دسترسی به منابع مقالات :
بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی …

الف) آماس مزمن: مشاهده سلولیت، لنفوسیت و ماکروفاژ
ب) آماس حاد : مشاهده پلی مورفونوکلئار
در صورت مشاهده هر دو نوع آماس به طور همزمان، اساس تعیین نوع آماس، برطبق برتری گروه سلولی می‌باشد.
۳ – نواحی نکروزه
الف) فاقد نکروز: هیچ علامتی از نکروز وجود ندارد
ب) خفیف: وجود کمتر از ۲۰% ناحیه نکروتیک در پالپ
ج) متوسط: وجود بیش از ۲۰% و کمتر از ۴۰% ناحیه نکروتیک در پالپ
د) شدید: وجود بیش از ۴۰% ناحیه نکروتیک در پالپ
۴ – کلاژن
در یکHPFنسبت الیاف کلاژن بافت پالپی دندانهای مورد مطالعه با الیاف کلاژن بافت پالپ دندانهای سالم مقایسه شده و به صورت افزایش و یا کاهش ثبت گردید.
۵ – ادم
در نمای میکروسکوپی به صورت کاهش قطر لومن عروق و افزایش فاصله بین سلولها و شل شدن ماتریکس در بافت اطراف عروق قابل مشاهده است که به صورت وجود یا عدم وجود ثبت گردید.
۶- اسکار
در نمای میکروسکوپی به صورت:
تشکیل عروق خونی جدید
مهاجرت و تکثیر فیبروبلاستها و رسوب بافت همبند گرانولار و
بلوغ و سازماندهی بافت فیبروز قابل شناسایی است.
به صورت وجود یا عدم وجود ثبت گردید.
۷- بافت جوانهای
در نمای میکروسکوپی این بافت نمای اختصاصی نداشته و به صورت بافتی با عروق خونی فراوان و انفیلترای آماسی مزمن (لنفوسیت و پلاسماسل) قابل مشاهده است. این بافت فاقد اپیتلیوم بوده و با غشاء فیبرینولوکوسیتر پوشیده میشود. وجود بافت جوانهای نیز به صورت وجود یا عدم وجود ثبت گردید.
۸- بررسی تغییرات عروقی، قطر و تعداد عروق پالپی
اتساع عروق براساس افزایش قطر آنها بطور نسبی ارزیابی شده و به صورت خفیف، متوسط یا شدید تعیین گردید.
.
بررسی رادیولوژیک
رادیوگرافی های ابتدای انجام مطالعه و بازه های زمانی ۳۰ و ۶۰ روزه برای هر دندان به صورت blind و جداگانه توسط دو نفر از نظر وجود یا عدم وجود نشانه های نکروز پالپ شامل تحلیل التهابی داخلی Internal Root Resorption) یا (IRR و خارجیExternal Root Resorption) یا (ERR و کلسیفیکاسیون داخل پالپ Pulp Canal Obliteration) یا (PCO و نیز حضور یا عدم حضور نشانه های بهبودی و ری واسکولاریزاسیون پالپ شامل ادامه روند تشکیل ریشه، بسته شدن اپکس و ضخیم شدن دیواره های عاجی مورد بررسی قرار گرفتند.
ارزیابی آماری
اطلاعات با استفاده از آزمون های فیشر دقیق، کروسکال والیس، تی مستقل و کای دو دقیق آنالیز گردید.
فصل سوم
یافته ها
یافته ها
بیان یافته های این مطالعه در ادامه تحت عناوین زیر صورت گرفته است:
۱)نتایج حاصل از ری پلنت فوری در دندان های Avulsed شده
۲) نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در آب به مدت ۳۰ دقیقه
۳) نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در بزاق به مدت ۳۰ دقیقه
۴) نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در محیط خشک به مدت ۴۵ دقیقه:
۳-۱- نتایج حاصل از ری پلنت فوری در دندان های Avulsed شده
مطالعه ی حاضرمتشکل از ۴ گروه تحت مطالعه بود. گروه اول دندان های ری پلنت شده بلافاصله پس از Avulsion بودند که دو زیر گروه ری پلنت بدون کاربرد لیزر و ری پلنت به دنبال کاربرد لیزر را شامل می‌شدند. نتایج حاصل از نمونه های ری پلنت شده فوری با و بدون کاربرد لیزر در زیر آمده است:
مطابق نمودار ۳-۱، میانگین تعداد عروق در گروه کنترل (بدون کاربرد لیزر)و تحت تابش لیزر به ترتیب ۲±۵ و ۹۴/۲±۴ بود. نتیجه آزمون تی مستقل نشان می‌دهد میانگین تعداد عروق در دو گروه تفاوت معنی داری ندارد(۵۳۷/۰=p).
نمودار ۳-۱: توزیع میانگین تعداد عروق در گروههای ری پلنت بلافاصله
جدول۳-۱: توزیع نوع آماس در گروههای ری پلنت بلافاصله

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: ,