متن کامل – 
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت  …

متن کامل – بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت …

جدول ۴-۱۹ تعیین میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مرد و زن

میانگین انحراف معیار سطح معنی داری
زن مرد زن مرد ۶۱۳/۰
۲۶/۳ ۳۶/۳ ۰۷/۱ ۰۷/۱

با توجه به نتایج جدول فوق و سطح معنی داری به دست آمده (۶۱۳/۰: sig) بزرگتر از ۰۵/۰ (سطح اطمینان ۹۵ درصد) می باشد فرض H0 پذیرفته شدمی شود. بین رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت وجود ندارد.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می‌شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. امروزه از تلاش‌های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار‌های شهروندی سازمانی و یاد می‌کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می‌کنند. آن ها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می‌گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتار‌های فرانقشی یا رفتار‌های شهروندی سازمانی(رفتار) بروز پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرآیند‌های حیاتی سازمانی مثل: تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیدا کرده است. علاوه‌بر این ادبیات اخیر بیانگر رابطه‌ی بین سبک رهبری، تصمیم گیری و عدالت سازمانی است. مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. با توسعه مطالعات در زمینه‌ی عدالت، کانون تأکید از عدالت نتیجه ای (برابری نتایج) به سمت عدالت اجتماعی (برابری رویه ها و رفتار منصفانه با افراد) گرایش پیدا کرد. برخی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی نیز مانند عدالت نتیجه‌ای (توزیعی) مهم است و بین عملکرد مدیریتی و رفتار کارکنان رابطه وجود دارد
در این فصل ابتدا نتایجی که از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها استخراج گردیده بیان می شود سپس در بخش بعدی نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی تشریح و در نهایت پیشنهادات حاصل از آزمون
فرضیه ها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.
۵-۲ نتیجه گیری
همانطوریکه در فصل های قبلی نیز اشاره شد هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد آن و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر می باشد. بنابراین جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر ۱۰۳۷ نفر بوده است که بر اساس روش نمونه گیری که در فصل سوم توضیح داده شد تعداد نمونه ۱۳۲ نفر انتخاب شدند و یا به عبارتی دیگر روشی که پژوهشگر برای نمونه گیری در این تحقیق برگزیده است با توجّه به شناخت از جامعه آماری مورد بررسی نمونه گیری احتمالی (تصادفی) می باشد. روش تحقیق مورد نظر در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید محیط میدانی این تحقیق نیز اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر بوده است در این تحقیق از شاخص ضریب همبستگی که یک شاخص ریاضی بوده و جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند استفاده شده است. ضمن این که چون داده ها بصورت فاصله ای جمع آوری شده اند از بین انواع شاخص های ضریب همبستگی از شاخص ضربب همبستگی فاصله ای پیرسون استفاده شده است و همچنین برای بررسی میزان سهم متغیرها نیز از رگرسیون خطی و برای بررسی تفاوت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی میان کارکنان زن و مرد از آزمون تی استفاده شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده اینگونه مشخص شده است که ۵/۵۱ درصد پاسخ دهندگان را مردان و ۵/۴۸ درصد را زنان تشکیل داده اند. همچنین به لحاظ شاخص سن نیز پایین ترین پاسخ دهندگان ۲۹ سال و بالاترین ۷۵ سال سن داشته اند. به لحاظ میزان تحصیلات نیز بیشترین میزان میانگین تحصیلات لیسانس با تعداد ۹۳ نفر معادل ۵/۷۰ درصد عنوان شده است.
همانگونه که مشاهده شد، در فصل چهارم بخشی مربوط به شاخص های آماری متغیر های تحقیق آمار توصیفی استخراج شده از نتایج پرسشنامه ها بوده است، که جدول ذیل به صورت خلاصه به نمایش دو شاخص اصلی میانگین و انحراف معیار این متغیرها پرداخته است.
جدول ۵-۱ خلاصه شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیر های پیش بین و ملاک تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,