بررسی تاثیر هوش عاطفی کارمندان بر نگرش کارآفرینی آن‌ها با توجه به نقش میانجی جو سازمانی و خلاقیت فردی. مورد مطالعه کارکنان اداره امور مالیاتی استان یزد- قسمت 19

بررسی تاثیر هوش عاطفی کارمندان بر نگرش کارآفرینی آن‌ها با توجه به نقش میانجی جو سازمانی و خلاقیت فردی. مورد مطالعه کارکنان اداره امور مالیاتی استان یزد- قسمت 19

Q36-Q41

78/0

000/0

61/0 ریسک‌پذیری

Q42-Q44

70/0

000/0

50/0

همانگونه که اطلاعات ارائه شده در جدول شماره 3-1 نشان می‌دهد، پرسشنامه پژوهش از روایی سازه مناسبی برخوردار است.
پایایی پرسشنامه
پایایی یک وسیله اندازهگیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره دارد. توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان(علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخدهندگان) شاخصی از ثبات و آسیبپذیری کم آن در برابر تغییرات است(مومنی و فعال قیومی، 1387). تکنیکهای آماری مختلفی برای اندازهگیری میزان پایایی پرسشنامه وجود دارد. لذا جهت سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ به کمک نرمافزار SPSS 20 استفاده گردید که یکی از معتبرترین این تکنیکها میباشد. برآورد آلفای کرونباخ نشان میدهد که ارتباط درونی مؤلفهها (سؤالات) پرسشنامه تا چه حدی است. در واقع زمانی که گردآوری دادهها متکی به اجرای یک آزمون واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سؤالات صورت میگیرد. کلیترین صورت تحلیل واریانس سؤالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست میآید به این صورت که واریانس هر مؤلفه و کوواریانس بین مؤلفه ها محاسبه میشود.نتایج حاصل از سنجش میزان پایایی پرسشنامه در جدول شماره 3-1 آمده است.
جدول شماره ‏3‑3- نتایج سنجش پایایی پرسشنامه

متغیر تعداد پرسش‌ها درصد واریانس تبیین شده
هوش عاطفی احساسات درونی 4 74/0
احساسات بیرونی 4 81/0
استفاده از احساسات 4 70/0