در زیردستان ،آنها را در جهت تغیرات تحت تاثیر قرار می دهد واین تعریف از رهبر ورهبری ارزشمند تر وصحیح تر است.
۲-۱۰ تئوریهای رهبری
مطالعات رهبری را از آغاز تا کنون به چهار دسته تقسیم می کنند:
۱٫تئوری های شخصیتی رهبری
۲٫تئوری های رفتاری ،رهبری
۳٫تئوری های اقتضایی
۴٫تئوری های نوین رهبری
۲-۱۰-۱ تئوری های شخصیتی رهبری
بررسی صفات رهبری سلسه مطالعات گسترده ای را از سال ۱۹۲۰-۱۹۵۰ در بر می گیرد .
طرفداران این مطالعات معتقدند که رهبران موفق دارای تعدادی ویژگی های برجسته شخصیتی هستند که از آنها رهبران موفق ساخته است (هرسی وبلانچارد ،۱۹۹۷،ص۴۲۰).
ابداع،ابتکار،انعطاف پذیری ،آگاهی شغلی ،توانایی شتاختی ،اعتماد به نفس وثبات عاطفی ،صداقت وتمامیت ،انگیزش رهبری،توفیق طلبی ،بلند پروازی ، کار مایه ،سماجت ونوآوری از صفات مهم این نوع رهبری است (کریک پاتریک ودیگران ،۱۹۹۱،ص ۴۹).
به چند دلیل عمده مطالعات فوق نتوانست الگوی موثر رهبری را انتخاب کند:
-نتایج این مطالعات با یکدیگر تناقض داشت (رابینز،۱۹۹۱،ص ۵۹۸).
-عده ای بودند که این ویژگی ها را داشتند .ولی رهبر موفقی نبودند (هرسی وبلانچارد،۱۹۷۷،ص ۴۳۰).
-لیست این ویژگی ها به قدری طولانی بود که اعتبار خودش را از دست داد.(رابینز،۱۹۹۱ ،ص۵۹۹).
۲-۱۰-۲ تئوری های رفتاری،رهبری
این مطالعات از مجموع فعالیت های مربوط به رهبران ومدیران سازمان ها ،به طور کلی رفتار رهبران را به دو دسته تقسیم می کند:
۲-۱۰-۲-۱رفتار گرایی
رهبرانی که از طریق اهمیت دادن به کار می خواهند به اهداف سازمان بریند.
۲-۱۰-۲-۲رفتار انسان گرایی
رهبرانی که می خواهند از طریق اهمیت دادن به کارکنان وانسان ها به هدف سازمان برسند در زمینه تئوری های رفتاری رهبری ،تحقیقات ومطالعات بسیاری شده است که به اختصار به مهمترین این مطالعات اشاره می شود:
۲-۱۰-۲-۳ تحقیقات دانشگاه آیوا:
بررسی های که در دهه ۱۹۳۰ در دانشگاه آیوا در آمریکا انجام گرفت ،نخستین بررسی از یک رشته مطالعات شیوه های رهبری ورفتار گروهی بود .این تحقیقات تحت نظارت دانشمند پر آوازه کرت لوین ،انجام گرفت در این تحقیقات آثار سه شیوه رهبری بر روی گروهی بررسی شد که این سه شیوه عبارتند از :۱-شیوه های رهبری مردمی؛۲-شیوه رهبری خودکامه ؛۳-شیوه رهبری بی مداخله ای
۲-۱۰-۲-۴-تحقیقات اوهایو
در سال ۱۹۴۵ به وسیله دفتر مطالعات تجاری در دانشگاه ایالتی اوهایو آغاز شد.این تحقسقات که قصد داشت ابعاد مختلف رفتار را شناسایی کند،به رهبری رالف استاگدیل در یک تیم تحقیقی آغاز شد.پژوهشگران با استفاده از تکنیکهای ریاضی ،توانستند دو گونه رفتار مهم را در پیوند با وظایف رهبری مشخص وبیان کننده .۱٫ساخت ابتکاری ،۲-ملاحظه کاری.کاربرد مطالعات اوهایو در مدیریت اثربخشی به عملکرد هر دو شیوه وظفه مدار (ساخت ابتکاری )و روابط انسانی(ملاحظه کاری)در رفتار بستگی دارد که در یک ماتریس با چهار ربع به ثبت رسیده است
۲-۱۰-۲- ۵تحقیقات میشیگان
این مطالعات که پس از جنگ جهانی دوم در دفتر محلی شرکت بیمه عمر ایالت نیوجرزی آمریکا آغاز شد،بر تحقیق علمی ونظام گرایی آثار شیوه رهبری بر کارایی وبهره وری ورضایت کارکنان متمرکز شده است . به طور کلی وخلاصه می توان عنوان کرد که این مطالعه عقیده دارد ،رفتار رهبران باید بر روی یک محور که در یک سوی آن کارگرایی ودر سوی دیگر انسان گرایی قرار داشت ،متمرکز شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
برچسب گذاری شده با: , , , ,