مقاله – 
بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization  …

مقاله – بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization …

راهنمای درمان برای دندانهای Avulsed با آپکس باز (Apex≥۱mm)

  1. a) جایگذاری فوری در محل حادثه

ری پلنت و ری‌پوزیشن کردن دندان
گرفتن رادیوگرافی از موقعیت‌های مختلف
قرار دادن splint به مدت تقریباً ۲ هفته
تجویز آنتی بیوتیک به مدت ۷ روز (داکسی سایکلین یا پنی سیلین V برای بیماران بدون آلرژی) و دهانشویه کلرهگزیدین به مدت یک هفته
ارزیابی واکسن کزاز و در صورت نیاز دریافت دوز یادآور (Booster) طی ۴۸ ساعت
ارائه توصیه های پس از درمان
کنترل در ۷ تا ۱۰ روز بعد
(b زمان خارج آلوئولی کمتر از ۲۰ دقیقه و نگهداری دندان در محیط HBSS یا شیر به مدت ۲۰ دقیقه تا ۶ ساعت:
قرار دادن دندان در محلول داکسی سایکلین یا Arestin به مدت ۵ دقیقه
گرفتن رادیوگرافی از موقعیت های مختلف
قرار دادن splint به مدت تقریباً ۲ هفته
تجویز آنتی بیوتیک به مدت ۷ روز (داکسی سایکلین یا پنی سیلین V برای بیماران بدون آلرژی) و دهانشویه کلرهگزیدین به مدت یک هفته
ارزیابی واکسن کزاز و در صورت نیاز دریافت دوز یادآور (Booster) طی ۴۸ ساعت
ارائه توصیه های پس از درمان
کنترل در ۷ تا ۱۰ روز بعد
(c نگهداری دندان در محیط خشک به مدت ۲۰ تا ۶۰ دقیقه:
قرار دادن دندان در محلول داکسی سایکلین یا Arestin به مدت ۵ دقیقه
گرفتن رادیوگرافی از موقعیت ‌های مختلف
قرار دادن splint به مدت تقریباً ۲ هفته
تجویز آنتی بیوتیک به مدت ۷ روز (داکسی سایکلین یا پنی سیلین V برای بیماران بدون آلرژی و دهانشویه کلرهگزیدین به مدت یک هفته
ارزیابی واکسن کزاز و در صورت نیاز دریافت دوز یادآور (Booster) طی ۴۸ ساعت
ارائه توصیه های پس از درمان
کنترل در ۷ تا ۱۰ روز بعد
(d زمان خارج آلوئولی بیشتر از ۶۰ دقیقه و نگهداری دندان در محیط خشک
دبریدمان سطح ریشه با پامیس نرم پروفیلاکسی، گاز، Scaling و Root Planing ملایم یا قرار دادن دندان به مدت ۳ دقیقه در محلول اسیدسیتریک ۳ درصد و سپس شستشوی مناسب به منظور برداشت پریودنتال لیگامان
قرار دادن در محلول سدیم فلوراید ۲۲/۱ درصد (یاAPF ) به مدت ۵ تا ۲۰ دقیقه
ری پلنت و ری‌پوزیشن کردن دندان
قرار دادن splint به مدت تقریباً ۴ هفته
تجویز آنتی بیوتیک به مدت ۷ روز (داکسی سایکلین یا پنی سیلین V برای بیماران بدون آلرژی) و دهانشویه کلرهگزیدین به مدت یک هفته
ارزیابی واکسن کزاز و در صورت نیاز دریافت دوز یادآور (Booster) طی ۴۸ ساعت
ارائه توصیه های پس از درمان
کنترل در ۷ تا ۱۰ روز بعد
اقدامات پس از درمان
مانیتور کردن دندان و انجام رادیوگرافی و یا تست‌های پالپی هر ۴ هفته یکبار
پیامد ایده آل: ری واسکولاریزاسیون و اپکسوژنز در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده
پیامدهای جایگزینی:
در صورت وجود پاتولوژی رادیوگرافی و یا کلینیکی شروع Apexification با MTA یا کلسیم هیدروکساید یا درمان ریشه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
برچسب گذاری شده با: