سایت مقالات فارسی – 
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها-  …

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- …

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

عدالت توزیعی

۶/۲

۹۸۷/۰

عدالت رویه ای

۸/۲

۸۳۷/۰

عدالت مراوده ای

۰۵/۳

۸۰۷/۰

رفتار شهروندی سازمانی

۳/۳

۶/۱

با توجه به نتایج فصل چهارم و از آنجاییکه هر سه فرضیه فرعی و فرضیه اصلی تایید شده اند و میزان سهم متغیر پیش بین عدالت سازمانی و مولفه های آن بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز مشخص شده است که در این قسمت به توضیح بیشتری در مورد این موضوع پرداخته خواهد شد. با توجه به هدف اصلی تحقیق و تکیه بر شناسایی میزان رابطه این دو متغیر در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر، نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده های جمع آوری شده و آزمون های آماری ارایه گردیده که نتایج آن به شرح زیر می باشد:
– بر اساس نتایج به دست آمده اینگونه استنباط می شود که متغیر ادراک کارکنان از عدالت توزیعی دارای رابطه ای به میزان ۴/۴۵ درصد با متغیر رفتار شهروندی سازمانی داشته است، یعنی این دو متغیر در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر، دارای رابطه مثبت و معنی داری با هم می باشند. همچنین متغیر ادراک کارکنان از عدالت توزیعی توانسته است به میزان ۶/۲۰ درصد متغیر رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند که این مطلب منطبق با نتایج رامین فر (۱۳۸۸) می باشد. (تایید فرضیه فرعی اول تحقیق: ادراک کارکنان از عدالت توزیعی در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آنها تاثیر مستقیم دارد).
– بر اساس نتایج به دست آمده اینگونه استنباط می شود که متغیر ادراک کارکنان از عدالت رویه ای دارای رابطه ای به میزان ۶/۳۵ درصد با متغیر رفتار شهروندی سازمانی داشته است، یعنی این دو متغیر در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر، دارای رابطه مثبت و معنی داری با هم می باشند. همچنین متغیر ادراک کارکنان از عدالت رویه ای توانسته است به میزان ۶/۱۲ درصد متغیر رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند که یعقوبی و همکاران (۱۳۸۹) نیز در پژوهشی مشابه به چنین نتیجه ای
رسیده اند. (تایید فرضیه فرعی دوم تحقیق: ادراک کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آنها تاثیر مستقیم دارد).
– بر اساس نتایج به دست آمده اینگونه استنباط می شود که متغیر ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای دارای رابطه ای به میزان ۶/۲۷ درصد با متغیر رفتار شهروندی سازمانی داشته است، یعنی این دو متغیر در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر، دارای رابطه مثبت و معنی داری با هم می باشند. همچنین متغیر ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای توانسته است به میزان ۶/۷ درصد متغیر رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند این نتیجه با نتیجه تحقیق رضاییان و همکاران (۱۳۹۰) مبنی بر اینکه بعد عدالت مراوده ای بر رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر دارد یکسان می باشد. (تایید فرضیه فرعی سوم تحقیق: ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آنها تاثیر مستقیم دارد).
– بر اساس نتایج به دست آمده اینگونه استنباط می شود که متغیر ادراک کارکنان از عدالت دارای
رابطه ای به میزان ۲/۸۱ درصد با متغیر رفتار شهروندی سازمانی داشته است، یعنی این دو متغیر در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر، دارای رابطه مثبت و معنی داری با هم می باشند. همچنین متغیر ادراک کارکنان از عدالت توانسته است به میزان ۹/۶۵ درصد متغیر رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند که این مطلب در مطالعه امیرخانی و همکاران (۱۳۸۸) که به بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان سازمانی پرداخته، مشابهت دارد. (تایید فرضیه اصلی تحقیق: ادراک کارکنان از عدالت در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آنها تاثیر مستقیم دارد).
– همچنین با استفاده از آزمون تی مشخص شد که بین ادراک کارکنان مرد و زن از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

برچسب گذاری شده با: , , , , ,