بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان- قسمت ۳۳
3d render of Virus and DNA

بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان- قسمت ۳۳

تضاد نقش

۵۹-۵۷

۵-۳ روایی و پایایی پرسشنامه
۱-۵-۳ روایی پرسشنامه
اگر شخصی اعتبار روایی داده های خود را نداند نمیتواند نسبت به آنچه که به دست آورده است و نتیجه گیریهایش زیاد مطمئن باشد.(کرلینگر، ۱۳۷۶). پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحلهی اصلی جمعآوری داده ها ، ضرورت داد که پژوهشگر از طریق علمی اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا میکند.
مقصود از روایی یا اعتبار آن است که آیا ابزار اندازه گیری میتواند ویژگی و خصیصه ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد(خاکی،۱۳۷۹؛۱۶۷).
۲-۵-۳ پایایی[۴۳]پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. برای اندازه گیری پایایی از ۳ ضریب میانگین واریانس بالاتر از ۵/۰،پایایی کل و آلفای کرونباخ استفاده شده که مقادیر بالاتر از ۷/۰ بیانگرپایایی بالای متغیرها می باشد. همچنین میانگین واریانس استخراج شده میزان متوسط توضیح متغیرها را توسط شاخصهای اندازه گیری نشان میدهد که این شاخصهم برای کلیه متغیرها در سطح بالا و قابل قبولی می باشدجدول ۳-۳بیانگر میزان این شاخصها برای تمامی متغیرهای تحقیق است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ نیز استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می رود.
با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می‌کنیم.
 
که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
جدول۲-۳ ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی کل و میانگین واریانس استخراجی

 متغیرهای تحقیق میانگین پایایی کل آلفای کرونباخ
استرس شغلی ۶۳۱/۰ ۸۳۶/۰ ۷۰۷/۰
بی تفاوتی سازمانی ۶۸۹/۰ ۹۱۷/۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
برچسب گذاری شده با: ,