مقاله دانشگاهی – 
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  …

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …

 • بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 • بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 • بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 • بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 • بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 • بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.
 • جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

  از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸). تحقیق حاضر نیز از برخی جهات جدید است، نظیر:

  1. استفاده از منابع فارسی و لاتین جدید و به روز
  2. عدم انجام تحقیقی که شامل همه متغیرها به صورت توامان باشد
  3. عدم انجام چنین تحقیقی با این عنوان در جامعه مورد پژوهش.

  تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

  تعریف نظری:
  اعتماد سازمانی:
  اعتماد را به عنوان «انتظارات، فرضیات و یا عقاید یک فرد در رابطه با احتمال اینکه اعمال آتی طرف‏های مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت‏طلبی باشد» تعریف نمود. (شاکلی زالباک و همکاران[۲۳]:۲۰۰۰). سازه‏ی اعتماد سازمانی را به عنوان «انتظارات مثبتی که افراد، بر پایه‏ی نقش‏های سازمانی، مناسبات، تجربیـات، وابستگی‏های متـقابل از نیات و رفتـارهای مختلف اعضاء سازمان دارند، تعریف می‏کنـند. همچنین میـشرا[۲۴] (۱۹۹۶) اعتمـاد سـازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیـب‏پذیر بودن در برابر طرف دیگر براساس این انتظار یا باور که طرف مقابل مطمئن، باز و قابل اعتماد است، تعریف می‏کند (الوانی و دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۰).
  انتقال دانش[۲۵]:
  انتقال دانش اشاره به فعالیت هایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفر دیگر را شامل می شود و دربرگیرنده ارتباطات ترجمه، تبدیل، تفسیر و تصفیه دانش می باشد. انتقال دانش از طریق دو نوع فرایند فرعی انجام می شود: الف)انتشار[۲۶] (نشر)در این مرحله، دانش ضمنی کارکنان به شکل آشکار و صریح در آمده و در سطح سازمان گسترش پیدا می کند. ب) ادغام[۲۷]؛ یکپارچه سازی دانش در سطح سازمان (قربان یزاده و خالقی زاده، ۱۳۸۸).
  خلق دانش[۲۸]:
  این مرحله دربرگیرنده فعالیت هایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است و شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش می شود. از نظر نوناکا این مرحله از چهار فرایند فرعی زیر تشکیل شده است: الف) جامعه پذیری، ب) بیرونی سازی، ج) انتشار و د) درونی سازی(قربان یزاده و خالقی زاده، ۱۳۸۸).
  نوآوری سازمانی:
  تعاریف متعددی از نوآوری را می توان در مطالعات ادبیات سازمانی یافت. یک تعریف از نوآوری آن را به عنوان نخستین استفاده از دانش جدید می بیند، در حالی که درتعریف دیگری، نوآوری به عنوان یک چیز جدید در رابطه با یک سازمان معین شناخته می شود. دو مورد از جنبه های اصلی تعاریف نوآوری، مربوط به جدید بودن و ارتباط آن با ابتکار است (سانفورد[۲۹]، ۲۰۰۷).
  تعریف عملیاتی:
  به منظور عملیاتی سازی متغیرهای تحقیق از مقاله استاندارد آنا سانکوسکا[۳۰] (۲۰۱۳) استفاده شده است.

  ساختار تحقیق

  پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
  فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.
  فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
  بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق.
  بخش دوم: پیشینه تحقیق.
  فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
  فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
  فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه می گردد.
  فصل دوم:
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  مقدمه

  برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,