پژوهش – 
بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان- قسمت ۳۰

پژوهش – بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان- قسمت ۳۰

 

بی تفاوتی به کار
بی تفاوتی به ارباب رجوع
بی تفاوتی به همکار
بی تفاوتی به مدیر
بی تفاوتی به سازمان

نمودار۱۰-۲ مدل مفهومی پژوهش
خلاصه فصل دوم
در این فصل به بررسی مبانی نظری و مرور ادبیات پژوهش پرداخته شد. در قسمت اول پس از معرفی ارزیابی عملکرد کارکنان به معرفی استرس شغلی و بیتفاوتی سازمانی پرداخته شد. سپس در قسمت دوم پیشینه پژوهش در دو بخش پژوهشهای داخلی و خارجی در پایان نامه ها و مقالات مورد بررسی واقع شد. و در نهایت مدل تحلیلی و مدل مفهومی پژوهش آورده شد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود.(موسی نژاد،۱۳۸۷؛۳۰) واژه روش (Method) در لغت از ریشه یونانی و از ترکیب meta و odes گرفته شده و به معنی راه است و در اصطلاح عبارت است از مجوعه شیوه و تدابیری که برای که برای شناخت حقیقت و پرهیز از خطا به کار برده میشوند.
در این فصل ضمن معرفی نوع و روش این تحقیق، جامعه آماری، روشهای نمونه گیری، حجم نمونه و روش تعیین آن ، ابزار جمع آوری اطلاعات و شرح روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
۱-۳روش تحقیق
تحقیقات را براساس معیارها و مبناهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. هر پژوهش فعالیتی نظامند است که طی آن یا دانش گسترش می‌یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین میگردد و یا در نهایت مساله و مشکل خاصی حل‌ می‌شود.(خاکی، ۱۳۸۸؛۹۳).هدف از تحقیق کاربردی[۴۲] توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵). در این نوع پژوهش درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد بدست می‌آید. در این نوع پژوهش هدف کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می‌کند. تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی، ۱۳۸۸؛۹۴).
پژوهش توصیفی – پیمایشی یکی از انواع استراتژی‌های پژوهش کمی در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت است. طرح پیمایش اشاره به رویه‌هایی پژوهشی داردکه در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا می‌کند تا نگرش‌ها، افکار، رفتارها یا خصیصه‌های جامعه را توصیف کند (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۸). برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می‌رود. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵). در صورتی که پاسخ به مساله به زمان حال مربوط باشد، از روش پیمایشی استفاده می‌شود. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی میباشد.
۲-۳جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق میباشد(بست،۱۳۷۴؛۲۴). تعریف جامع و مانع جامعه آماری باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و در ضمن ، با توجه به ان از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری بعمل آید(سرمد و همکاران ، ۱۳۸۷ ؛۱۲۶). جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک سپه استان خراسان شمالی میباشد.
۳-۳ روش نمونه گیری
نمونه گیری عبارتست از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف جامعه باشد، انجام پذیرد(حافظ نیا ، ۱۳۸۱؛۸۷). روش نمونه گیری در این تحقیق ، نمونه گیری تصادفی ساده است.
۱-۳-۳ حجم نمونه
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده ، از تجانس و همگنی باافراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا،۱۳۸۱؛۹۰). در کل برای تعیین حجم نمونه بسته به اینکه حجم جامعه معلوم باشد یا نامعلوم دو فرمول کلی وجود دارد. در حالی که حجم جامعه معلوم باشد از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده می شود.
n =
در فرمول بالا منظور از N حجم جامعه است. معمولا برابر ۵۰ درصد قرار داده میشوند، e عددی کوچکتر از ۱۰ درصد انتخاب میشود و مقدار z با فرض α برابر ۵ درصد از جدول توزیع نرمال بدست میآید.
جامعه این تحقیق شامل ۱۴۳ نفر بوده است. نمونه آماری مناسب یرای پژوهش بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران از جامعه محدود و در سطح خطای ۰۵/۰ تعداد۱۰۴ نفر محاسبه شد.
۴-۳ ابزار سنجش
۱-۴-۳ روش جمع آوری داده ها
برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخصهای اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب ، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است
۲-۴-۳ پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است. همانطور که گفته شد از پرسش نامه که جزو منابع اولیه برای جمع آوری اطلاعات به شمار میرود استفاده شد. در مجموع پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تشکیل گردیده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,