دسترسی به منابع مقالات :
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی …

۴٫ایجاد انگیزه از طریق ایجاد نقاط تشویق و شبیه منطقی و انگیزش برای کارکنان
۵٫کاهش نارضایتی ، وقتی ارزشیابی ملاک تصمیم گیری و نصب و عزل باشد علایق و سلایق شخصی از بین رفته ، نارضایتی به میزان بسیار بالایی کاهش خواهد یافت.
۲-۵ اهداف ارزشیابی عملکرد شغلی
برخی دیگر نیز اهداف فرایند ارزشیابی را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند که به اختصار به آن اشاره میشود .(همان منبع).
اهداف مربوط به پرورش وبهسازی کارکنان.
تشخیص نیازهای آموزشی.
ارائه بازخورده به کارکنان و بهبود ارتباطات.
ایجاد انگیزه در کارکنان.
ارائه مشاوره های لازم به کارکنان.
هدایت وراهنمایی کارکنان.
تشخیص نقاط ضعف و نارسایی های عملکرد کارکنان.
اهداف اداری و ارجرایی.
افزایش یا کاهش حقوق و مزایا.
ترفیعات ونقل وانتقالات.
اخراج یا خاتمه خدمت.
تنزل رتبه.
پیروی از قوانین و مقررات.
۲-۶ عوامل عملکرد
به طور کلی، عوامل و شاخصه های عملکردی عبارتند اند: عوامل رفتاری و عوامل فرایندی (جلالی، ۱۳۷۷، ص ۱۳۳).
۲-۶-۱عوامل رفتاری
-رعایت مقررات و انضباط اداری: حضور به موقع و انجام به موقع کارها
-رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع: برخورد خوب، کوشش در جهت رفع مشکلات و پی گیری آن و روابط صمیمانه با همکاران
-جدیت در کار: اجرای سریع دستورات و پیگیری امور محوله
-کوشش در جهت فراگیری کارها: کوشش در جهت افزاش مهارت های شغلی، فراگیری مهارت های مختلف و شرکت در کلاس های آموزشی
-انعطاف پذیری: پذیرش اشتباهات و اصرار نورزیدن بیش از حد در مورد نظرات خود در پذیرش راهنمایی دیگران
-قابل اعتماد بودن: تسلط در کار و انجام آن بدون نظارت مستمر، توجه به درستی و صحت کار، دلسوزی در انجام کار، احساس مسؤولیت و مراقبت از وسایل
-خودجوشی: تشخیص نیازهای واحد و ارایه راه حل های مناسب برای رفع آنها و داشتن انگیزه برای کار و ایجاد کار سازنده و پیش قدم بودن در اجرای فعالیت های شغلی است .
۲-۶-۲عوامل فردی:
حمایت اجتماعی به عنوان منبع کمک به افراد برای مقابله با فشار روانی وفرسودگی شغلی محسوب می شود و تأثیر مستقیمی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان ها دارد.
۲-۶-۳عوامل فرایندی:
-عوامل مربوط به شرایط کار: تأمین وسایل، تجهیزات مناسب، امنیت شغلی و بیمه مسؤولیت.
-عوامل مربوط به احترام و قدر و منزلت: احترام از سوی مدیران، ایجاد روابط صمیمی، تشویق و دلگرمی درمیان افراد، رفع تبعیض و بی عدالتی.
-عوامل مربوط به رفع نیازهای آموزشی و فراهم ساختن شرایط ارتقا: برگزاری دوره های بازآموزی، فراهم ساختن زمینه تحقیق و پژوهش های علمی- کاربردی و تقویت اطلاع رسانی.
-عوامل مربوط به مشارکت: مشارکت در تصمیم گیری و نظرخواهی افراد در مورد موضوعات مرتبط با آنها.
-عوامل مربوط به مدیریت صلاحت دار و شایسته.
۲-۶-۴عوامل سازمانی:
عوامل سازمانی در قالب های زیر در عملکرد شغلی مؤثرند:
الف- ابهام شغل: به روشن و مشخص نبودن اهداف و مسئولی تها اطلاق می شود، زمانی رخ می دهد که انتظار از فرد مشخص نباشد و عدم درک آن می تواند در عملکرد شغلی و تربیتی فرد تأثیر بگذارد.
ب- انتظارات شغل: تعارض انتظارات اولیه شغل با تجارب بصری شغلی.
ج- تعارض نقش: عدم همخوانی بین خواسته های فردی با محیط تعارض بین ارزش های فردی و رویه سازمانی.
د- تراکم کاری: درخواست های بیش ازحد بدون توجه به زمان انجام آن. به طور کلی از نظر سازمان آشنا نبودن افراد با اهداف سازمان، شیو ههای مدیریتی، غیر انعطاف بودن برنام هها، نامناسب بودن شبکه های ارتباطی، بی توجهی مدیران به امور کارکنان، عدم بهره گیری از توان کارکنان، ناراضی بودن کارکنان از سازمان واگذاری مسئولیت های بیش از توان، هماهنگ نبودن میزان کار با دریافت ها، نامناسب بودن نظامدارزیابی عملکرد، امکانات نامناسب وشرایط سخت کاری از عوامل مؤثر در عملکرد شغلی است.
۲-۷روش های متداول ارزشیابی عملکرد کارکنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , ,